Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Transparant en toegankelijk bestuur

Overzicht
Transparant en toegankelijk bestuur

Een betrokken gemeente betekent voor D66 dat de gemeente de vindingrijkheid en creativiteit van Arnhemmers ondersteunt en daar ruimte aan geeft. Zij zijn meestal heel goed in staat om hun zaken zelf te regelen. Wij willen een bestuur dat zoekt naar draagvlak, verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt.

 

Arnhemmers centraal

 

D66 wil dat de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening van de gemeente aansluit bij de wensen van de Arnhemmers. Bewoners van de stad moeten vooraf en tijdig geïnformeerd worden over beleidsvoornemens die hen raken in normale en begrijpelijke taal. Ook kan de gemeente dienstverlening verbeteren door meer gebruik te maken van digitale en technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het thuis bezorgen van reisdocumenten.

De gemeente Arnhem is toe aan een nieuwe gebruikersvriendelijke website waar overheids- en raadsinformatie beter vindbaar is. Hier hoort volledige toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking en een goedwerkende chatfunctie bij. Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, blijft dienstverlening op maat beschikbaar.

 

Meedenken, meepraten en meedoen

 

Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil kan meepraten en meedenken over inrichting van de buurt. D66 ziet dat de nieuwe omgevingswet kansen biedt om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te betrekken. De omgevingswet vraagt om een integrale benadering, participatie en samenwerking. Dit vraagt tegelijkertijd om meer flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. D66 grijpt de omgevingswet aan om de interne organisatie van de gemeente te verbeteren.

D66 wil dat de gemeente een experiment start waarbij gemeentelijke vraagstukken aan burgers en ondernemers worden voorgelegd door middel van crowdsourcing of een online participatietool. Zo’n vraagstuk kan gaan over de verbetering van de publieke dienstverlening of over het oplossen van publieke vraagstukken. Wij verwachten dat deze werkwijze leidt tot creatieve oplossingen en tot meer betrokkenheid van burgers.

D66 is er trots op dat het er in de afgelopen raadsperiode in is geslaagd het referenduminstrument bereikbaar te houden en tegelijkertijd van de overbodige opkomstdrempel te ontdoen. Hieraan wordt niet getornd.

Arnhem kent veel goede initiatieven van inwoners zelf. Deze burgerinitiatieven versterken de grip van bewoners op hun eigen leefomgeving en zijn van grote waarde voor de stad. We willen dat deze initiatieven makkelijker van de grond komen door waar dat nodig en gewenst is de hulp van deskundige ambtenaren aan te bieden.

 

Digitale veiligheid

 

Elk jaar verwerkt de gemeente meer en meer digitale gegevens van burgers. Steeds grotere datasets zijn het gevolg. Deze schaalvergroting vereist een uiterst zorgvuldige omvang met de risico’s die verbonden zijn aan digitale opslag. D66 wil dat de gemeente een digitaal klokkenluidersbeleid, ‘responsible disclosure’, invoert. Dit zorgt ervoor dat Arnhemmers zwakke plekken in de ICT-beveiliging kunnen melden. Op dit moment zijn de gemeentelijke datasystemen nog onvoldoende op de toekomst voorbereid. D66 wil dat de gemeente investeert in het op orde brengen van de gemeentelijke datasystemen zodat deze voldoende beveiligd zijn om lekken en hacken te voorkomen.

Privacyrisico’s moeten volgens een vaste methode (een zogenaamde PIA, Privacy Impact Assesment) onderzocht worden voordat de gemeente gegevens verzamelt of bestaande gegevensbestanden koppelt.

 

Arnhem en Nijmegen

 

De samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen is cruciaal voor de toekomst van beide steden. Denk aan vraagstukken van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Ook de lobby naar provincie, rijk, Euregio en Europese Unie kunnen beide steden samen meer bereiken dan alleen. De samenwerking kan verder worden geïntensiveerd en versterkt, door zowel op het niveau van de burgemeesters, de colleges, de raden als de ambtelijke organisatie meer op elkaar af te stemmen en samen op te trekken.

 

Financiën

 

D66 heeft de afgelopen jaren zorggedragen voor het gezond houden van de begroting. Arnhem heeft tegenvallers kunnen verwerken zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen. Als vanzelfsprekend gaat D66 ook de komende periode voor een sluitende begroting en een gezond weerstandsvermogen. Simpel gezegd: de financiën op orde. We schuiven de rekening niet door naar volgende generaties. Voor een gezonde sociaaleconomische ontwikkeling van de stad zal ook geïnvesteerd moeten worden. Die ruimte moet er zijn.

De gemeente moet zelf zo efficiënt mogelijk werken. Alle afdelingen en diensten moeten daarom regelmatig worden doorgelicht om te kijken of er besparingen mogelijk zijn.

 

D66 wil ...

 
  • Een goede digitale dienstverlening door de gemeente.
  • De mogelijkheid voor het thuisbezorgen van reisdocumenten.
  • Een experiment met crowdsourcing of een online participatietool.
  • Een toegankelijke en begrijpelijke website voor de informatie van de gemeente en de raad.
  • Een digitale klokkenluidersregeling.
  • Een gezonde, toekomstgerichte financiële huishouding.
  • De belastingen niet meer verhogen dan de inflatie.
  • Inwoners de ruimte en het vertrouwen geven om goede ideeën te verwezenlijken.
  • Dat burgerinitiatieven ambtelijk kunnen worden ondersteund.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar