Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Talentvol Boxtel

Overzicht
Talentvol Boxtel

Iedere Boxtelaar heeft zijn of haar eigen talenten. De manier om deze tot uiting te laten komen, start bij onderwijs. Om alle jongeren hun talenten te laten ontplooien heeft D66 in Boxtel zich ingezet op doorlopende leerlijnen voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar.

Dé basis voor een prettige samenleving is het onderwijs. Er is hier niet alleen aandacht voor feitenkennis en lesstof, maar kinderen leren er ook 21e eeuwse vaardigheden waarbij kunst en cultuur een belangrijke rol spelen. Zo krijgen ze de mogelijkheden hun talenten verder te ontwikkelen en creatief en probleemoplossend te denken. D66 vindt het belangrijk dat kinderen én jongeren volop kansen krijgen om onderwijs te vinden dat aansluit bij hun talenten, leervermogens en interesses.

D66:

>  Iedere school een gezonde leeromgeving

>  Actief samenwerken met MBO-scholen in de grote steden

>  Verbeteren van contact en samenwerking tussen scholen en bedrijven

>  Starten met een zomerschool

>  Buitenschoolse activiteiten voor elke leerling

>  ICT-onderwijs en techniekonderwijs invoeren op alle scholen

>  Blijven inzetten op doorgaande leerlijnen

 

Gezonde scholen

 

Niet alleen aantrekkelijke leerstof en kwalitatief goede educatie is belangrijk, elk kind heeft ook recht op een gezond leerklimaat. Dat betekent dat de gebouwen goed geïsoleerd moeten zijn én een goed werkende klimaatbeheersing moeten hebben. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de schoolbesturen, maar de gemeente zou hierin een adviserende en sturende rol moeten spelen. Hierin zou de gemeente bij kunnen dragen door scholen te wijzen op bestaande aantrekkelijke subsidieregelingen waarmee scholen ervoor kunnen zorgen dat hun gebouwen voldoen aan de hedendaagse eisen.

 

Leren buiten school

 

Leren stopt niet zodra de schoolbel klinkt. Door jongeren ook buiten schooltijd activiteiten aan te bieden, wordt de basis gelegd om ook op andere gebieden te blijven leren. Voor het basisonderwijs wordt ingezet op meer sport en cultuur. Ook willen we ICT-onderwijs en techniekonderwijs gaan aanbieden om zo in te spelen op de huidige tijd waarin computers en automatisering niet meer zijn weg te denken.

Ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs dragen naschoolse activiteiten bij aan het ontwikkelen van talenten én vergroten van de motivatie om te blijven leren. We willen dan ook meer vrijetijdsactiviteiten opzetten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Om kinderen die wat achterlopen op het gebied van taal of een taalachterstand hebben, wil D66 een zomerschool realiseren. Tijdens de zomervakantie volgen deze leerlingen een speciaal programma waarmee ze hun taalachterstand kunnen verkleinen en zo de aansluiting vinden bij hun leeftijdsgenoten.

 

Leren en werken

 

Om het voor leerlingen van het VMBO en Praktijkonderwijs makkelijker te maken door te stromen naar vervolgopleidingen, willen we actief de samenwerking zoeken met MBO-scholen in de steden Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Dankzij de ligging van Boxtel tussen deze drie grote steden is het aanbod aan vervolgopleidingen groot. Door leerlingen al vroeg met deze scholen in contact te brengen, worden ze extra gestimuleerd een vervolgschool te kiezen. Extra aandacht willen we daarbij geven aan het technische onderwijs. Er is nu al een tekort aan technisch personeel, het is van belang om jongeren te motiveren en interesseren voor deze beroepstak.

Ook de samenwerking tussen de scholen en het bedrijfsleven willen we een impuls geven. Boxtelse bedrijven zouden gestimuleerd moeten worden om stagiaires uit de gemeente een plek te geven. Door regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten te geven, ontdekken de leerlingen welke lokale ondernemingen er zijn en waar ze mogelijk een werkplek kunnen vinden.

 

Minder leerlingen

 

Gezien de demografische ontwikkelingen zal Boxtel de komende tijd voor een uitdaging staan op het gebied van onderwijshuisvesting. D66 wil leegstand voorkomen en blijft de kwaliteit van het onderwijs voorop stellen. Daarom moet er een nieuw integraal huisvestingsplan voor scholen komen om leegstand te voorkomen. Dit bespaart onnodige kosten zodat het geld efficiënt aan de kwaliteit van onderwijs kan worden besteed.
D66 vindt ook dat deze mogelijkheid aangegrepen moet worden om de samenwerking tussen kinderopvang en het basisonderwijs te versterken.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Boxtel van iedereen