Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

1

Onderwijs als motor van groei en kansengelijkheid

Goed onderwijs is, naast het gezin waarin je opgroeit, de aanjager van kansen en de motor van persoonlijke groei en ontplooiing. Een leven lang. Door onderwijs vergroot je niet alleen je kennis en ontwikkel je taal-, reken- of vakman vaardigheden: onderwijs bereidt je ook voor op een leven in een samenleving waarin er oog is voor de ander en waar mensen in staat zijn zelf goede keuzes te maken.

Lees verder
2

Schone groei, nieuwe welvaart

Wij willen groei. Groei geeft zuurstof. Een samenleving zonder groei bloeit niet. Groei zorgt voor dynamiek en voor kansen. Kansen op werk, op zelfstandigheid en zelfverwezenlijking. En heel basaal: groei zorgt voor de middelen om te investeren in onderwijs, in zorg, in elkaar. Wij willen schone groei. Groei die houdbaar is, evenwichtig en in balans met de wereld om ons heen.

Lees verder
3

Meer werk – bereikbaar voor iedereen

Een van de belangrijkste redenen om nieuwe groei na te jagen is dat deze groei leidt tot werk. Werk dat de kans biedt tot ontplooiing, dat leidt tot zelfredzaamheid en dat bijdraagt aan geluk. Nederland is een geweldig land om in te werken – vol van kansen, vol van mensen met ambitie. Maar er schort ook wat aan. Op dit moment zijn er te veel mensen zonder werk. Er is te weinig werk. Werkgevers vinden het te duur en riskant om nieuwe werknemers aan te nemen.

Lees verder
4

Een samenleving bloeit door innovatie, ruimte en mobiliteit

Economieën groeien als de productiviteit toeneemt of als meer mensen werken. Hiervoor is innovatie en openheid naar andere markten nodig. In Nederland is nog op alle fronten winst te behalen. Door te investeren in ondernemerschap, door innovatie, door ruimte te bieden en markten te openen voor handel en door te zorgen dat mensen wendbaar en mobiel zijn.

Lees verder

Aanpakken van de échte tweedeling

In een rechtvaardige samenleving mag je afkomst nooit je toekomst bepalen. Wanneer sociale mobiliteit stokt, stopt de rechtvaardigheid en groeit wantrouwen.

Lees verder

We omarmen diversiteit

Je keuzes, kansen of vrijheden mogen niet anders zijn omdat je vrouw bent, omdat je van vrouwen of van mannen houdt. Niet omdat jij of je ouders ergens anders geboren zijn, of omdat jij in een god gelooft, of juist niet. In de samenleving die wij willen, is er ruimte voor diversiteit.

Lees verder

Over de grens kijken: denk en handel internationaal

We raken steeds sterker met anderen op deze wereld verbonden. Wat elders in de wereld gebeurt, heeft grotere gevolgen voor onze levens – en andersom. Die verwevenheid kunnen we niet ongedaan maken door te doen alsof het buitenland niet bestaat.

Lees verder

Verder kijken dan morgen: toekomstvast

Al vijftig jaar ziet D66 het als haar taak om de grote vraagstukken van morgen vandaag op de agenda te zetten.

Lees verder

Innoveren en experimenteren

Wij leven in een tijd waarin verandering steeds sneller plaatsvindt. Velen van ons herinneren zich nog hun eerste computer, e-mailadres, mobiele telefoon en internetaankoop. Zaken die zeer snel gemeengoed zijn geworden en waar niemand meer zonder kan.

Lees verder
5

Zorg: voorkomen is beter dan genezen

Wat de overheid over zorg beslist, raakt ons allemaal. Het raakt onze eigen gezondheid, en die van onze kinderen, partner, ouders en vrienden. Het raakt de kwaliteit van ons leven maar ook onze portemonnee. Wanneer het om zorg gaat, staat er veel op het spel voor ons allemaal.

Lees verder
6

Zelfbeschikking en keuzevrijheid

Vrijheid is ons grootste recht en een belangrijke verworvenheid. Onze overtuiging is dat mensen in vrijheid de beste keuzes maken om hun leven vorm te geven en hun vermogens in te zetten.

Lees verder
7

Vol vertrouwen in de wereld

Een verenigd en verbeterd Europa geeft de meeste invloed aan onze Nederlandse stem. Met een duidelijk herkenbaar geluid voor vrijheid en rechtsstaat – in Europa en daarbuiten.

Lees verder
8

Sterke en moderne democratische rechtsstaat

D66 wil dat alle mensen in vrijheid hun eigen leven vorm kunnen geven en hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Een sterke democratische rechtsstaat is daarvoor het fundament. Die bewaakt dat de vrijheid van de een eindigt waar de vrijheid van een ander begint. Die rechtsstaat waarborgt de rechten van kwetsbare individuen en beschermt ons allemaal tegen machtsmisbruik of willekeur door de staat. En is een voorwaarde voor de krachtige, open en pluriforme samenleving waar wij naar streven. Wij zijn ervan overtuigd dat een samenleving waar voor iedereen, met al hun verschillen, plaats is ons samen sterker maakt.

Lees verder

Overheidsfinanciën: investeren en moderniseren

De komende jaren wil D66 investeren in de kracht van de Nederlandse samenleving en economie. Door extra geld uit te trekken voor onderwijs, voor kennis en innovatie, voor lastenverlichting gericht op meer werk en voor duurzame infrastructuur. Met dit geld investeren wij in de verdienkracht en schone groei van Nederland. Maar we hebben ook onze les van de afgelopen crisisjaren geleerd: het is belangrijk dat we het dak repareren als de zon schijnt. Daarom wil D66 de komende – economisch gezien gunstige – jaren gebruiken om ons pensioenstelsel toekomstbestendig te maken, ons belastingsysteem te vereenvoudigen en te moderniseren en fiscale prikkels voor het aangaan van schulden te verminderen.

Lees verder

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2017-2021