Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Wonen in de stad van de toekomst

Overzicht
Wonen in de stad van de toekomst

Arnhem is een aantrekkelijke groene stad, gelegen tussen het rivierengebied en de Veluwe, met goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. De vooroorlogse wijken zijn zeer in trek, dicht bij het centrum en de parken gelegen. Hierdoor heeft Arnhem een hoge notering als aantrekkelijke woonstad.

 

Verantwoorde groei

 

Arnhem wil verder groeien en heeft als doelstelling een inhaalslag te maken door de komende jaren meer dan 6.000 extra woningen te bouwen. Daarna zijn er tot 2035 nog ten minste 2.500 woningen nodig voor de verdere bevolkingsgroei. D66 wil niet dat de stad uitdijt in de omringende weilanden en bossen. Nog lang niet iedere mogelijke inbreiding of transformatie is gerealiseerd. D66 vertrouwt op de creativiteit en vindingdingrijkheid van professionals en inwoners om samen toekomstbestendige keuzes te maken. We kiezen voor bouwen in de bestaande stad, zonder dat dit ten koste gaat van waardevol groen of speelruimte. Indien nodig betekent dit dat er ruimte is voor hoogbouw, waarvoor dan wel een goede visie moet worden opgesteld.

 

Wonen voor iedereen

 

De Arnhemse woningmarkt is weer volop in beweging. D66 wil fors inzetten op het bouwen van een grote diversiteit aan duurzame koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Daarnaast hebben we aandacht voor verduurzaming en herbestemming van bestaande gebouwen. Door ruimte te maken voor vernieuwende woonvormen zoals bijvoorbeeld (collectief) particulier opdrachtgeverschap, tiny houses en woonverenigingen zorgen we dat er in onze stad voor iedereen een passende woning is.

Tijdens de woningmarktcrisis zijn woningbouwcorporaties nog enigszins in staat geweest om te blijven bouwen voor uitbreiding en vervanging. De nieuwbouw van koopwoningen is sterk achtergebleven. D66 wil meer mogelijkheden voor inbreiding met koopwoningen in met name het middensegment en in beperkte mate in het hogere segment. Scheefhuurders moeten de kans krijgen om door te stromen en diversiteit in het woningaanbod moet worden vergroot. Om ook in de sociale huursector vernieuwing en passend aanbod (zoals kleinere en levensloopbestendige woningen) mogelijk te maken, stellen we corporaties in de gelegenheid woningen af te stoten aan woonverenigingen in de vrije sector.

 

Transformatie kantoren

 

De behoefte aan kantoren neemt niet toe en in Arnhem is menig kantoor succesvol getransformeerd naar wonen. Veelal voor studentenhuisvesting en studio’s voor jongeren, maar steeds vaker ook in andere segmenten. Ook in Arnhem Zuid komt de transformatie naar wonen op gang. Hier liggen ook kansen voor bijzondere woonvormen, zoals woongroepen, zorgwonen en meergeneratiewoningen. Om transformatie van leegstand in Arnhem Zuid kansrijk te laten zijn, zetten we in op snelle, hoogwaardige OV-verbindingen naar Arnhem Centraal.

 

Openbare ruimte

 

Ruimte is schaars, dus daar moeten we zuinig op zijn. Juist ook de kleinere stukjes groen in de wijken hebben een belangrijke functie en zijn geen potentiële bouwkavels. D66 ziet het belang en wil deze meer gecombineerde functies geven: buffering om wateroverlast en hitte-eilanden voorkomen, vergroten biodiversiteit, ontspannen en bewegen, speelgelegenheid voor kinderen en zorgen dat wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

 

Ruimtelijke ontwikkeling

 

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad gaan we uit van de menselijke maat. De stad van de toekomst is een diverse stad. Er is meer ruimte voor wonen in de binnenstad én voor kleinschalig werken in woonwijken. Ruimte voor ontmoeting is in alle wijken van belang, bijvoorbeeld in de vorm van huiskamercafés.

In en rond het centrum zijn in de afgelopen jaren goede resultaten geboekt met herbestemming van leegstaande gebouwen. Door flexibiliteit in de regelgeving wordt leegstand tegengegaan. In de stad van de toekomst hanteren we objectieve regels over wat wel en niet kan. Tegelijkertijd stimuleren we die ontwikkelingen die passend zijn, door goede voorbeelden inzichtelijk te maken. Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe omgevingswet, kunnen per wijk of per buurt de regels verschillen.

Op ons gebouwde erfgoed zijn we in Arnhem zuinig. Beschermde stadsgezichten en monumenten moeten hun karakter behouden, en handhaving hierop moet worden uitgebreid. We moeten echter ook met onze tijd meegaan, en bij monumenten ook de ruimte geven voor zorgvuldige verduurzaming.

 

Stadsblokken en Meinerswijk

 

Een overweldigende meerderheid heeft bij het referendum vóór het gemeentelijke Uitwerkingskader Stadsblokken-Meinerswijk gekozen. Het prachtige natuurgebied wordt fors uitgebreid, toegankelijk voor inwoners en bezoekers met fiets- en wandelroutes en veel ruimte voor cultuur en recreatie. De versteende plekken in het gebied, zoals het bedrijventerrein en havengebied, worden aangepakt en in beperkte mate goed ingepaste bebouwing voor wonen is daar toegestaan. D66 blijft nauwlettend volgen of de invulling in lijn met de vastgestelde kaders en in samenspraak met de inwoners van Arnhem wordt uitgewerkt.

De gemeente krijgt bijna 150 ha natuurgebied in eigendom na vaststelling van het bestemmingsplan voor Stadsblokken en Meinerseiland. Het totale natuurgebied dat dan ontstaat moet opengesteld zijn voor bezoekers te voet of per fiets met entrees die het een identiteit geven en een goede verbinding met de aangrenzende wijken.

 

D66 wil ...

 
 • Een grote diversiteit aan woningen in de stad mogelijk maken: tiny houses, zelfbouw, bijzondere woonvormen, etc.
 • Woonverenigingen in de vrije huursector faciliteren.
 • Een objectief welstandsbeleid, waarbij gewerkt wordt met meetbare criteria die wijkspecifiek, samen met bewoners worden opgesteld.
 • Inwoners ondersteunen bij het maken van goed passende plannen voor nieuwbouw, uitbreiding en renovatie, door middel van ‘kookboeken’ naar Apeldoorns voorbeeld.
 • In stedenbouwkundige plannen al rekening houden met de mogelijkheden van zonnepanelen en andere duurzaamheidsaspecten.
 • Een betere handhaving op het gebied van monumenten en beschermde stadsgezichten.
 • Verduurzaming van monumentale gebouwen mogelijk maken.
 • Een levendige binnenstad door aantal bewoners te vergroten naar ten minste 15.000.
 • Transformaties van kantoren in Arnhem Zuid naar stedelijke woonvormen mogelijk maken, o.a. door in te zetten op een goede OV-bereikbaarheid.
 • AKU-fontein behouden op huidige plek, opknappen en geschikt maken voor gebruik als ijsbaan in de winter.
 • De levendigheid van alle wijken stimuleren, door meer ruimte te bieden voor ontmoeting en kleinschalig werken.
 • De Prinsenhof in het verlengde van Het Paradijs tot aantrekkelijke stedelijke woonbuurt herontwikkelen.
 • Stimuleren van een gevarieerde ontwikkeling van het Coberco-terrein en het Nieuwe Kadekwartier, met ook ruimte voor zelfbouw.
 • Nieuwe aantrekkelijke groene en blauwe woonmilieus creëren, ook in Arnhem Zuid.
 • De invloed van bewoners op de eigen leefomgeving vergroten.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar