Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Werkgelegenheid

Overzicht
Werkgelegenheid

D66 wil Arnhem zo aantrekkelijk mogelijk maken voor bestaande en nieuwe ondernemers. Door ruimte te geven aan ondernemerschap kunnen we meer Arnhemmers aan het werk helpen en houden. D66 wil een 'ja, tenzij'-aanpak: meer ruimte door minder regels. Arnhem moet de meest MKB-vriendelijke gemeente van Gelderland worden.

 

Ondernemerschap

 

Voor ons zijn ondernemende mensen de basis voor een open en levendige maatschappij. D66 wil dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente Arnhem te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De regisserende rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar. Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de samenleving.

Startups en het MKB zijn de motor van banen en innovatie, en daarmee belangrijk voor de groei van onze lokale economie. D66 moedigt ondernemen aan, onder andere door het stimuleren van ondernemerschap vanuit HBO en MBO. D66 wil dat Arnhem de MKB-vriendelijkste stad van Gelderland wordt. De gemeente ondersteunt waar mogelijk startende ondernemers. Bijvoorbeeld door mee te werken aan transformaties en door lastenverlaging: 3 jaar OZB-vrij.

Toptalent vormt de kern van nieuw ondernemerschap. D66 wil investeren in de stad en de regio, zodat Arnhem nog meer een vestigingsplaats wordt voor talent, door te zorgen voor een bruisende leefomgeving, bloeiende cultuur, recreatie en natuur. D66 wil dat de gemeente Arnhem een dienstbare overheid is die investeert in het vertrouwen van ondernemers.

 

Ondernemersklimaat

 

D66 wil het ondernemersklimaat in Arnhem versterken door bestaande en nieuwe bedrijven op een uitmuntende wijze te faciliteren. Hierbij past een ‘Ja, tenzij’-aanpak. Regels zijn er om grenzen te stellen maar moeten geen onnodige blokkades zijn.

D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht volstaan, denk bijvoorbeeld aan kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen. Achteraf kan dit nog wel getoetst worden aan de regelgeving. Daarnaast wil D66 in de komende periode experimenteren met regelluwe zones. De nieuwe omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand tegen het licht te houden en te actualiseren.

Wij willen procedures vereenvoudigen door digitale volgsystemen en dossiers in te voeren voor veelvoorkomende aanvragen. Dit bespaart gemeente en ondernemer veel administratie. D66 wil dat er een volwaardig ondernemersloket komt. Ondernemers kunnen hier terecht voor al hun zaken met de gemeente Arnhem en worden op een goede manier begeleid door de gemeentelijke organisatie heen. Dit is onderdeel van de Citymarketing.

D66 wil dat de gemeente Arnhem een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant.

 

Innovatie

 

Innovatie is belangrijk. De wereld om ons heen verandert voortdurend. D66 stimuleert innovatie, want we willen dat ook onze kinderen het beter krijgen dan wij. Innovaties moeten bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. We denken bijvoorbeeld aan de energietransitie, lang en gezond leven, circulaire economie en nieuwe, duurzame en gezonde vormen van mobiliteit. Ondernemers die oplossingen ontwikkelen voor deze maatschappelijke uitdagingen kunnen rekenen op onze steun.

Door automatisering en robotisering is er nu en in de toekomst minder behoefte aan eenvoudig kantoorwerk. Het zogenaamde “midden” valt weg uit de arbeidsmarkt. Het succesvolle antwoord op alle economische ontwikkelingen en onzekerheden is veerkracht. Wanneer we het opleidingsniveau van mensen verbeteren, en mensen in staat stellen om permanent te leren dan zullen zij het werk van de toekomst kunnen doen.

Kennis van de energietransitie is een kracht van Arnhem. D66 ziet IPKW en Arnhems Buiten als innovatiecentra en wil dat de gemeente deze versterkt.

 

Creatieve economie

 

De creatieve sector is bijna nergens in Nederland groter dan in Arnhem, en daarmee een belangrijke aanjager van onze lokale economie. Door creatief en artistiek ondernemerschap in collectief te faciliteren en ondersteunen kunnen de organisaties zich beter manifesteren zowel in als buiten de stad en daarmee versterken we innovatiekracht etc. Het verbinden van creativiteit met technologie en de maakindustrie is een belangrijke basis voor onze economie van de toekomst.

 

Circulaire economie

 

De transitie naar een duurzame samenleving, waarin circulair gebouwd wordt, de hele stad van het aardgas is afgekoppeld en het vervoer uitstootvrij is, gaat de komende decennia voor een enorme economische bloei zorgen en veel nieuwe banen opleveren. Een belangrijke impuls hiervoor, is ervoor te zorgen Arnhem circulair gaat inkopen.

De gemeente koopt jaarlijks voor meer dan 150 miljoen euro aan goederen en diensten in. D66 wil dat de gemeente Arnhem in 2020 minimaal 25% circulair inkoopt en hierbij maximaal de lokale en regionale aanbieders een kans geeft om een duurzame bijdrage aan de Arnhemse economie te leveren. D66 wil een digitaal platform ontwikkelen waar de Arnhemse ondernemer en de inkopers van de gemeente Arnhem elkaar kunnen vinden. De gemeente Arnhem moet zich conformeren aan het VNG-grondstoffenakkoord, zodat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt en dat we in 2050 in een circulaire economie leven.

De deeleconomie gaat uit van diensten in plaats van het in bezit hebben van goederen. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gereedschap, auto’s, appartementen. Omdat dit kan helpen bij de transitie naar een circulaire economie wil D66 de deeleconomie stimuleren.

 

Stadslandbouw

 

D66 wil de productie, distributie, verwerking en handel van voedsel dicht bij huis houden. Stadslandbouw zal in de toekomst een economische sector van betekenis zijn. Daarbij zetten we in op het verder uitbreiden van de huidige kleinschalige stedelijke projecten in combinatie met zorg en participatie. In regionaal verband willen we werken aan kortere voedselketens in samenhang met de stad.

 

Binnenstad

 

De binnenstad is het kloppend hart van Arnhem. Een plek om te wonen, te werken, te winkelen, te ontspannen, te wandelen en te ontmoeten. Door gewijzigd consumentengedrag en internetgebruik wordt de binnenstad van de toekomst niet langer gedomineerd door winkelstraten. De binnenstad is direct en indirect van groot economisch belang voor Arnhem. Niet alleen genereert de binnenstad direct banen; een bruisende binnenstad trekt bezoekers en bewoners naar de stad, maar ook bedrijven. D66 ziet functievermenging (“blurring”) als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken.

D66 wil meer bewoners in de binnenstad. D66 wil een levendige binnenstad door het aantal bewoners te vergroten naar ten minste 15.000. In de zuidelijke binnenstad worden veel woningen gebouwd. D66 wil dat de leegstaande ruimte boven winkels benut wordt voor extra woningen. Dit levert extra woningen op en maakt winkelstraten levendiger en ’s avonds veiliger.

Het kernwinkelgebied van Arnhem-Zuid (Kronenburg) en de binnenstad moeten elkaar aanvullen. D66 kijkt kritisch naar de vestiging van zogenaamde weidewinkels en wil deze alleen toestaan als zij een aanvulling zijn op de bestaande kernwinkelgebieden. Ook het uitgaansleven in de binnenstad is een belangrijke bron van werk voor onze stad. Met de vrije sluitingstijden hebben de horecaondernemers meer ruimte gekregen om te ondernemen.

 

Regionale en internationale samenwerking

 

D66 kijkt over grenzen heen, zeker als het gaat om ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. Economische activiteit overschrijdt gemeentegrenzen: veel mensen werken in een andere gemeente en soms zelfs over de grens. Voor faciliteiten zoals een goede infrastructuur moeten we samenwerken met andere gemeenten en de provincie.

De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen is de belangrijkste buitenlandse handels- en zakenpartner van de Arnhemse en regionale economie. D66 wil dat de gemeente meer aandacht besteedt aan de relatie met onze directe buren. Dit kan onder andere door een sterkere positie in te nemen in bestaande structuren zoals de Euregio Rijn-Waal, de Economic Board en het versterken van de band met het Duits-Nederlandse ondernemersinitiatief Euregionaal Economisch netwerk.

D66 wil een regionale visie ontwikkelen voor de detailhandel. Op die manier kan iedere gemeente zich richten op kansen, in plaats van elkaar wegconcurreren. D66 wil dat de Economic Board Arnhem-Nijmegen een accountmanager aanstelt die nieuwe bedrijven naar de regio haalt. D66 wil dat gemeenten in de regio samenwerken om arbeidsmarkt en onderwijs op elkaar te laten aansluiten.

 

D66 wil ...

 
 • Dat Arnhem de MKB-vriendelijkste stad van Gelderland wordt.
 • Startende ondernemers de eerste 3 jaar vrijstelling van OZB geven.
 • Voor de circulaire economie een digitaal platform ontwikkelen waar ondernemer en inkopers elkaar kunnen vinden.
 • Winkels en bedrijven stimuleren om keurmerken voor veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen te halen.
 • Dat de gemeente Arnhem in 2020 minimaal 25% circulair inkoopt.
 • Dat de gemeente een voortrekkersrol vervult in het realiseren van stadslandbouw.
 • Gratis schoolfruit bij voorkeur in samenwerking met lokale producenten.
 • Een deskundig en herkenbaar team van accountmanagers.
 • Experimenteren met regelluwe zones.
 • Een volwaardig ondernemersloket.
 • Investeren in een goede relatie met IPKW en Arnhems Buiten.
 • Een regionale visie voor de detailhandel.
 • ‘Wonen boven winkels’ nieuw leven inblazen.
 • Een stimuleringsfonds circulaire economie.
 • Een Duitstalige accountmanager.
 • De 8 kwartieren van de binnenstad ieder een duidelijk eigen karakter geven.
 • Dat er beter gebruik wordt gemaakt van het fonds Steengoed Benutten van de provincie Gelderland.
 • Zoveel mogelijk de koopzondagen vrijgeven.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar