Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Energiebesparing en duurzame energie

Overzicht
Energiebesparing en duurzame energie

Klimaatverandering is een enorme uitdaging, die we niet in Arnhem kunnen oplossen. We kunnen echter wel onze bijdrage leveren, zodat ook toekomstige generaties in vrijheid en gezondheid in deze stad kunnen leven. We moeten minder energie gaan gebruiken en die energie die we gebruiken duurzaam opwekken. De Nederlandse overheid wil dat in 2050 alle energie uit duurzame bronnen komt. Dat is tot nu toe ook de ambitie van de gemeente Arnhem. D66 verhoogt deze ambitie en wil dat Arnhem al in 2035 energieneutraal is.

 

Energiebesparing

 

Energiebesparing is de eerste stap richting een energieneutraal Arnhem: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Ze moet haar eigen vastgoed verduurzamen, lokaal geproduceerde groene stroom inkopen en alle openbare verlichting vervangen door LED.

Inwoners en bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om energie te besparen en zelf te produceren. De afgelopen jaren zijn er met name in de sociale huursector grote stappen gezet en concrete afspraken gemaakt. De komende periode focussen we op het begeleiden van particuliere woningbezitters naar energiebesparing. We beginnen daar waar het snelst resultaat kan worden geboekt: we willen dat in 2022 geen enkele woning meer het laagste energielabel heeft. In Arnhem is naar schatting ten minste 200 miljoen euro nodig voor de verduurzaming van particuliere woningen. Om hiervoor duurzaamheidsleningen te kunnen verstrekken, moet daarom samengewerkt worden met externe investeerders. Duurzaamheid loont: deze leningen kunnen met de opbrengst van energiebesparing worden afgelost.

D66 wil bedrijven ondersteunen om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Samen met bedrijven kijken we wat er nodig is om verduurzaming van de grond te krijgen en afvalstromen weer elders in te zetten. Met een voucherregeling kan de gemeente een financiële bijdrage leveren aan de begeleidingskosten van verduurzaming. Het stimuleren van verduurzaming combineren we met een striktere handhaving van de Wet Milieubeheer, die bedrijven dwingt ook daadwerkelijk in duurzaamheid te investeren.

 

Duurzame energie opwekken

 

Voor windturbines zijn de mogelijkheden in Arnhem beperkt. Door nabijheid van woningen, natuurwaarden of beperkingen vanuit vliegbasis Deelen, zijn op veel plekken nu geen windturbines toegestaan. In overleg met defensie en met de provincie kan gekeken worden of bijvoorbeeld langs snelwegen nog nieuwe locaties voor windturbines aan te wijzen zijn. Biomassa, groen gas en mini-windmolens kunnen slechts een klein deel van de benodigde energie leveren. Voor zonne-energie en het gebruik restwarmte warmte uit de industrie zijn echter nog volop mogelijkheden. Ook aardwarmte (diepe geothermie) kan in de toekomst een rol spelen om te voorzien in onze energiebehoefte.

D66 wil vol inzetten op zonne-energie. Geschikte daken moeten zo veel mogelijk worden benut. Ook moet er meer ruimte komen voor grootschalige zonnevelden, bijvoorbeeld langs snelwegen of aan de randen van bedrijventerreinen. Het stadswarmtenet heeft een belangrijke rol om aardgasvrij te kunnen worden. De uitbreiding hiervan moet de gemeente nader onderzoeken, ook in combinatie met nieuwe warmtebronnen, zoals restwarmte van bedrijven en aardwarmte.

De technische ontwikkelingen op energiegebied gaan snel. Deze moeten we nauwlettend volgen om alle kansen te kunnen benutten en onze ambities te realiseren.

 

Energie opslaan

 

Doordat zon en wind niet altijd evenveel energie opleveren, zal de opslag van elektriciteit steeds meer van belang zijn. Nieuwe vormen van batterijen en de opslag in de vorm van waterstof zijn de toekomst. Arnhem moet zich blijven inzetten voor de toepassing van dergelijke innovaties, bijvoorbeeld in de vorm van buurtaccu’s. Slimme laadpalen en een koppeling met het trolleynetwerk zijn een goed begin van een toekomstbestendig energienetwerk in iedere wijk.

 

D66 wil ...

 
 • Arnhem energieneutraal en zonder aardgas in 2035.
 • Verdere uitbreiding van het warmtenet, bij voorkeur met meerdere leveranciers.
 • Geen gasaansluiting meer voor nieuwbouwwoningen.
 • Dat financiering van de investeringen in energiebesparing makkelijker wordt gemaakt, doordat de gemeente meewerkt aan het verder ontwikkelen van energiediensten.
 • Vanuit een Energieloket Arnhemmers actief benaderen met informatie over verduurzaming, te beginnen bij woningen met de laagste energielabels.
 • Zodra dat mogelijk is lokale duurzaamheidsdoelen opnemen in bouwregelgeving.
 • Al het gemeenschappelijk vastgoed energieneutraal (eigen opwek van duurzame energie) voor 2025.
 • Een netwerk van tweerichtingenlaadpalen in alle wijken uitrollen, waar mogelijk gecombineerd met het trolleynetwerk.
 • Nader onderzoek naar de inzet van innovatieve warmtebronnen, zoals geothermie.
 • Elektrische deelauto’s stimuleren en faciliteren.
 • Duurzaamheidsleningen mogelijk maken voor alle gebouweneigenaren, niet alleen voor woningeigenaren.
 • De middelen voor duurzaamheidsleningen verveelvoudigen, door het aantrekken van externe financiers zoals pensioenfondsen.
 • Een volledige overstap naar LED voor alle openbare verlichting en in alle gemeentelijke gebouwen.
 • Energie-advies voor bedrijven en instellingen, in combinatie met betere handhaving van de Wet Milieubeheer, zodat zij alle energiebesparende maatregelen uitvoeren die in 5 jaar terug te verdienen zijn.
 • In overleg met defensie en de provincie nieuwe locaties voor windturbines aanwijzen, bijvoorbeeld langs snelwegen.
 • Miniwindmolens onder voorwaarden mogelijk maken, ook binnen de bebouwde kom.
 • Gemeentelijke gebouwen waar mogelijk voorzien van zonnepanelen, te beginnen met het stadhuis.
 • Experimenten met buurtbatterijen voor de opslag van lokaal opgewekte energie faciliteren.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar