Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Inleiding

Overzicht
Inleiding

Een verkiezingsprogramma heeft soms wat weg van een omgevallen boekenkast: een bonte verzameling van plannen en opvattingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van woningbouw en verkeer, tot onderwijs, sport en cultuur.

Voor een deel is dat onvermijdelijk. Een politieke partij als D66 die bereid is verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur te dragen, moet over de volle breedte van het gemeentelijk beleid laten zien waar ze voor staat. Niet alleen voor leden en sympathisanten, maar ook voor andere politieke fracties waarmee we gaan samenwerken.

 

Drie kernvragen

 

Maar waar draait het nu in de kern om? Wat houdt Arnhemmers echt bezig? In deze inleiding vatten we onze visie op de stad samen in een drietal vragen. Vragen die ons regelmatig gesteld worden op ons werk, op straat, op het schoolplein of op de welbekende verjaardagspartij. Vragen die soms ver weg lijken te staan van de bestuurstaal in het stadhuis, maar die voor veel mensen wel de essentie vormen van hun bestaan, nu en in de toekomst.

We willen een poging wagen om in deze inleiding de visie van D66 rond deze vragen te beantwoorden. Voor het volledige verhaal vindt u in de hierna volgende hoofdstukken beschouwingen over uiteenlopende onderwerpen en de concrete maatregelen die D66 voor de komende jaren voorstelt.

 

Hoe blijven we goed voor elkaar zorgen en samenleven?

 

D66 is behalve een liberale ook een sociale partij en schenkt veel aandacht aan de leefbaarheid van de stad en de zorg voor het welzijn van haar inwoners. Ons uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Maar we zien ook heel goed dat mensen daarbij soms extra hulp en begeleiding nodig hebben.

Veel van die hulp en begeleiding wordt geboden door de duizenden vrijwilligers en mantelzorgers die in onze stad actief zijn. We doen in ons programma concrete voorstellen om hen waar mogelijk te ondersteunen en om nieuwe, innovatieve maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken.

Daarnaast moet er een professioneel zorgnetwerk blijven voor kwetsbare inwoners die het niet zelfstandig redden. D66 houdt daarbij een scherp oog voor de kwaliteit en de kosten van zorg, zodat deze ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijft. Door extra te investeren in voorlichting en preventie willen we waar mogelijk gezondheidsproblemen voorkomen of verminderen.

Het is overduidelijk dat ook in de Arnhemse samenleving sprake is van een tweedeling tussen kansrijke en kansarme inwoners. Betaald werk is de beste manier om armoede en sociaal isolement te vermijden. Maar is dat uiteindelijk voor iedereen weggelegd? We willen mensen en gezinnen die rond moeten komen van een laag inkomen actief ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door hen te helpen om rond te komen met hun inkomen en te voorkomen dat er een onbetaalbare schuldenlast ontstaat. En we willen vooral voorkomen dat kinderen en jongeren de dupe worden van het lage gezinsinkomen en bijvoorbeeld niet mee kunnen doen met zwemlessen of sport- en cultuuractiviteiten.

Speciale aandacht vragen we voor de snelle inburgering en begeleiding van statushouders en andere nieuwe Arnhemmers. Vanaf het moment dat zij hier arriveren hebben zij ondersteuning nodig bij het aanleren van de Nederlandse taal, het vinden van passende huisvesting en het participeren in onze samenleving.

Een leefbare stad is ook een veilige stad. We vragen in ons programma om extra handhaving op onder andere gedwongen prostitutie, mensenhandel en verstoring van de openbare orde. En we willen dat de gemeente steviger op gaat treden tegen de toenemende activiteiten van het criminele circuit in de ‘bovenwereld’.

 

Hoe helpen en houden we Arnhemmers aan het werk?

 

Geld maakt misschien niet gelukkig, maar een goede, betaalde baan helpt daar wel bij. Voor veel mensen is betaald werk de belangrijkste voorwaarde om zich te kunnen ontplooien en van het leven te genieten. D66 is een liberale partij die gelooft in gereguleerde marktwerking binnen ethische en maatschappelijke kaders. We zien ook dat de mogelijkheid van de overheid om ‘banen te scheppen’ beperkt is. Maar we zien wel kansen om de condities voor het vinden van een baan te verbeteren.

Goed onderwijs voor iedere Arnhemmer is daarin een sleutelbegrip. De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Digitalisering, mondialisering en de enorme invloed van het internet zetten complete sectoren op hun kop. In vrijwel iedere sector stijgt de vraag naar kennis en kunde. Zonder startkwalificatie (een diploma havo, vwo, mbo niveau 2) zijn jongeren vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt. Een gemeente kan jongeren niet dwingen om hun opleiding af te maken. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat het onderwijsaanbod breed en goed is, in schone en veilige gebouwen, met kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie en met een preventieve aanpak van voortijdig schoolverlaten.

We willen de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven stimuleren zodat het onderwijs goed aansluit op de behoefte aan onder andere technisch personeel en zodat de bedrijven – zonder aanziens des persoons – voldoende stageplekken aanbieden.

En onderwijs houdt niet op bij de middelbare school. Om werknemers zo lang mogelijk geschikt te houden voor de arbeidsmarkt willen we het Leven Lang Leren blijven stimuleren.

Voorwaarde voor een gezonde arbeidsmarkt is natuurlijk een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen. D66 ziet kansen om dit vestigingsklimaat te versterken, door ervoor te zorgen dat Arnhem een bruisende binnenstad is met mooie winkels, prettige horeca en een goed cultureel aanbod, door de ontwikkeling van Bedrijfsinvesteringszones te stimuleren en als gemeente waar mogelijk startups te ondersteunen.

Het brede en bijzondere culturele aanbod van Arnhem heeft natuurlijk een waarde in zichzelf, maar draagt ook onmiskenbaar bij aan de aantrekkelijkheid van Arnhem als vestigingsstad voor bedrijven én werknemers. D66 heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor de investeringen in en ondersteuning van het cultuuraanbod en zal dat de komende periode onverminderd blijven doen. De creatieve economie is in weinig steden zo groot als in Arnhem. Deze sector moeten we koesteren. Hij vormt de basis voor onze creatieve en levendige stad.

Een andere voorwaarde voor een goede economische ontwikkeling is een gezonde woningmarkt. Arnhem staat voor de opgave om de komende jaren meer dan 6.000 nieuwe woningen te bouwen. D66 steunt deze inhaalslag en wil fors inzetten op een gevarieerd en duurzaam aanbod voor alle doelgroepen; van starters en gezinnen met lage inkomens tot de hogere inkomensgroepen.

 

Hoe zorgen we voor een leefbare stad, nu en in de toekomst?

 

De uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat zijn groot en mondiaal. Maar D66 ziet wel realistische mogelijkheden om op lokale schaal hieraan een bijdrage te leveren. We willen niet, zoals de Rijksoverheid, tot 2050 wachten op een energieneutrale stad, maar dat punt al in 2035 bereiken. Dat kan door fors in te zetten op energiebesparing en isolatie en op de productie en opslag van duurzame energie. Ons programma bevat hierover een groot aantal concrete ideeën. Via onder andere duurzaamheidsleningen en goede voorlichtingen willen we inwoners en bedrijven ondersteunen om de energietransitie mogelijk te maken. Nieuwbouwhuizen worden voortaan opgeleverd zonder gasaansluiting.

Tegelijk moeten we ook werken aan het klimaatbestendig inrichten van de stad zodat Arnhem beter bestand is tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittegolven, langdurige droogte en hevige regenbuien.

De bereikbaarheid van de stad is een groot goed, maar we moeten wel zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen. Voor D66 zijn in het mobiliteitsbeleid lopen, fietsen en het openbaar vervoer de speerpunten. We doen een aantal concrete voorstellen om de stad aantrekkelijker en veiliger te maken voor fietsers en wandelaars en we gaan voor een volledig elektrisch netwerk van openbaar vervoer, uiteraard gevoed door duurzaam opgewekte energie.

Verder willen we dat Arnhem zich voorbereidt op de toekomst van de auto en het autogebruik (autodelen, elektrische voertuigen). Er moeten op het gebied van mobiliteit de komende jaren duidelijke keuzes worden gemaakt. D66 gaat deze niet uit de weg, want alleen dan blijft Arnhem goed bereikbaar, leefbaar, mooi en schoon.

 

Tot slot

 

Uiteraard is deze samenvatting niet volledig. We hebben het bijvoorbeeld nog niet gehad over onze ambities op het gebied van sport en bewegen of over de relatie tussen de gemeente en de inwoners van de stad. Maar we hopen wel dat we in dit kort bestek een inkijk hebben gegeven in het antwoord dat D66 geeft op de in onze ogen belangrijkste vragen die de stad Arnhem ons stelt.

Bestuur
D66 Arnhem

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar