Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Vrijheid en veiligheid

Overzicht
Vrijheid en veiligheid

Bij D66 staat de vrijheid om te kunnen doen en laten wat je wilt hoog in het vaandel. Maar je kunt niet vrij zijn zonder veiligheid. Veiligheid is een randvoorwaarde voor vrijheid. D66 zet primair in op het voorkomen van onveiligheid. Maar overal waar preventie geen oplossing biedt, is handhaving noodzakelijk.

We willen voorkomen dat mensen in de criminaliteit terecht komen. Het is belangrijk om kansen te hebben op de arbeidsmarkt, schulden te voorkomen en discriminatie tegen te gaan. Effectieve preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en private initiatieven.

 

Houdt de stad schoon en de buurt veilig

 

Een gemeente met schone straten, pleinen en parken, met mooi en heel straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast dan een gemeente waarbij dat niet goed is geregeld. D66 wil dat Arnhem de openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en goede voorlichting geeft over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten. De veiligheid in de buurt is ook de verantwoordelijkheid van mensen onderling. Zij stellen, wanneer zij met elkaar omgaan, normen. Onderlinge sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste voorwaarde voor het scheppen van een veilige leefomgeving in de eigen buurt of straat. Wij willen ook de brandveiligheid van woningen in Arnhem vergroten door gerichte voorlichting aan risicogroepen, zoals studenten, ouderen en mensen met een beperking.

 

Toezicht en handhaving

 

De politie heeft een veelomvattende taak en hoort te weten wat er speelt in de Arnhemse wijken. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol. D66 wil dat wijkagenten samen met de wijkteams optrekken in het geven van voorlichting en het op laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de eigen buurt. Ook bij het tegengaan van huiselijk geweld is deze samenwerking belangrijk.

Naast politie zijn er in Arnhem steeds meer Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’ s). Deze ordehandhavers werken voor de gemeente. Zij houden toezicht in wijken en buurten en moeten handhaven. Zij zijn ook voor veel bewoners een aanspreek- en informatiepunt. BOA’s spelen een belangrijke rol in de openbare orde van Arnhem.

D66 is alleen voorstander van cameratoezicht en preventief fouilleren als dat een redelijk veiligheidsdoel dient. Alleen een gevoel van veiligheid is niet genoeg.

De onderwereld is steeds meer actief in de bovenwereld (zoals door aankoop en exploitatie vastgoed, exploitatie van winkels en horeca). Hierdoor krijgen criminelen steeds meer invloed op de samenleving. Dit moet met kracht bestreden worden.

 

Lokale prioriteiten

 

Door de komst van de nationale politie is de rol van de burgemeester veranderd. D66 vindt dat de burgemeester zijn rol als hoofd van de politie op het gebied van openbare orde steviger moet kunnen oppakken. D66 wil dat de driehoeksverhouding – het overleg waarin de burgemeester, OM en politie spreken over veiligheidsonderwerpen- afspraken maakt over de inzet op lokale prioriteiten, bijvoorbeeld met handhavingsarrangementen. De gemeenteraad moet inspraak krijgen in de te maken afspraken.

 

Drugs

 

Illegale wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. D66 is voor het reguleren van wietteelt. Ons doel is hiermee de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de overlast en criminaliteit die hiermee gepaard gaan te beperken. Regulering gaat wat ons betreft samen met goede voorlichting.

Arnhem is een logische plek voor een van de landelijke pilots met gereguleerde wietteelt. Er is in Arnhem al veel kennis aanwezig over (vezel)hennepteelt. Bij voorkeur wordt een pilot regionaal opgezet. Overheid, kennisinstellingen en ondernemers kunnen hierin samenwerken.

Thuisteelt van medicinale cannabis kan onder voorwaarden worden toegestaan. Mits de patiënt zich houdt aan het maximum van vijf planten, valt het thuis telen helemaal binnen de wettelijke kaders. Woningcorporaties hanteren echter vaak een zero tolerance beleid. Wat D66 betreft kan het niet zo zijn dat patiënten vanwege het telen van medicinale wiet voor eigen gebruik uit hun woning worden gezet. De gemeente moet het voortouw nemen om hierover met alle betrokken partijen eenduidige afspraken te maken.

 

Prostitutie

 

De tippelzone (zorgzone) dient te worden gehandhaafd totdat er een betere oplossing is. Op het moment dat prostituees in de illegaliteit verdwijnen, zullen hun werk- en leefomstandigheden verslechteren. Wij willen niet dat sekswerkers buiten beeld raken, want dat maakt ze kwetsbaar voor criminelen en mensenhandelaren.

 

Vuurwerk

 

D66 wil de komende jaren geleidelijk werken aan een omslag in het denken rondom consumentenvuurwerk. Tegenover de traditie en het plezier staan vele ongelukken met letsel, milieuschade en overlast voor verder (denk ook aan dieren). D66 wil daarom het aantal plekken waar een verbod op het afsteken van vuurwerk geldt uitbreiden. Te beginnen met de binnenstad (gebied tussen de singels). Hiertegenover wil D66 dat er een oudjaars-evenement komt, vergelijkbaar met andere grote steden. Dit eventueel in combinatie met een professionele vuurwerkshow.

 

Radicalisering

 

Wij moeten voorkomen dat mensen kiezen voor terreur. Dit geldt voor islamitisch extremisme dat nu actueel is, maar ook voor radicalisering van bijvoorbeeld extreem-rechts of extreem-links. Arnhemmers moeten weten waar ze met hun zorgen naar toe kunnen als zij zien dat iemand in hun omgeving radicaliseert. Hiervoor wil D66 een goed vindbaar meldpunt radicalisering instellen. Daardoor kan radicalisering in een vroeg stadium worden aangepakt.

 

D66 wil ...

 
 • Dat ondermijnende criminaliteit met voorrang wordt aangepakt.
 • Inspraak van de gemeente over de inzet op lokale prioriteiten door de politie.
 • Een ruimere inzet van BOA’s als handhavers van de openbare orde.
 • Dat als er overtredingen worden vastgesteld er ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd.
 • Deelnemen aan een landelijke pilot met gereguleerde wietteelt, liefst in regionaal verband, gekoppeld aan kwaliteitscontrole en bestrijding van illegale kweek.
 • Een onderzoek naar het moderniseren van het cameratoezicht waarbij de voor- en nadelen van het realtime waarschuwen worden meegenomen.
 • Goede straatverlichting op onveilige plaatsen zoals op de (aanloop naar) bruggen tussen Zuid en Noord.
 • De tippelzone (zorgzone) handhaven, totdat er een goed alternatief is
 • Alle panden waarin gedwongen prostitutie plaatsvindt, sluiten en waar mogelijk deze panden – al dan niet gebruik makend van het gemeentelijk voorkeursrecht- onttrekken aan het criminele circuit.
 • Dat er een goed vindbaar meldpunt radicalisering wordt ingesteld.
 • De brandveiligheid van woningen in Arnhem vergroten door gerichte voorlichtingscampagnes.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar