Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Voorwoord

Waar in Arnhem ik ook fiets, altijd is er een gevoel van trots. Arnhem is een ondernemende, bruisende en energieke stad. Arnhem heeft met haar geweldige ligging, haar bewogen geschiedenis en enkele grote toeristische trekkers een enorm potentieel. Kortom: het is goed toeven in Arnhem.

Toch is dit niet vanzelfsprekend voor alle Arnhemmers. We staan als stad voor fundamentele uitdagingen. Steeds meer dreigt een tweedeling tussen kansarm en kansrijk Arnhem. D66 wil voorkomen dat een nieuwe generatie opgroeit in een verdeelde stad. D66 zet zich in voor gelijke kansen. Voor een optimistische stad van vrijheid, verbondenheid en vertrouwen. Voor een duurzame, levendige en leefbare stad, nu en in de toekomst. Dat past bij D66 en dat past bij Arnhem.

Lees verder

Sabine Andeweg
Lijsttrekker D66 Arnhem

Inleiding

Een verkiezingsprogramma heeft soms wat weg van een omgevallen boekenkast: een bonte verzameling van plannen en opvattingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van woningbouw en verkeer, tot onderwijs, sport en cultuur.

Lees verder

Deel 1: Kansen voor iedereen

D66 zet zich in voor kansen voor alle Arnhemmers. Waar mogelijk niet door achteraf problemen op te lossen met ingewikkelde regelingen, maar door mensen vooraf de mogelijkheid te geven zichzelf te ontwikkelen en als gemeente maatwerk te bieden.

Lees verder
1

Samen leven: kansen voor iedereen

D66 vindt dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Helaas heeft niet iedereen in Nederland die gelijke kansen. Dit leidt tot een tweedeling in onze samenleving. Die tweedeling willen we bestrijden. Iedere Arnhemmer telt mee.

Lees verder
2

Goed onderwijs voor iedere Arnhemmer

Goed onderwijs zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Het draagt bij aan kennis, maar zorgt ook voor zelfbewuste en zelfredzame burgers. Ieder mens heeft verschillende talenten en capaciteiten. D66 wil startverschillen minimaliseren en talentontwikkeling optimaliseren. Met een ambitieuze onderwijsagenda zorgen we daarvoor.

Lees verder
3

Zorgen voor elkaar

D66 wil vooral kijken naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat mensen niet kunnen. Zorg moet de eigen kracht van mensen ondersteunen of aanvullen, niet vervangen of wegnemen. Soms moeten mensen elkaar helpen. We zorgen voor elkaar. D66 wil dat de gemeente Arnhemmers uitnodigt tot een gezond en actief leven.

Lees verder
4

Sport en bewegen

Arnhem is een sportieve stad. D66 wil de lat nog hoger leggen. Sport en bewegen zijn nodig voor een gezonde en vitale bevolking. Door te sporten en bewegen werken we aan een gezonde leefstijl en komen we meer in contact met anderen.

Lees verder
5

Vrijheid en veiligheid

Bij D66 staat de vrijheid om te kunnen doen en laten wat je wilt hoog in het vaandel. Maar je kunt niet vrij zijn zonder veiligheid. Veiligheid is een randvoorwaarde voor vrijheid. D66 zet primair in op het voorkomen van onveiligheid. Maar overal waar preventie geen oplossing biedt, is handhaving noodzakelijk.

Lees verder

Deel 2: Een levendige en ondernemende stad

D66 wil Arnhem zo aantrekkelijk mogelijk maken. Voor bestaande en nieuwe inwoners, voor ondernemers en voor bezoekers. Door ruimte te geven aan ondernemerschap kunnen we meer Arnhemmers aan het werk helpen en houden. Een sterke cultuursector geeft ruimte voor ontplooiing en ontmoeting, en zet onze stad (inter)nationaal op de kaart. Daarnaast moeten we het toeristisch potentieel Arnhem veel beter benutten.

Lees verder
6

Werkgelegenheid

D66 wil Arnhem zo aantrekkelijk mogelijk maken voor bestaande en nieuwe ondernemers. Door ruimte te geven aan ondernemerschap kunnen we meer Arnhemmers aan het werk helpen en houden. D66 wil een 'ja, tenzij'-aanpak: meer ruimte door minder regels. Arnhem moet de meest MKB-vriendelijke gemeente van Gelderland worden.

Lees verder
7

Culturele hoofdstad van het oosten

Kunst en cultuur spreken tot de verbeelding, prikkelen mensen om kritisch na te denken en versterken de identiteit van een samenleving. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de culturele infrastructuur: Musis Sacrum, Theater aan de Rijn, Focus Filmtheater en Museum Arnhem. D66 wil hier mee doorgaan. D66 maakt een vuist voor een sterk kunst- en cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van kunst en cultuur en daarmee bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.

Lees verder
8

Toerisme

Arnhem heeft met haar geweldige ligging tussen rivierengebied en Veluwe, haar bewogen geschiedenis en grote toeristische trekkers zoals Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum een enorm toeristisch potentieel. Dit moeten we veel beter benutten: door aanbod met elkaar te verbinden en bezoekers beter te informeren. Van Gelredome, via Meinerswijk, de binnenstad, Arnhem Centraal en Park Sonsbeek tot aan het oorlogserfgoed rondom vliegveld Deelen moeten toeristische trekpleisters aaneengeschakeld worden.

Lees verder

Deel 3: Duurzaam wonen en leven

D66 heeft een ambitieuze agenda voor een duurzamer Arnhem. De stad van de toekomst is een compacte stad, waarin we ons zonder uitstoot verplaatsen en zo veel mogelijk in onze eigen energiebehoefte voorzien.

Lees verder
9

Energiebesparing en duurzame energie

Klimaatverandering is een enorme uitdaging, die we niet in Arnhem kunnen oplossen. We kunnen echter wel onze bijdrage leveren, zodat ook toekomstige generaties in vrijheid en gezondheid in deze stad kunnen leven. We moeten minder energie gaan gebruiken en die energie die we gebruiken duurzaam opwekken. De Nederlandse overheid wil dat in 2050 alle energie uit duurzame bronnen komt. Dat is tot nu toe ook de ambitie van de gemeente Arnhem. D66 verhoogt deze ambitie en wil dat Arnhem al in 2035 energieneutraal is.

Lees verder
10

Schone lucht

Schone lucht is van levensbelang voor de inwoners van onze stad. De luchtkwaliteit laat echter in grote delen van Arnhem te wensen over: we voldoen op sommige plekken niet aan de Europese normen en in grote delen van de stad de lucht volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ongezond.

Lees verder
11

Duurzaam bereikbaar

Arnhem is door zijn ligging een knooppunt van rails, rivieren en snelwegen. Dit is een groot voordeel voor zij die in Arnhem wonen en elders werken, of juist naar Arnhem komen voor werk of recreatie. Goede verbindingen dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De goede bereikbaarheid van werklocaties op de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto is van groot belang.

Lees verder
12

Wonen in de stad van de toekomst

Arnhem is een aantrekkelijke groene stad, gelegen tussen het rivierengebied en de Veluwe, met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. De vooroorlogse wijken zijn zeer in trek, dicht bij het centrum en de parken gelegen. Hierdoor heeft Arnhem een hoge notering als aantrekkelijke woonstad.

Lees verder
13

Een groene stad

Arnhem heeft een uniek groen karakter. De stad ligt op de overgang tussen Veluwe en rivierengebied en kent prachtige parken en groene initiatieven. Groen in de stad draagt op een positieve manier bij aan onder andere gezondheid, luchtkwaliteit, klimaat, biodiversiteit, voedselvoorziening, sociale cohesie en economie.

Lees verder
14

Afval als grondstof

Wij willen zorgen dat Arnhemmers zich beter bewust worden van hun afvalstromen en zelf hun eigen verspilling tegengaan. Minder consumeren en vernietigen dus, en meer hergebruiken. Zo voltooien we de zogenoemde circulaire economie. Door bewoners en bedrijven bewuster te maken van hun eigen consumptiepatronen en aandacht te geven aan milieubelastende producten moedigen we hen aan om hun gedrag aan te passen. We nodigen nieuwe bedrijven uit en stimuleren bestaande bedrijven om zich te richten op het repareren en hergebruiken van producten. Als het gaat om recyclen, moet de gemeente zelf zo veel mogelijk het goede voorbeeld geven.

Lees verder
15

Transparant en toegankelijk bestuur

Een betrokken gemeente betekent voor D66 dat de gemeente de vindingrijkheid en creativiteit van Arnhemmers ondersteunt en daar ruimte aan geeft. Zij zijn meestal heel goed in staat om hun zaken zelf te regelen. Wij willen een bestuur dat zoekt naar draagvlak, verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt.

Lees verder

Colofon

Het verkiezingsprogramma van D66 Arnhem is definitief vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op donderdag 20 december 2017.

Lees verder

Nawoord

De prioriteiten van D66 zijn van oudsher sociale rechtvaardigheid - waaronder ook valt het nalaten van een leefbare wereld aan onze kinderen- en aandacht voor onderwijs en cultuur. Dat was zeer herkenbaar in het beleid van de afgelopen jaren van D66 Arnhem én opnieuw in het voorliggende verkiezingsprogramma, waarin duurzaamheid terecht een belangrijke peiler vormt. Hoewel geen Arnhemmer, kan ik u van harte aanbevelen op D66 te stemmen bij de komende raadsverkiezingen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar