Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Goede zorg

Overzicht
Goede zorg

De decentralisaties zijn spannend geweest omdat er veel taken bij kwamen terwijl het zorglandschap in ontwikkeling is. Toch is de complexe overheveling van zorgtaken naar de gemeente Apeldoorn goed verlopen. Dit is mede te danken aan de zorgvuldige voorbereiding en het harde werk van de professionals binnen en buiten de gemeente. Natuurlijk is het systeem nog niet af. D66 vindt dat we moeten leren van de dingen die minder soepel liepen. We willen in Apeldoorn de beste ondersteuning die betaalbaar en toekomstbestendig is. In dit Apeldoorns model is ruimte voor ieders eigen wil en levensvisie. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn van mensen die zichzelf niet kunnen redden.

Niet alle zorgtaken zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente kan wel een coördinerende rol hebben zodat iedereen weet waar die moet zijn en geholpen wordt. We willen niemand aan hun eigen lot over laten.

 

Zorgloket

 

De gemeente wordt het middelpunt van de informatievoorziening rondom alle zorg en ondersteuning;

 

 

 

Toegankelijk

 

De toegang is laagdrempelig en dichtbij georganiseerd; dit maakt de gemeente dichtbij en dienstbaar;

 

Indicatieprocedures

 

Professionals moeten op hun waarde worden geschat; zij zijn er om de ondersteuningsvraag helder te krijgen. De indicatieprocedures worden eenvoudiger zodat bijvoorbeeld de thuiszorg weer meer gericht is op de behoefte van de cliënt en niet op het protocol.

 

Zelfstandige professionals

 

Zorg en ondersteuning vraagt om zelfstandige professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente (keten)samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners, zorgverzekeraars en ziekenhuizen;

 

(jeugdige) Mantelzorgers

 

De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is van onschatbare waarde. De hulp die zij onder andere via De Kap kunnen vragen blijft gegarandeerd.

Jeugdige mantelzorgers krijgen extra mogelijkheden om ontlast te worden zodat zij kind kunnen blijven en zichzelf kunnen ontwikkelen.

 

Huishoudelijke ondersteuning

 

De huishoudelijke ondersteuning (met eventuele woningaanpassing) is er al op gericht dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Er is zoveel mogelijk maatwerk en D66 Apeldoorn vindt het belangrijk dat dit zo blijft en daar waar nodig wordt verbeterd;

 

Verwarde personen

 

D66 vindt het essentieel dat er bij de politie voldoende kennis is over problemen rondom mensen met psychische problemen. De politie kan dan snel en adequaat de juiste hulp inschakelen.

 

Eenzaamheid

 

Eenzaamheid kan een groot probleem zijn. Veel voorzieningen zijn nog onbekend en er worden hoge drempels ervaren, hierin kan een buurtcoöperatie een grote rol spelen.

 

Zorg in de buurt

 

D66 stelt de patiënt centraal door de basiszorg in de buurt te organiseren. Door samenwerking tussen verschillende instanties, het uitgaan van de eigen kracht van mensen en het stimuleren van zelfredzaamheid kan de patiënt zo lang mogelijk thuis basiszorg ontvangen.

D66 wil extra investeren in wijkverpleegkundigen omdat zij naast algemene zorg ook specialistische zorg kunnen leveren. De zorg blijft zo in de buurten.

 

Sociale kaart

 

D66 wil de sociale kaart van Apeldoorn versterken zodat professionals in de zorg elkaar én de sociale wijkteams beter en sneller kunnen vinden.

 

Dementerenden

 

D66 wil de voorzieningen voor dementerenden beter verspreiden over de gemeente zodat het mogelijk wordt om binnen de eigen wijk te blijven en extra aandacht geven aan de bestrijding van de eenzaamheid van dementerenden.

 

Gecontracteerde zorg

 

D66 is van mening dat een faire salariëring onderdeel dient te zijn van alle door de gemeente gecontracteerde zorg.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar