Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Zorgen voor elkaar

Overzicht
Zorgen voor elkaar

D66 wil vooral kijken naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat mensen niet kunnen. Zorg moet de eigen kracht van mensen ondersteunen of aanvullen, niet vervangen of wegnemen. Soms moeten mensen elkaar helpen. We zorgen voor elkaar. D66 wil dat de gemeente Arnhemmers uitnodigt tot een gezond en actief leven.

 

Wijkaanpak

 

De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Arnhemmers kunnen nu met hulpvragen rondom ondersteuning, zorg en gezin terecht bij een van de acht wijkteams. De Arnhemse wijkteams blijven voor ons de belangrijkste toegang voor vragen van Arnhemmers en het aanbieden van gerichte ondersteuning. D66 wil dat de wijkteams bekender en beter aanspreekbaar worden. Cruciaal zijn het vroeg signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van bewoners die minder actief hulp zoeken en het bouwen van netwerken. D66 wil investeren in de wijkteams en professionals de ruimte geven om hun werk te doen. We denken vanuit bewoners en niet vanuit beleid.

Wanneer mensen behoefte hebben aan hulp, mogen taalbarrières en cultuurverschillen geen belemmering vormen. D66 wil dat professionals in de buurtteams, ondersteuning en (thuis)zorg aansluiten bij het dagelijks leven van bewoners.

 

Ruimte voor ideeën

 

We juichen nieuwe ideeën en initiatieven die tot verbetering leiden in de zorg toe. Veel Arnhemmers weten niet waar ze naar toe kunnen als ze hun hulp willen aanbieden of ideeën hebben. We willen ruim baan voor initiatief van bewoners op het gebied van zorg en ondersteuning voor elkaar, met meer samenwerking tussen formele en informele zorg. Dit kan bij sociale makelaars in de wijk, bijvoorbeeld via het wijkteam. Het is belangrijk op het gebied van welzijn in de wijken duurzame relaties aan te gaan.

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

 

Zonder de inzet van vele vrijwilligers komt de Arnhemse samenleving knarsend tot stilstand. Ze leveren een krachtige bijdrage aan de leefbaarheid, zorg en welzijn in de maatschappij en zorgen voor een levendige en actieve stad. Bijna 15 procent van de Arnhemmers geeft wel eens mantelzorg. Mensen zorgen graag voor elkaar, maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. We vinden het van belang dat de gemeente mantelzorgers koestert en beter ondersteunt. We willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen. De samenwerking tussen professionals en mantelzorgers moet beter op elkaar aansluiten. Voor mantelzorgers die het lastig vinden hun weg in zorg en ondersteuning te vinden willen we informatie en advies op maat. Zichtbare waardering en promotie van vrijwilligerswerk zijn belangrijk.

Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat ruimte heeft en de mantelzorg beter vol te houden is. We willen inzetten op vernieuwing van respijtzorg en meer respijtzorg door vrijwilligers.

 

Signalering en preventie

 

Met vroege signalering en preventie kan voorkomen worden dat mensen of gezinnen onnodig belast worden met zware en dure ingrepen. De huisarts in de buurt is belangrijk. We hebben in Arnhem sterke netwerken van huisartsen en een goed functionerende huisartsenpost. We willen onderzoeken hoe de samenwerking van de buurtteams met de huisarts beter kan, waarbij de privacy geborgd is. We willen de samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraars versterken, vooral op het gebied van preventie.

 

Hulp aan gezinnen en jongeren

 

De gemeente is in de afgelopen jaren verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit biedt de kans om lokaal maatwerk te bieden. Jeugdhulp voor gezinnen moet zo licht als kan, zo zwaar als nodig. Als gezinnen het moeilijk hebben, willen we snelle en passende hulp. Dat betekent dat het hele gezin – ook kinderen en jongeren – betrokken moet worden bij de keuze.

Jeugdhulp stopt als jongeren 18 worden. Hulp die nog nodig is mag dan niet zomaar stoppen, omdat de regels veranderen. Niet elke jongere die de jeugdzorg of jeugddetentie verlaat, heeft familie bij wie hij of zij terecht kan of kan al zelfstandig wonen. Deze jongeren hebben meestal begeleiding nodig om financiën te beheren en schulden op te lossen, een studiekeuze te maken of een stage of een baan te vinden. Zij moeten worden ondersteund richting zelfstandigheid. Daarvoor moet de afstemming tussen organisaties en regelingen verbeterd worden.

Dat de gemeente blijft werken met verschillende tarieven voor de jeugd GGZ om ervoor te zorgen dat kinderen met psychiatrische problematiek de specialistische behandeling krijgen die zij zo hard nodig hebben.

 

Seniorenvriendelijke stad

 

D66 wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoetingen, ook met jongere generaties. Hier hebben de wijkteams een belangrijke rol. We willen dat ook ouderen zich in alle wijken veilig voelen om naar buiten te gaan. We willen een stad die hen uitnodigt tot bewegen en actief zijn. We willen ouderen specifieke informatie en ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.

Het aantal mensen dat zelf of in hun omgeving te maken heeft met dementie neemt toe. Dit doet een groot beroep op hun naasten. Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veel baat bij hulp en bezoek van vrijwilligers. Er is meer informatie en ondersteuning nodig voor vrijwilligers die mensen met dementie helpen. We willen stimuleren dat professionals en bewoners dementie herkennen en experimenteren met dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken, waarin professionals en vrijwilligers samenwerken.

 

Persoonsgebonden budget

 

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen Arnhemmers meer regie nemen over de hulp die zij nodig hebben. Wij vinden dat de gemeente bewoners pro-actiever moet informeren en ondersteunen wanneer zij willen kiezen voor een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft. Het PGB moet een vast onderdeel zijn in de afweging die hulpverleners maken voor zorgondersteuning.

 

D66 wil ...

 
 • Maatwerk en zorg dichtbij huis.
 • Wijken en organisaties met elkaar verbinden om kennis en ervaring uit te wisselen.
 • Een stedelijke sociale kaart, een overzicht van alle zorgaanbieders met daarin aandacht voor succesvolle praktijkvoorbeelden.
 • Dat sociale makelaars formele en informele zorg met elkaar verbinden.
 • Onderzoeken hoe de samenwerking tussen huisarts en wijkteam beter kan.
 • De samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraars versterken, vooral op het gebied van preventie.
 • Inzetten op innovatie en vernieuwing in het sociale domein.
 • Ondersteuning van en waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Mantelzorgers bijtijds informeren over mantelzorgondersteuning en betaalbare respijtzorg.
 • De subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein, waarmee initiatieven (mede-)gefinancierd kunnen worden, beter onder de aandacht brengen.
 • Extra aandacht voor de overgang en overdracht van jeugdzorg naar volwassenzorg.
 • Eenzaamheid tegengaan.
 • De zelfredzaamheid van ouderen versterken.
 • Inzetten op zo lang mogelijk thuis blijven wonen met goede zorg.
 • Ouderen ondersteuning bieden bij digitalisering.
 • PGB-budgetten beter onder de aandacht brengen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma GR2018
Optimistisch Arnhem — D66 krijgt het voor elkaar