Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Zelfredzaamheid waar het kan, een vangnet waar het moet

Overzicht
Zelfredzaamheid waar het kan, een vangnet waar het moet

De weg naar betaald werk loopt langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We gaan uit van de mens en kijken naar wat iemand wél kan en wil. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor niet-willers. Het armoedebeleid is wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken (ook ouderen en kinderen) en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt.

 

Arbeidsrtime

 

D66 wil dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her)aanvraagprocedures te verkorten.

 

Inzet van instrumenten

 

Instrumenten als proefplaatsingen, sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van certi caten of diploma’s, kunnen mensen uit de bijstand naar werk halen.

 

Gemeente neemt verantwoordelijkheid

 

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door te stimuleren dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet bij bijvoorbeeld het onderhoud van het openbare groen.

 

ZZP'ers

 

D66 wil dat ook ZZP’ers volwaardig toegang hebben tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

 

Experimenteren

 

D66 wil dat de gemeente gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheid om te experimenteren met de uitvoering van de bijstand, om te onderzoeken op welke wijze de participatie en de zelfredzaamheid van mensen kan worden vergroot.

 

Armoedeval beperken

 

Op dit moment zijn er veel situaties waarin iemand die gaat werken minder besteedbaar inkomen overhoudt dan met een bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet. De gemeente moet deze armoedeval beperken.

 

Verborgen armoede

 

D66 vindt het belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, zoals bij gezinnen met kinderen met een zorgvraag.

 

Samenwerking UWV

 

D66 wil dat de gemeente intensief samen blijft werken met het UWV om te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand terecht komen.

 

Individuele studietoeslag

 

Studenten met een beperking kunnen gebruikmaken van de individuele studietoeslag, indien zij moeite hebben met het vinden van een betaalde baan. Er wordt al jaren minder gebruik van gemaakt dan verwacht. D66 wil de bekendheid van deze regeling vergroten en de toeslag verhogen.

 

Perspectief

 

D66 wil mensen perspectief blijven bieden en – via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk – laten meedoen aan de maatschappij. Daarbij verdienen kinderen speciale aandacht, bijvoorbeeld via Stichting Leergeld.

 

Vroege signalering

 

D66 wil snelle hulp en een vroege signalering bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is herkenning door de sociale wijkteams van belang. Deze teams moeten ook alert zijn op de gevolgen van ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals echtscheidingen of verlies van een naaste.

 

Extra aandacht voor schulden

 

D66 wil ook naar onorthodoxe oplossingen kijken om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen, bijvoorbeeld door afspraken te maken met woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven, zodat zij – met toestemming van de betrokkene – na twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Apeldoorn
Samen krijgen we het voor elkaar