Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Voorwoord

Het is gelukt! Met succes is een hele grote uitdaging uit het verleden opgelost. Het gaat financieel weer beter met de gemeente Apeldoorn. De afgelopen periode stond in het teken van het financiële herstel terwijl de winkel open is gebleven. De opgaven van nu (bijvoorbeeld de decentralisaties) zijn aangepakt en er is gewerkt aan een mooier Apeldoorn voor de toekomst. Hier mag u ons, als grootste partij, op afrekenen. Wij hebben verantwoordelijkheid genomen en ik ben trots op alles dat de afgelopen vier jaar bereikt is.

Lees verder

In het kort

We zijn goed op weg met Apeldoorn. Het komt er nu op aan. Wij willen een gemeente waar iedereen zich vrij voelt, thuis voelt en meedoet. Waar we elkaar vertrouwen. Waar we onrecht en onzin bestrijden. Wij blijven doen wat Apeldoorn sterker maakt: werken aan kansen voor iedereen.

Lees verder
1

Apeldoorners en de gemeente

Voor D66 is het vanzelfsprekend dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. U als Apeldoorner kent uw wijk het beste en u weet ook wat nodig is. D66 vindt dat er bij het maken van keuzes daarbij gekeken moet worden naar het grotere geheel en het algemeen belang. Juist omdat de gemeente beslissingen neemt die direct invloed hebben op haar inwoners.

Lees verder
2

Inwoners en ondernemers snel geholpen

De gemeente is er voor de inwoners. Dat betekent dat zij goede dienstverlening van de gemeente mogen verwachten. We willen dat inwoners en ondernemers goed en snel worden geholpen.

Lees verder
3

Veiligheid en privacy

Zonder veiligheid en rechtsgelijkheid bestaat er geen vrijheid. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. D66 staat pal voor deze waarden. Vanzelfsprekend ligt hier niet alleen een taak voor de gemeente, veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van mensen zelf.

Lees verder

Veiligheid persoonlijke gegevens

Het streven naar veiligheid kan schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar mogen worden opgeofferd en bestrijdt het ouderwetse beeld dat er een tegenstelling bestaat tussen privacy en veiligheid. Privacy maakt een belangrijk onderdeel uit van onze veiligheid en vrijheid, omdat we niet constant bekeken willen worden en we het recht hebben om met rust gelaten te worden.

Lees verder
4

Goed onderwijs

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs in Apeldoorn, met eerlijke kansen voor iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst.

Lees verder

Passend onderwijs

Gedwongen thuiszitten is voor D66 onacceptabel. D66 is een voorstander van passend onderwijs waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Hat mag daarbij niet uitmaken of het kind moeite heeft om mee te komen of juist hoogbegaafd is. Daarom heeft D66 mede het initiatief genomen om de problemen met de uitvoering van het passend onderwijs te onderzoeken en op te lossen.

Lees verder

Brede ontwikkeling en buurtscholen

D66 wil dat alle kinderen kunnen meedoen en zich breed ontwikkelen.

Lees verder

Aansluiting op de arbeidsmarkt

Een goed mbo is belangrijk voor leerlingen én bedrijven. Om leerlingen te helpen een studiekeuze te maken, wil D66 dat zij meer inzicht krijgen in de baankansen voor het beroep waarvoor ze worden opgeleid.

Lees verder

Kansen voor nieuwkomers

Nederland heeft de afgelopen jaren een groot aantal vluchtelingen opgevangen. Ook Apeldoorn draagt hieraan bij. Zowel voor henzelf als de samenleving is het van belang dat zij zo snel mogelijk de taal leren en meedoen op de arbeidsmarkt. Dit is van groot belang om te integreren in onze samenleving.

Lees meer
5

Goede zorg

De decentralisaties zijn spannend geweest omdat er veel taken bij kwamen terwijl het zorglandschap in ontwikkeling is. Toch is de complexe overheveling van zorgtaken naar de gemeente Apeldoorn goed verlopen.

Niet alle zorgtaken zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente kan wel een coördinerende rol hebben zodat iedereen weet waar die moet zijn en geholpen wordt. We willen niemand aan hun eigen lot over laten.

Lees verder

De gemeente

De gemeente verandert in het zorglandschap mee van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Lees verder

Jeugdzorg

Jeugdzorg moet aansluiten bij de ondersteuningsvraag van de jongeren zelf en rekening houden met de situatie waarin ze opgroeien.

Lees verder
6

Duurzaamheid, natuur en milieu

D66 vindt het belangrijk dat de kleinkinderen van onze kleinkinderen ook kunnen genieten van deze mooie wereld. Door klimaatverandering en ontgroening van onze aarde, komt dat doel in gevaar. D66 wil de rekening hiervan niet doorschuiven naar toekomstige generaties of deze in de schoenen schuiven van anderen. D66 streeft naar een energieneutraal Apeldoorn.

Lees verder

Schonere lucht en meer natuur

D66 vindt het belangrijk dat de kleinkinderen van onze kleinkinderen ook kunnen genieten van deze mooie wereld.

Lees verder

Natuur en dierenwelzijn

Mede dankzij D66 kent Apeldoorn sinds kort een Dierenwelzijnsbeleid waarmee Apeldoorn voorop loopt op dit gebied. Ook de komende periode krijgt dierenwelzijn en natuur veel aandacht van D66.

Lees verder
7

Stedelijke ontwikkeling en wonen

Apeldoorn blijft groeien. D66 vindt het belangrijk om deze groei eerst op te vangen in de bestaande stad en niet in het kostbare groen om de stad heen. Zo blijft onze gemeente een fijne plek om te wonen, te winkelen en werken. Groeien binnen de bestaande stad heeft als voordeel dat de minder mooie plekken of oude gebouwen vaker een tweede leven krijgen door herontwikkeling en transformatie. Een tweede leven voor oude gebouwen zorgt ervoor dat we ons culturele erfgoed behouden voor de volgende generaties. Wij koesteren de (cultuur) geschiedenis van Apeldoorn.

Lees verder

Monumenten

Wij koesteren de (cultuur) geschiedenis van Apeldoorn.

Lees verder

Bereikbaarheid en verkeer

Wij vinden het belangrijk dat Apeldoorners zich vrij kunnen bewegen. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke verworvenheid. De economische groei zorgt voor toenemende verkeersdrukte en dat vraagt om slimme en schone maatregelen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid.

Lees verder
8

Vrije tijd en cultuur in Apeldoorn

Cultuur verbindt mensen onderling en leert ons zien wat waardevol is. Apeldoorn is prachtig en de brug naar het verleden. Kunst is de uiting van mensen om betekenis te geven aan hun leven.

Lees verder

Cultuureducatie

Cultuuronderwijs is niet alleen leuk en inspirerend, het zorgt ook voor historisch besef en draagt bij aan de vorming van een eigen identiteit. Zo kan een schilderij of voorwerp een verhaal vertellen over het verleden en tegelijkertijd de verschillen en overeenkomsten met het heden laten zien. Kunstvakken, zoals theater, muziek en beeldende vorming, kunnen een creatieve geest stimuleren.

Lees verder

Sport

Apeldoorn wordt steeds meer een bekende sportstad. De successen van de grote evenementen reiken over de hele wereld. We zijn ook trots op onze topsporters en ons rijke verenigingsleven, want sport verbindt. D66 is een partij van beweging, niet van stilzitten. Sport draagt sterk bij aan een goede gezondheid voor alle leeftijden. D66 vindt het van cruciaal belang dat iedereen mee kan doen.

Lees verder

Recreatie en toerisme

“Koninklijk Apeldoorn” ligt tussen de Veluwe en de IJssel op één van de mooiste plekken van Nederland en mag gezien worden. Onze toeristische sector dragen wij daarom op handen. Onze parels zoals Het Loo, de Apenheul, Julianatoren en de vele recreatieparken verdienen de aandacht die ze nodig hebben. Het groene karakter van de buitenstad halen we nog meer naar de binnenstad. De aantrekkelijkheid van de binnenstad neemt ook toe door de gevelrestauratie in de Hoofdstraat en de toename van het aantal terrassen. D66 wil deze ontwikkeling verder stimuleren.

Lees verder
9

Economie, werk en inkomen

Als ondernemerspartij wil D66 verder werken aan een duurzame en toekomstbestendige economie van Apeldoorn. We maken het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk om zich in de gemeente te vestigen door ook te investeren in bestaande bedrijventerreinen. Hier kunnen ondernemers starten en groeien. Wij bieden kansen en werpen geen drempels op. Over vier jaar roemt iedereen Apeldoorn nog steeds als MKB-vriendelijkste stad van Nederland.

Lees verder

Eerlijke kans op werk voor iedereen

Wij willen iedereen de kans bieden om mee te doen. Werk biedt mensen de kans om zich te ontplooien, leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk. Door op de eerste plaats werkgevers de ruimte te geven om te ondernemen, zal de werkgelegenheid groeien. Voor mensen die structureel weinig kansen krijgen, gaan we een stap verder omdat ook zij het verdienen om mee te doen.

Lees verder

Zelfredzaamheid waar het kan, een vangnet waar het moet

De weg naar betaald werk loopt langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We gaan uit van de mens en kijken naar wat iemand wél kan en wil. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor niet-willers. Het armoedebeleid is wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken (ook ouderen en kinderen) en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Lees verder

Financiën

Apeldoorn heeft een intensieve periode achter de rug. Doordat in het verleden teveel grond is aangekocht, is Apeldoorn in financiële problemen gekomen en stond de gemeente jarenlang onder preventief toezicht van de provincie.
Mede dankzij D66 heeft onze gemeente vol ingezet op financieel herstel. We hebben orde op zaken gesteld, zonder daarbij rekeningen door te schuiven naar toekomstige generaties.

Lees verder

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar