Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Samen leven: kansen voor iedereen

Overzicht
Samen leven: kansen voor iedereen

D66 vindt dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Helaas heeft niet iedereen in Nederland die gelijke kansen. Dit leidt tot een tweedeling in onze samenleving. Die tweedeling willen we bestrijden. Iedere Arnhemmer telt mee.

 

Kinderen en jongeren

 

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen om zichzelf te ontwikkelen. Het creëren van gelijke kansen begint bij het onderwijs met bijzondere aandacht voor digitalisering. Wanneer kinderen opgroeien in omstandigheden waardoor zij minder kansen krijgen, dan verdienen zij onze aandacht en ondersteuning. Ouders van kinderen die te maken hebben met armoede zijn niet altijd in beeld bij de gemeente, dit zijn namelijk niet altijd ouders met een uitkering. Het is belangrijk dat de sociale wijkteams, teams leefomgeving en andere betrokkenen deze problemen tijdig signaleren.

Voor ons tellen alle kinderen mee en moeten alle kinderen mee kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind leert zwemmen, deel kan nemen aan een sport en culturele activiteiten als muziekles, en mee kan op schoolreis.

Schulden onder jongeren verdienen onze speciale aandacht. Door problematische schulden te saneren, krijgen jongeren de kans zich volledig te richten op hun ontwikkeling door middel van school en werk. D66 wil dat de gemeente hiervoor een saneringskrediet beschikbaar kan stellen.

 

Rondkomen met een laag inkomen

 

D66 zet in op het voorkomen van armoede en het ondersteunen van mensen die rond moeten komen met een laag inkomen. De beste manier om leven in armoede te voorkomen, is door het hebben van werk en het verstandig leren omgaan met geld. Wij willen de oorzaken van armoede bestrijden en tegelijkertijd mensen weerbaarder maken en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

 

Werkzoekenden

 

D66 wil de (jeugd)werkloosheid terugdringen. Het liefst door het vinden van een baan die aansluit bij dat wat iemand kan en wil. Om iedereen kansen te bieden is volgens D66 een goede samenwerking tussen het UWV, het bedrijfsleven, de uitzendbureaus en de gemeente belangrijk. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet er maatwerk worden geboden.

Jongeren met een migratie-achtergrond vinden moeilijker dan andere Arnhemmers een (vaste) baan, ook als zij in Nederland zijn opgegroeid, de Nederlandse taal goed beheersen en goed zijn opgeleid. De relatieve onbekendheid van deze groep kansrijke Arnhemmers op de arbeidsmarkt, maakt hen onbemind. D66 maakt zich sterk voor diversiteit. De gemeente moet samen met maatschappelijke organisaties een actieve rol spelen in het onder de aandacht brengen van de kwaliteiten van Arnhemmers met een migratie-achtergrond en het tegengaan van al dan niet bewuste discriminatie op de arbeidsmarkt.

 

Vluchtelingen

 

D66 wil nieuwe Arnhemmers die gevlucht zijn voor de situatie in hun thuisland een veilig thuis en kansen bieden in Arnhem. Daarom wil D66 dat vanaf dag één wordt ingezet op taalles, integratie en participatie in de wijk en de stad. Hiervoor werken wij samen met werkgevers, opleiders en vluchtelingenorganisaties. De gemeente moet de regie hebben als het gaat om de inburgering van nieuwe Arnhemmers. Het inburgeren is erbij gebaat als er contact is met andere Arnhemmers, bijvoorbeeld door buddy’s.

Vreemdelingen waarvan de verblijfsvergunning is verlopen of die uitgeprocedeerd zijn, hebben recht op bed, bad en brood. D66 vindt het belangrijk dat niemand in Arnhem op straat hoeft te slapen.

 

Laaggeletterden en digibeten

 

In Arnhem zijn meer dan 18.000 laaggeletterden en hebben meer dan 35.000 Arnhemmers moeite met digitale communicatie. Zij hebben minder kansen om mee te kunnen doen. Het moeite hebben met lezen, schrijven of omgaan met de computer veroorzaakt problemen met het invullen van formulieren, het schrijven van (sollicitatie)brieven en het lezen van voorwaarden. Bovendien zijn steeds meer diensten alleen nog online te regelen. Wij blijven inzetten op de (integrale) aanpak van laaggeletterdheid en het verwerven van digitale vaardigheden.

 

Diversiteit

 

Arnhem is een stad waarin iedereen zich vrij en veilig moet kunnen voelen. D66 staat pal voor de vrijheid om in Arnhem te zijn wie je wilt zijn. D66 zet zich in voor iedereen voor wie individuele vrijheid niet vanzelfsprekend is. Hierbij zetten we extra in op de seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen én op het voorkomen van seksuele intimidatie of seksueel geweld. Als mensen worden gediscrimineerd vanwege hun achtergrond, afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of huidskleur, dan treden we op.

D66 wil dat het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen in Arnhem kan zijn. Daarom wil D66 dat de burgemeester (als gastheer van de goedheiligman) het initiatief neemt tot goede afspraken over de vormgeving van de metgezel van de Sint, onder meer tijdens de officiële intocht in de stad. Hierin worden in elk geval het Arnhems (basis)onderwijs, stichting De Blide Intocht en vertegenwoordigers van de allochtone/culturele gemeenschap betrokken.

 

LHBTI-rechten

 

Het is noodzakelijk ons in te blijven zetten voor de rechten van LHBTI-ers. Tolerantie en acceptatie is helaas niet vanzelfsprekend, ook niet in Arnhem. D66 vindt dat de stad zich in moet zetten voor acceptatie van LHBTI-ers in de samenleving. D66 verafschuwt het als homo’s niet hand in hand over straat durven lopen, of als transgenders zich niet veilig voelen in onze stad. Voor D66 is en blijft de aanpak van homofoob geweld een speerpunt.

 

D66 wil ...

 
 • Een goede samenwerking bevorderen tussen het onderwijs, de GGD, Stichting Leergeld, de sociale wijkteams en andere partners om daarmee iedereen gelijke kansen te bieden.
 • Een Arnhemse Kinderburgemeester en een jongeren digipanel en/of een jongerenraad om jongeren een stem te geven over het beleid van de gemeente Arnhem.
 • Een toereikende subsidie voor Stichting Leergeld om schoolprojecten mogelijk te maken en zoveel mogelijk kinderen van een laptop te voorzien.
 • Dat alle kinderen en jongeren leren omgaan met geld, door het aanbod en de aandacht hiervoor te vergroten.
 • Dat jongeren zonder (problematische) schulden kunnen beginnen aan hun carrière.
 • Dat de armoedeagenda gericht is op het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden (onder andere digitaal) van kinderen, jongeren en ouderen.
 • Blijven investeren in de integrale aanpak van laaggeletterdheid en het ontwikkelen van digitale vaardigheden.
 • Goede informatievoorziening en begeleiding voor nieuwe Arnhemmers bij hun vestiging, inburgering en participatie, waar nodig ondersteund door tolken.
 • Mensenrechtenverdedigers tijdelijk opvang, training en veiligheid bieden.
 • Taalles voor vluchtelingen vanaf dag één.
 • Extra inzetten op voorlichting over relaties en seksualiteit binnen het integratietraject voor nieuwe Arnhemmers.
 • Dat de gemeente vooroploopt bij het bieden van werkervaringsplaatsen voor jongeren en nieuwe Arnhemmers.
 • D66 wil goede informatie (website en/of app) waar het voor nieuwkomers in de voor hen relevante talen, duidelijk wordt wat je moet weten en hoe je zelf je weg kunt vinden; van werk tot gezondheid.
 • Goede (om)scholingsmogelijkheden voor de toekomstige arbeidsmarkt, door in te zetten op voorlichting, studiebegeleiding en het bieden van stageplaatsen.
 • Blijvende aandacht op alle Arnhemse scholen voor (seksuele) diversiteit.
 • Samen met het Meldpunt Discriminatie en Pesten een slagvaardige wijkgerichte antidiscriminatie-aanpak vormgeven.
 • De meldingsbereidheid bij discriminatie verhogen.
 • De organisatie van LHBTI-evenementen faciliteren en stimuleren.
 • Roze lopers (keurmerk voor LHBTI-vriendelijk beleid) voor zoveel mogelijk Arnhemse zorginstellingen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar