Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Inclusieve samenleving

Overzicht
Inclusieve samenleving

D66 vindt dat elke burger mee moet kunnen doen aan het maatschappelijke en economische proces: ouderen, jongeren, mensen in armoede, mensen met een beperking. De gemeente moet daarbij de vindingrijkheid en creativiteit van haar bewoners ondersteunen en hen de ruimte geven. Er zijn soms mensen zijn die (tijdelijk) niet voldoende eigen kracht hebben. Dit kan komen door fysieke beperkingen, een psychiatrische aandoening of omgevingsfactoren zoals armoede. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we via de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Bewoners, professionals en cliëntenraden moeten actief betrokken worden bij de inrichting van het sociaal domein. De gemeente moet experimenten met innovatieve ideeën en ICT in de zorg steunen en faciliteren.

 

Creëer een prettige leeromgeving als voorbereiding op de toekomst

 

D66 vindt het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontplooien om de stap naar het voortgezet onderwijs met vertrouwen en succes te kunnen maken. Bereid kinderen voor op de samenleving met aandacht voor burgerschap, digitalisering, gezondheid, natuur en seksuele en culturele diversiteit. D66 wil scholen stimuleren om dit te organiseren. Daarvoor kan de gemeente samenwerkingen initiëren en budget vrijmaken.

Een prettige leeromgeving voor kinderen is belangrijk voor een goede ontwikkeling. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting, voor nieuwbouw en kan voorwaarden verbinden aan subsidies voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. Door haar positie, haar relaties en haar budget kan de gemeente gewenste ontwikkelingen of nieuwe vormen van scholen stimuleren. De gemeente kan geen eindverantwoordelijkheid dragen.

Scholen moeten thuis nabij zijn, duurzaam zijn, multifunctioneel zijn en een prettig en gezond klimaat hebben. Brede buurtscholen zijn hier goede voorbeelden van. Goed georganiseerd leerlingenvervoer is hierbij belangrijk, zodat ook voor kinderen, waar geen basisschool in hun dorpskern aanwezig is thuisnabij onderwijs mogelijk blijft.

D66 wil dat vroeg- en voorschoolse educatie voor alle kinderen vergoed wordt. In deze vroeg- en voorschoolse educatie kan ook ruimte zijn voor sport, muziek, onderwijs, logopedie en bijlessen. Ieder kind heeft het recht om zich vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen.

D66 wil naar ál haar bewoners luisteren, en niet alleen naar de volwassenen. D66 wil dus een jeugdraad in stellen. Zo kan de jeugd beter betrokken worden.

 

Stimuleer samenwerking in de jeugdhulp

 

D66 biedt ondersteuning en zorg, waar nodig, zodat alle kinderen gezond en veilig op kunnen groeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit verdienen alle kinderen. Samenwerking tussen partijen is bij het bieden van jeugdhulp belangrijk.

In de ondersteuning krijgt het hele gezin en netwerk van het kind een rol. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. Scholen krijgen een meer signalerende functie krijgen. De aandachtsfunctionaris is de schakel met Jeugdzorg en Veilig Thuis. De gemeente stuurt actief op samenwerking tussen deze partijen. Voor (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau geboden kan worden, moet effectief worden samengewerkt met de regio.

Bij een crisis moet snel ingegrepen worden, men moet een heldere toegang te hebben en zo snel mogelijk een regisseur benoemen. D66 vindt goede begeleiding en nazorg van groot belang. Alleen op die manier kunnen kinderen en ouders hun normale leven weer zo snel mogelijk oppakken.

 

Betrek en faciliteer ouderen

 

D66 wil ouderen betrekken en faciliteiten bieden, zowel de vitale ouderen en als de ouderen die meer zorg nodig hebben.

Vitale ouderen zijn een belangrijke groep bewoners in onze gemeente. Zij hebben vaak een actieve rol in de gemeenschap. Wij hebben daarom oog voor deze oudere, die wat minder ter been kan zijn. De gemeente moet zorgen voor toegankelijke gebouwen en adequate vervoersmogelijkheden, bijvoorbeeld door het inzetten van een (buurt) bus. D66 wil vooruitlopen in het testen van zelfrijdend openbaar vervoer. Ook zijn wij enthousiast over particuliere initiatieven zoals AutoMobiel.

Ouderen willen vaak zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, indien nodig met zorg aan huis. De gemeente moet thuis wonen faciliteren, bijvoorbeeld door kangoeroewoningen of vouchers voor huishoudelijke hulp.
Als thuis wonen niet meer mogelijk is, dan kiest D66 voor kleine wooneenheden. Kleine, lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven moeten ondersteund worden. Tussen thuis wonen met zorg en verpleeghuisopname zit een grijs gebied waar in de pers steeds meer aandacht voor is; ouderen die langer dan nodig in ziekenhuizen verblijven omdat er in verpleeghuizen geen ruimte is. De gemeente kan helpen om dit probleem op een juiste manier aan te pakken.

Essentieel in de zorg voor ouderen is de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Mantelzorg is zorg gegeven door de mensen dichtbij de zorgbehoevende: familie, vrienden en buren. De gemeente dient de mantelzorgers goed te ondersteunen, bijvoorbeeld door vergoedingen of een ondersteunend loket te bieden. Daarnaast moet de gemeente kritisch blijven op de vraag tot waar er gerekend kan en mag worden op vrijwilligers en mantelzorgers.

Naast inzet van mantelzorgers moet de kwaliteit van langdurige zorg gegarandeerd worden. Verzorgingstaken moeten worden verricht door medewerkers die daarvoor voldoende zijn opgeleid. D66 wil dat de gemeente hierin haar verantwoordelijkheid neemt.

 

Stimuleer beweging en gezondheid door onder andere openbaar groen

 

D66 wil dat de gemeente de partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraars werken samen in een integrale gezondheidsaanpak voor bewoners. Wat betreft het openbare groen en het bieden van sportfaciliteiten heeft de gemeente een actieve rol.

Een bloeiend sportverenigingsleven bevordert de gezondheid en de band tussen bewoners. D66 vindt een gevarieerd aanbod aan sport belangrijk. In principe willen we dat verenigingen op eigen benen staan. De gemeente heeft een regiefunctie in sportaccommodatiebeleid, maar is terughoudend in het nancieren van grond, opstallen, vervangen, groot onderhoud, beheer en exploitatie van sportterreinen. De gemeente moet zorg dragen voor een betaalbare accommodatie en eigen initiatief, medebeheer en zelfbeheer stimuleren.

Een volwassene draagt zelf de kosten voor zijn of haar sport. Om de zelfredzaamheid van verenigingen te bevorderen dienen vergunningen en procedures voor evenementen simpel zijn. Ze moeten zonder administratieve rompslomp of hoge kosten verkregen kunnen worden. Een gemakkelijke procedure geeft ook ruimte voor innoverende en aansprekende (sport)initiatieven vanuit de samenleving.

D66 stimuleert sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen voor alle kinderen en volwassenen door een voorlichtende en faciliterende rol aan te nemen. Voor kinderen is dit gekoppeld aan het onderwijs, buitenschoolse opvang en sportverenigingen waardoor alle kinderen worden bereikt.

 

Lezen is ruimte voor ontwikkeling

 

D66 vindt leesbevordering essentieel om de bewoners voldoende ruimte te geven zich te ontwikkelen. Gemeente Buren is geen lid van de regio Rivierenland bibliotheekvoorziening. Wij willen dit opnieuw ter discussie stellen.

We ondersteunen nieuwe initiatieven en willen zorgen dat de gemeente goede informatievoorziening regelt over wat er wel kan. Bewoners die dit niet kunnen betalen, ontvangen van de gemeente een bijdrage.

 

Armoede: iedereen moet mee kunnen doen!

 

D66 wil dat alle mensen mee kunnen doen in de samenleving. Daarom willen we dat de gemeente bewoners ondersteunt met het vinden van de juiste oplossing voor een financieel probleem. Het armoedebeleid is wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken en die geen kansen hebben om boven de armoedegrens uit te komen. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de verhouding tussen inkomsten en uitgaven op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken.

De gemeente moet alle bewoners blijvend perspectief bieden en hen mee te laten doen in de maatschappij. Sport of vrijwilligerswerk zijn manieren om dit te bereiken. Kinderen, ouderen en chronisch zieken verdienen speciale aandacht.

D66 wil snelle signalering en hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Hierbij is herkenning en ondersteuning door de wijkteams van belang. We willen dat de gemeente doet wat bewezen blijkt; de effectiviteit van de armoede bestrijdende instrumenten moet leidend zijn.

De Nationale Ombudsman en andere deskundigen hebben adviezen uitgebracht over het beleid in armoedebestrijding. D66 volgt deze adviezen. Wachtlijsten voor schuldsanering zijn wettelijk niet toegestaan en moeten voorkomen worden. Dit kan om onorthodoxe oplossingen vragen, bijvoorbeeld in samenwerking met woningcorporaties. D66 wil meer experimenteerruimte voor de gemeente om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen.

Werk en inkomen is een belangrijk aandachtsgebied binnen armoedebeleid. Daar waar geen werk is ligt armoede op de loer. Experimenten met een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen de ontwikkelingskansen binnen gezinnen die te maken hebben met armoede een positieve draai geven.

D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur en maakt hier ook budgetten voor vrij.

 

Laat vluchtelingen zo snel mogelijk meedraaien in de maatschappij

 

D66 vindt dat vluchtelingen en nieuwkomers zo snel mogelijk mee kunnen draaien in het Nederlandse maatschappelijk leven. Nederland heeft de afgelopen jaren een groot aantal vluchtelingen opgevangen. Voor zowel de vluchtelingen als voor de Nederlandse samenleving is het essentieel dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. De gemeente moet maatwerk en begeleiding bieden bij de inburgering. D66 wil specifieke aandacht voor jonge vluchtelingen en samen met scholen onderwijs op maat aanbieden voor deze groep.

Vluchtelingen moeten wat D66 betreft zo snel mogelijk Nederlands leren. Desnoods springt de gemeente financieel bij, als de middelen vanuit het Rijk hiervoor niet toereikend zijn. Vrijwilligerswerk of maatschappelijke stages stimuleren kan ook een manier zijn om deze mensen te helpen integreren. Deze vluchtelingen verdienen een kans. Bovendien kunnen we op deze manier voorkomen dat de vluchtelingen in de bijstand belanden; dit is behalve rechtvaardig een verstandige investering. Vluchtelingen in onze gemeente moeten op een goede manier gehuisvest worden in de wijk. Een gemengde, kleinschalige huisvesting stimuleert ontmoeting met andere bewoners op een positieve manier. Nauwe samenwerking tussen maatschappelijke organisaties is essentieel om de huisvesting, inburgering, opleiding en toegang tot de arbeidsmarkt aan elkaar te koppelen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

ONDERNEMEN, ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN