Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Veiligheid en privacy

Overzicht
Veiligheid en privacy

Zonder veiligheid en rechtsgelijkheid bestaat er geen vrijheid. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. D66 staat pal voor deze waarden. Vanzelfsprekend ligt hier niet alleen een taak voor de gemeente, veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van mensen zelf.

Apeldoorn is een veilige stad. D66 vindt het van groot belang dit zo te houden en verder te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat we ons bij het maken van veiligheidsbeleid niet laten leiden door angst en kiezen daarom voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. D66 kiest in de eerste plaats voor de lange termijn en het voorkomen van criminaliteit.
Het streven naar veiligheid kan schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar mogen worden opgeofferd en bestrijdt het ouderwetse beeld dat er een tegenstelling bestaat tussen privacy en veiligheid. Privacy maakt een belangrijk onderdeel uit van onze veiligheid en vrijheid, omdat we niet constant bekeken willen worden en we het recht hebben om met rust gelaten te worden.

 

Gelijke behandeling

 

Gelijke behandeling is een grondrecht. Daarom is discriminatie en verbaal of fysiek geweld op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid en identiteit of burgerlijke staat voor D66 onacceptabel. Dit vraagt om voorlichting en, waar nodig, om een strafrechtelijke aanpak.

 

Wijkagent

 

Voor D66 speelt de wijkagent een cruciale rol bij het inspelen van de politie op de lokale problemen. D66 wil dat de wijkagenten nog meer samen met de gemeente en welzijnswerkers in de wijken optrekken, in het geven van voorlichting en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt.

 

BOA's

 

De inzet van Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) is wat D66 betreft altijd aanvullend aan die van de politie: BOA’s moeten zich niet ontwikkelen richting een nieuw soort gemeentepolitie. D66 vindt dat er een duidelijke verdeling van taken moet zijn en wil niet dat politietaken uit capaciteitsgebrek worden overgeheveld naar BOA’s.

 

 

Wietteelt

 

Om de gezondheidsrisico’s te verminderen en de criminaliteit die gepaard gaat met illegale wietteelt te beperken is D66 voorstander van het reguleren van wietteelt en de uiteindelijke legalisering van softdrugs. Regulering gaat wat D66 betreft samen met goede voorlichting aan jongeren en een terugkerende campagne op scholen.

 

Veiligheid en privacy

 

D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze maatregelen hebben op de privacy van inwoners. D66 is zeer terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker als dergelijke maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. De gemeenteraad moet altijd worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.

 

Cameratoezicht

 

D66 vindt het belangrijk dat bewoners te allen tijde op de hoogte zijn van de plaatsen waar cameratoezicht plaatsvindt. Omwonenden worden hierover actief geïnformeerd.

 

Vuurwerk

 

D66 onderschrijft dat vuurwerk een probleem is voor de volksgezondheid, veiligheid en milieu en ondersteunt initiatieven om vuurwerk te beperken.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar