Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Goed onderwijs voor iedere Arnhemmer

Overzicht
Goed onderwijs voor iedere Arnhemmer

Goed onderwijs zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Het draagt bij aan kennis, maar zorgt ook voor zelfbewuste en zelfredzame burgers. Ieder mens heeft verschillende talenten en capaciteiten. D66 wil startverschillen minimaliseren en talentontwikkeling optimaliseren. Met een ambitieuze onderwijsagenda zorgen we daarvoor.

 

Klaar voor de start

 

Wat D66 betreft blijven kinderen het leerrecht vanaf twee jaar behouden. Wij willen niet dat kinderen met een achterstand beginnen. Voor veel kinderen is groep 1 van het basisonderwijs te laat om (taal)vaardigheden nog op te pikken. D66 is voor integrale kindcentra met daarin kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur.

 

Passend onderwijs

 

Sommige leerlingen, zoals kinderen met een beperking of hoogbegaafde kinderen, hebben binnen het reguliere onderwijs extra aandacht nodig. Wij willen dat de gemeente helpt in het vinden van passend onderwijs voor ieder kind in Arnhem. Voor alle kinderen moet het mogelijk zijn het voor hen beste onderwijs in Arnhem te volgen. Bij passend onderwijs hoort ook passend vervoer.

 

Veilig op en naar school

 

Kinderen moeten op school veilig zijn. Pesten, verkeersonveiligheid, loverboys bij schoolpleinen, roken en drugs horen daar niet thuis. D66 wil maatregelen om de veiligheid te verbeteren. We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht. Op scholen moet het gesprek kunnen worden aangegaan over alcohol en drugs, gezondheid, seksualiteit, respect voor verschillen en risicovol gedrag. De gemeente dient scholen hierbij te ondersteunen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Een goed gebouw is een voorwaarde voor goed onderwijs. We willen dat schoolgebouwen duurzaam zijn, met een prettig en gezond binnenklimaat. Ook voor het bewegingsonderwijs moeten er faciliteiten zijn van goede kwaliteit.

 

Alle leerlingen een diploma

 

D66 wil dat elk kind met een diploma van school gaat. Een diploma geeft de beste kans op een baan, daarom is elke voortijdig schoolverlater er één te veel. D66 wil intensief blijven samenwerken met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De gemeente moet optreden bij schoolverzuim en aansturen op een startkwalificatie voor elk kind. Wij streven daarom naar een samenhangende aanpak voor jongeren die dreigen uit te vallen. Wij laten niemand aan zijn lot over.

 

Iedereen een eerlijke kans

 

Discriminatie op de arbeids- en stagemarkt is onacceptabel. Het gebeurt nog te vaak dat leerlingen met een migratie-achtergrond gediscrimineerd worden bij het vinden van een baan of stage. Wij willen dat iedere jongere, ongeacht zijn of haar achtergrond, een eerlijke kans krijgt. D66 wil dat er aandacht is voor zowel aantoonbare als minder zichtbare vormen van arbeidsdiscriminatie. De wethouder heeft een spreekuur waar iedereen terecht kan die zich gediscrimineerd voelt. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en werk maken van een inclusieve, diverse organisatie. Wij willen dat je bij de gemeente Arnhem anoniem kunt solliciteren.

 

Jongeren en democratie

 

De democratie geven wij dagelijks met elkaar vorm. Het is belangrijk dat ook kinderen en jongeren zich hiervan bewust zijn. Wij willen daarom dat er structurele aandacht is voor democratie. Zij is onmisbaar voor volwaardige participatie. Zo leren kinderen hun eigen mening te vormen en leren zij te accepteren dat er ook andere meningen bestaan. D66 wil dat de gemeente Arnhem ieder jaar actief scholen uitnodigt om kennis te maken met de politiek en onze democratie.

 

Arnhem Studiestad

 

Studenten zijn een enorme aanwinst voor Arnhem. Zij beginnen vaak eigen (maatschappelijke) ondernemingen, vormen een talentenpool voor de bedrijven en verlevendigen het uitgaansleven. We willen alle studenten boeien en binden. D66 wil dat Arnhem een aantrekkelijke studiestad is voor zowel HBO- als MBO-studenten. Er moeten voldoende studieplekken zijn op locaties met openingstijden in het weekend, bijvoorbeeld in de bibliotheek. D66 staat welwillend tegenover initiatieven vanuit de onderwijsinstellingen en studenten om hun studietijd in Arnhem te verbeteren.

 

Bibliotheek belangrijk

 

Onderwijs en de bibliotheek zijn voor D66 onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bibliotheek heeft zich de afgelopen periode in Rozet ontwikkeld tot een plek waar je meer kunt dan alleen boeken lenen. D66 wil dat de bibliotheek de plek blijft in het hart van de stad die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat gebruikt wordt door studenten, scholieren en andere geïnteresseerden van jong tot oud. Een plek waar niet alleen kennis kan worden vergaard, maar waar ook informatie over de mogelijkheden van al het onderwijs in Arnhem en studiefinanciering te vinden is.

 

Circulaire economie in het onderwijs

 

Het zo snel mogelijk toe te werken naar een circulaire economie werkt het beste als je al op jonge leeftijd inzicht hier in hebt. Natuur- en duurzaamheidseducatie is essentieel voor begrip van de natuurlijke kringloop en daarmee begrip van een circulaire economie. Daarom zal D66 initiatieven op dit gebied van harte ondersteunen en zorgen dat schoolbesturen worden gestimuleerd om circulaire economie onderdeel.

 

D66 wil ...

 
 • Een (ambitieuze) onderwijsagenda.
 • Doorgaan met de ontwikkeling van Integrale Kindcentra in samenwerking met de partners in de stad.
 • Dat ieder kind in zijn of haar eigen wijk of stadsdeel naar een Integraal Kindcentrum kan.
 • De mogelijkheid behouden, voor alle kinderen vanaf 2 jaar, om 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal of de vroeg- en voorschoolse educatie te gaan.
 • Dat alle scholen veilig en duurzaam zijn, met een gezond binnenklimaat.
 • Dat alle schoolpleinen en speeltuinen rookvrij zijn.
 • Passend onderwijs voor alle kinderen, ook voor hoogbegaafden.
 • Waar nodig vervoer naar een passende school aanbieden.
 • Een brede invulling van schoolgebouwen en de omgeving in de wijk, en samenwerking bevorderen tussen scholen onderling en tussen scholen en andere organisaties.
 • Jongeren die toch uitvallen zo snel mogelijk (ook gedurende een schooljaar) in een schooltraject of een schoolwerktraject plaatsen.
 • Schooluitval terugbrengen tot onder het landelijk gemiddelde.
 • Extra aandacht voor de hoge uitval onder jongeren met een migratie-achtergrond.
 • Laaggeletterdheid snel terugdringen door het actief opsporen van laaggeletterden en het aanbieden van taalonderwijs.
 • Meer activiteiten die Arnhem als aantrekkelijke studiestad in de markt zetten.
 • Voldoende stagemogelijkheden, ook bij de gemeente.
 • Uitwisselingsprogramma’s met Duitsland en tweetalig onderwijs stimuleren in het kader van internationalisering en het bevorderen van de kenniseconomie.
 • Discriminatie van jongeren bij het vinden van een stageplek of een baan aanpakken.
 • Een inloopspreekuur voor jongeren bij de wethouder onderwijs.
 • Het brede en laagdrempelige onderwijsaanbod handhaven.
 • Aandacht voor technologie en duurzaamheid op scholen, bijvoorbeeld door het bezoeken van de Techniekdag of Innovate Arnhem.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar