Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Duurzaamheid en luchtkwaliteit

Steden spelen een sleutelrol in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de uitstoot van CO2, omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het lokaal en kleinschalig opwekken van energie, het isoleren van huizen en het aanleggen van energienetwerken.

Voor een concurrerend en toekomstbestendig Amsterdam wil D66 dat we grondstoffen maximaal hergebruiken, energie lokaal opwekken, en schadelijke uitstoot terugdringen. In een leefbare stad is de lucht die je inademt gezond en is het fijn om buiten te zijn. Met het Klimaatakkoord van Parijs is er eindelijk internationaal overeenstemming bereikt over CO2-doelstellingen. Daarmee is de politieke discussie verlegd van of we wel iets moeten doen, naar hoe we de energietransitie zo snel mogelijk gaan vormgeven.

Aan Amsterdam als verantwoordelijke hoofdstad is het de taak om voorop te lopen, zoals Amsterdam dat nu al doet met de uitbreiding van het elektrisch laadnetwerk, circulair bouwen en het aardgasvrij maken van de stad. D66 kiest ervoor om niet te wachten tot anderen het wiel uitvinden, maar om zelf het voortouw te nemen met resultaatgerichte maatregelen die werken in het hier en nu.

 

Gezonde lucht is cruciaal voor een leefbare stad

 

Gezonde lucht is geen luxe, maar een basisbehoefte voor iedere Amsterdammer. Vrachtwagens, bestelwagens, taxi’s en andere professionele veelrijders moeten de komende periode aan strengere uitstootnormen voldoen om in Amsterdam te mogen rijden. Als het aan D66 ligt, mogen in 2025 voertuigen met schadelijke uitstoot helemaal de stad niet meer in. Dat betekent dat we gaandeweg de bestaande milieuzones steeds verder zullen aanscherpen. Deze milieuzones gaan ook gelden voor personenauto’s. Daarnaast wil D66 meer ruimte bieden aan innovatieve oplossingen voor stadsdistributie.

 

Uitstootvrij in 2025

 

Amsterdam is nu wereldwijd koploper op het gebied van elektrisch vervoer. In 2025 willen we uitstootvrij verkeer in Amsterdam, dat hoofdzakelijk uit voertuigen met elektromotor bestaat. Daarom is het uitbreiden van elektrische oplaadmogelijkheden nu belangrijk. Bij nieuwbouw willen we eisen stellen die elektrisch vervoer bevorderen. We willen het makkelijker maken voor VvE’s en parkeergarages om laadpalen te plaatsen, en kantoren zullen extra laadmogelijkheden en elektrische deelauto’s moeten opnemen. Ook willen we meer snellaadstations, parkeervoordelen voor elektrisch vervoer en een innovatieve aanbesteding voor laadpunten in de openbare ruimte. Het openbaar vervoer wordt uiterlijk in 2025 volledig elektrisch.

 

Veilige en uitstootvrije scooters

 

De meest vervuilende snor- en bromfietsen mogen vanaf 2018 niet meer in grote delen van Amsterdam rijden. D66 wil dat de snorscooter uit Amsterdam wordt verbannen, om te beginnen zo snel mogelijk naar de rijbaan en dus van alle fietspaden af. Enerzijds omdat ze voor onveilige situaties op de fietspaden zorgen en anderzijds omdat scooters volgens GGD-onderzoek voor de helft van de luchtvervuiling op de fietspaden zorgen. Het inademen van deze lucht is extreem ongezond. Daarom moet zo snel mogelijk, uiterlijk in 2025, ook de (snor)scooter en bromfietsen zo snel mogelijk uitstootvrij worden. De regelgeving daarvoor kan de komende vier jaar rond worden gemaakt. Tot die tijd wil D66 dat een nieuw college de normen voor benzinescooters binnen de milieuzone al in de komende jaren veel strenger maakt.

 

Knelpunten met vuile lucht oplossen

 

Schone lucht wordt topprioriteit bij de inrichting van de openbare ruimte. Scholen en verzorgingshuizen moeten voldoende afstand tot drukke wegen hebben. Knelpunten lossen we op door meer plekken autoluw te maken, te zorgen voor betere doorstroming en door prioriteit te geven aan elektrisch vervoer.

Bij het aankoopbeleid van voertuigen en apparatuur voor het openbaar vervoer, de aanleg en het onderhoud van wegen, het groenonderhoud (bladblazers!) en andere gemeentelijke diensten, worden de reductie van fijnstof en van geluid in samenhang een toetsingscriterium. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen worden eisen gesteld aan de uitstoot van fijnstof en geluid. Op de uitvoering daarvan wordt toegezien en gehandhaafd.

 

Deltaplan aardgasvrij

 

D66 wil de hele stad op zo kort mogelijke termijn aardgasvrij maken, door gasverwarming te vervangen door duurzame alternatieven. We kiezen voor een buurt-voor-buurt aanpak met een voorkeur voor duurzame lokale bronnen. Via een schetskaart Aardgasvrije Wijken, aangevuld met energiebestemmingsplannen kunnen we inspraak en duidelijkheid voor bewoners borgen. Als de rijksoverheid meewerkt met goede wetgeving, kan een belangrijk deel van Amsterdam voor 2030 aardgasvrij zijn. Bij een Deltaplan horen ook goed opgeleide vakmensen. D66 wil samen met onderwijsinstellingen en bouwbedrijven in Amsterdam de warmtetransitie vormgeven.

 

Stadswarmte open en transparant

 

Het stadswarmtenet is één van de belangrijke onderdelen van de verduurzaming van de stedelijke energievoorziening. D66 wil onderzoeken hoe coöperatief eigendom of een open netwerk de keuzevrijheid van bewoners flink kan vergroten. In nieuwgebouwde wijken is het in elk geval logischer om voor lokale bronnen en lage temperatuurwarmte te kiezen. D66 stimuleert in de huidige en nieuwe warmtenetten geleidelijke vervanging van fossiele of andere verbrandingswarmtebronnen door bronnen zoals aardwarmte.

 

Gebouwgebonden financiering mogelijk maken

 

Veel van de duurzame investeringen die nodig zijn voor een stad zonder aardgas, verdienen zich pas over langere tijd terug. Vaak is dat langer dan het gemiddelde woningeigendom in Amsterdam. Leningen voor dergelijke investeringen kunnen beter aan een gebouw in plaats van een eigenaar worden gekoppeld. Bij terugbetaling via de energierekening zouden bewoners financieel niets hoeven te merken van het stoppen met aardgas. Dit maakt het bovendien mogelijk om buurt voor buurt de stad van het aardgas af te koppelen. Zo krijgt energiebesparing in huizen de juiste schaal om institutionele beleggers als pensioenfondsen de aardgasvrije stad te laten financieren. D66 wil gebouwgebonden financiering uiteindelijk in heel Amsterdam mogelijk maken.

 

Ruimte maken voor buurtaccu’s en lokale elektriciteitsnetwerken

 

Doordat de stad op termijn geen gebruik meer maakt van aardgas, zal het elektriciteitsverbruik stijgen. Op dit moment ontstaat er al een pioniersmarkt voor zogenaamde huisaccu’s om thuis elektriciteit op te slaan. Met het oog op de toekomst en de betaalbaarheid is het beter om in stedelijk gebied te kiezen voor collectieve oplossingen (buurtaccu’s). Deze optie zorgt voor een betere energiezekerheid en kan ook tijdelijke energiestoringen op het net opvangen. Buurtaccu’s zijn bovendien veiliger dan huisaccu’s. Het is voor de brandweer lastig een brand goed en veilig te bestrijden in woningen met een huisaccu. D66 wil dat de gemeente geld ter beschikking stelt om de buurtgerichte oplossingen verder te onderzoeken en te ontwikkelen.

 

Circulair bouwen

 

Duurzaamheid is de noodzakelijke voorwaarde om te mogen bouwen of renoveren. D66 wil klimaatneutraal bouwen en zoveel mogelijk grondstoffen en bouwmaterialen hergebruiken, zoals beton en kozijnen. Materialen moeten bij sloopwerkzaamheden gemakkelijk kunnen worden opgeslagen en de data ervan moeten worden vastgelegd in een openbare database. Zo kunnen bouwers inschatten welke materialen er al zijn om circulair te kunnen bouwen. Een grondstoffenpaspoort wordt verplicht. Ook CO2-neutrale of CO2 opnemende bouwproducten en -systemen worden gestimuleerd, zoals het  nieuwe Portlandcementvrij bouwen.

 

Circulaire gebiedsontwikkeling

 

Nieuwbouw wordt niet meer op het gasnet aangesloten. Door bij nieuwe gebieden eerst na te denken over de infrastructuur voor de energie- en watervoorziening, kunnen ontwikkelaars en bouwers riolering en waterzuivering lokaal inrichten en afvalverwerking decentraal aanleggen zodat grondstoffen in het gebied zelf hergebruikt kunnen worden. D66 wil dat de gemeente de transitie naar de circulaire economie faciliteert en ruimte biedt aan innovatie en samenwerking tussen bedrijven.

 

Toelichting: Amsterdam circulaire stad

 

Energiebedrijven zijn niet langer monopolisten en bewoners zijn niet gewoon maar consumenten als het gaat over energie. Iemand met zonnepanelen op het dak, die de energie teruglevert aan het netwerk is immers ook leverancier. Toch is onze infrastructuur van kabels en leidingen en wetgeving nog zo ingericht alsof energie eenrichtingsverkeer is. Dat moet veranderen. D66 wil daarom meer decentrale energievoorziening, water, afvalverwerking, en terugwinning van grondstoffen in wijken realiseren. Daarnaast is veel bouwmateriaal herbruikbaar, zoals hardhouten kozijnen, staal of beton. Om dit in de stad te kunnen hergebruiken moeten we naast het stellen van scherpe voorwaarden stellen, betere data verzamelen van het beschikbare bouwafval en meer ruimte maken voor de opslag van bouwmaterialen.

 

Samenwerking met woningcorporaties

 

D66 wil met corporaties en huurders afspreken dat alle nieuwbouwprojecten energieneutraal en circulair worden ontwikkeld en dat daken van nieuwbouwwoningen altijd een nuttige, duurzame bestemming krijgen door er bijvoorbeeld zonnepanelen op te plaatsen of er groene daken van te maken. Op korte termijn moeten de bestaande corporatiewoningen in 2020 naar gemiddeld label B en woningen die corporaties verkopen moeten minstens energielabel B hebben. De bestaande corporatiewoningen gaan tot 2030 stapsgewijs van het aardgas af.

 

Stimuleren energiebesparing bedrijven

 

D66 wil strenge handhaving van de Wet Milieubeheer, zoals die door het huidig stadsbestuur is ingezet. De gemeente ondersteunt bedrijven om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen die zich aantoonbaar binnen 5 jaar terugverdienen. D66 wil dat de gemeente bedrijven helpt bij het herbestemmen van hun afvalstromen. Daarnaast moeten regels versoepeld en vergunningen pro-actief verleend worden om zoveel mogelijk grondstoffen en energie uit te wisselen en te hergebruiken.

 

‘Vieze’ regels terugdringen

 

D66 wil dat Amsterdam nog duurzamer wordt. Door ruimte te geven aan duurzame initiatieven, kunnen goede groene ideeën worden omgezet in daden. Daarom willen we af van onzinnige of verouderde regels die verduurzaming in de weg staan. Verouderde regels, bijvoorbeeld een verbod op dubbele beglazing in monumenten, willen we zoveel mogelijk schrappen of aanpassen.

 

Geen leges voor duurzame verbouwingen

 

D66 wil dat Amsterdammers die zelf het initiatief nemen hun huis of pand duurzaam te verbouwen niet hoeven te betalen voor de bouwvergunning.

 

Zonnepanelen net zo bereikbaar voor huurders als voor kopers

 

D66 onderschrijft de ambitie van de Zoncoalitie om Amsterdam te voorzien van een miljoen zonnepanelen. D66 wil dat huurders en bewoners van etages zonder eigen dak net zo goed de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren of anderszins zelf energie op te wekken. Corporaties zouden daarvoor de daken van de woning aan huurders beschikbaar moeten stellen, evenals de gemeente zelf. De gemeente neemt het initiatief voor een matchingwebsite, waar ook particuliere vragers en aanbieders van lege daken samen tot oplossingen kunnen komen.

 

Innovatieve duurzame energiebronnen

 

Het gebruik maken van innovatieve duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en aardwarmte behoort tot onze ambities.

 

Windmolens waar het kan

 

Amsterdam gaat door met de ambitie om veel meer energie via wind op te wekken op plekken waar dat geen overlast geeft voor de omgeving, zoals in industriële gebieden. Initiatieven van bedrijven, coöperaties en het Havenbedrijf zal de gemeente actief blijven ondersteunen en op gemeentelijke grond voorrang geven.

 

Monumenten en panden in beschermd stadsgezicht

 

Bijna de helft van de Amsterdamse gebouwen heeft een beschermde status, als beschermd stadsgezicht of als monument. Niet alleen klimaatverandering, maar ook de verandering van de functie van deze gebouwen vraagt om nieuwe wensen op het gebied van comfort en energiegebruik. Daar zijn steeds meer (mooie) technologische mogelijkheden voor die niets afdoen aan het historische karakter van de stad. Niet alleen moeten we de regels aanpassen, het is ook tijd om de gewogen beoordelingen van verbouwingen hierop aan te passen. Daarom willen we van de Welstandscommissie een commissie Duurzame Historische Kwaliteit maken, waarbij verbouwingen beoordeeld worden op historische esthetiek, en evenredig op duurzaamheid.

 

Duurzaamheidsfonds uitbreiden

 

Via het Duurzaamheidsfonds komen nu al veel investeringen of projecten van individuen, bedrijven of organisaties in aanmerking voor een lening. Langzamerhand worden veel van deze leningen overgenomen door marktpartijen. Dat is mooi, want voor de energietransitie zijn veel investeringen nodig. De meerwaarde van het Duurzaamheidsfonds willen we steeds verbeteren. Daarom willen we het Duurzaamheidsfonds beschikbaar maken voor informele groepen: mensen die ieder een kleine investering willen doen, bijvoorbeeld een groep winkeliers die voor de hele straat dubbelglas inkopen of een groep bewoners die een slim elektriciteitsnetwerk met buurtaccu in een buurt wil aanleggen. Daarnaast willen we het fonds inzetten als multiplier of om via garanties risico’s af te dekken, bijvoorbeeld bij de crowdfunding van zonnepanelenvelden, bij leningen voor VvE’s namens de gezamenlijke eigenaren, of bij investeringen van institutionele beleggers in de buurt-voor-buurt-aanpak naar een stad zonder aardgas.

 

Amsterdam regenbestendig

 

Door klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. Dit leidt regelmatig tot flinke wateroverlast in huizen, bedrijven, straten en viaducten. Zware regenbuien zetten Amsterdamse kelders onder water, maken huizen onbewoonbaar en trambanen onbruikbaar. Bewoners en ondernemers ondervinden schade door ondergelopen woonkamers en opslagruimtes. D66 wil veel meer groene daken en (tijdelijk) wateropslag in de openbare ruimte. Amsterdam heeft momenteel ruim 150.000 m2 aan groene daken. Dit moet in 2022 zijn opgelopen tot minimaal 250.000 m2.

De stad moet meer waterbestendig worden ingericht, bijvoorbeeld door extra groen op straat. D66 wil dit onder andere doen door, waar mogelijk, het asfalt tussen de tramrails weg te halen. Nieuwbouwprojecten en stedelijke herontwikkeling moeten er (minimaal) voor zorgen dat de regenwateropvang en -afvoer op de locatie zelf of in de directe omgeving wordt gecompenseerd.

 

Afvalinzameling

 

D66 maakt de keuze om overal in de stad containers te plaatsen zodat afval niet in losse zakken op straat slingert en afval gescheiden kan worden opgehaald. Doordat stadsdelen nu wagens en routes voor de huisvuilinzameling delen, in plaats van half leeg terug keren op de stadsdeelgrens, zijn er in een jaar al bijna 9000 rij-uren bespaard (en daarmee 75.000 kilometers en 112.000 liters verbruikte diesel). D66 wil ook bij het ophalen van bedrijfsafval samenwerking optimaliseren.

 

Afvalscheiding stimuleren

 

Het scheiden van huisafval wordt gestimuleerd. D66 wil het bestaande doel om in 2020 een huisafvalscheidingspercentage van 65% te behalen, verhogen tot 75% in 2022. Momenteel ligt het voorscheidingspercentage in Amsterdam slechts op 13%, terwijl het landelijk gemiddelde meer dan 50% is. Hiertoe wil D66 op zoek naar slimme oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan containers met sensoren die aangeven wanneer ze vol zitten. Zo worden onnodig ritten met de vrachtwagen bespaard, terwijl er geen overlast meer is door volle containers. Er moeten meer initiatieven komen voor afvalscheiding bij de bron, in navolging van de proef in stadsdeel Oost. Verder moet het makkelijker worden om afval correct in te leveren. Daarom moet in ieder geval in ieder stadsdeel een afvalpunt komen, en wil D66 inzetten op het plaatsen van meer containers voor het inzamelen van  papier, plastic, glas en gft. D66 vindt bovendien dat de vervuiling rondom ondergrondse huisvuilcontainers, door het neerzetten van (grof) vuil moet worden tegengegaan door meer handhaving en veel hogere boetes voor overtreders.

Retailers zijn al verplicht om oude elektrische apparaten in te nemen, maar doen dit nog niet voldoende. D66 wil dat hier strenger op gehandhaafd wordt, maar bekijkt wel of het systeem voor winkeliers niet onevenredig belastend is. Amsterdam neemt de verdere verwerking op zich. Er komen extra ophaalpunten op strategische punten om voorlopers de kans te geven meer soorten afval te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan plastic bij biologische supermarkten en kattenbakgrind bij de dierenwinkel.

 

Groot schoonmaakoffensief Amsterdam

 

De stad groeit en het afval groeit mee. D66 wil het reinigen structureel intensiveren, waarbij in het centrum in het weekend net zo intensief wordt schoongemaakt als na drukke evenementen. Er komen meer ondergrondse afvalcontainers – in het centrum ook aan de kades van de grachten. D66 kiest ervoor dat deze afvalcontainers indien nodig geplaatst worden in plaats van een parkeerplaats.

 

Afspraken met fastfoodketens over zwerfvuil

 

Zwerfvuil en overvolle vuilnisbakken in het kernuitgaans- en winkelgebied bestaat voor een groot deel door verpakkingen van fastfood. Naar voorbeeld van de afspraken met Airbnb willen we in gesprek met de fastfoodketens om zwerfvuil en verpakkingen te verminderen. Steden overal ter wereld hebben vaak dezelfde problemen. Net als met de uitwisseling tussen steden over de omgang met vakantieverhuur, waar Amsterdam een voortrekkersrol in heeft gespeeld, willen we met meerdere steden samen een vuist maken tegen overbodige verpakkingen.

 

Opknapbeurt openbare ruimte

 

In 2016 is 64 miljoen euro uitgetrokken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte. De stoepen, straten, plantsoenen, parken en kademuren krijgen een opknapbeurt, met name in gebieden buiten de ring. Met deze opknapbeurt willen we doorgaan.

 

Amsterdams groen is de tuin van de Amsterdammer

 

De afgelopen jaren heeft D66 ervoor gezorgd dat de investeringen in groen zijn verdubbeld. Dat is nodig, want de Amsterdamse parken zijn de tuin van de Amsterdammer. D66 wil er daarom voor zorgen dat parken biodivers zijn, en dat er goed gesport, gespeeld, gerust en gerecreëerd kan worden.

 

Groen in de buurt

 

Naast goede stadsparken, is divers en kleinschalig groen tussen huizen en in straten belangrijk. Veel bewoners hebben hier ideeën over voor hun eigen buurt en D66 wil dit mogelijk maken. D66 heeft daarom al in 2016 het initiatief genomen om het budget en de mogelijkheden voor groen in de buurt uit te breiden. De toekenningsprocedure van geld voor groeninitiatieven willen we versnellen, zodat bewonersinitiatieven snel doorgang vinden.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Goed wonen
Goed klimaat
Goed onderwijs