Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De inclusieve en sociale stad

Eindhoven is een sociale stad. Dat was in het verleden zo, dat is nu zo en dat blijft zo. D66 heeft daar in het verleden haar rol in gespeeld en zal dat blijven doen. In 2030 is Eindhoven een stad waar mensen er zijn voor elkaar.

 

Zo zien wij Eindhoven graag in 2030

 

De samenleving is letterlijk dat: ‘samen – leven’. Iedereen doet mee, zowel economisch als sociaal. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid gaan hier hand in hand. Het vertrouwen in de eigen kracht van mensen is groot. Inwoners, professionals en vrijwilligers krijgen meer regie op de invulling van de maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de gedachte ‘samen sterk’ is dit de beste aanpak om tot een stad te komen waar iedereen meetelt en ieders talent meetelt. Inwoners, professionals en vrijwilligers hebben niet alleen vragen en klachten, ze komen ook met ideeën, initiatieven en hulp aanbod. Preventie draagt hier sterk aan bij. Niet alleen ‘zorgen voor’ maar veel meer ‘zorgen dat’. Partijen die actief zijn op het gebied van preventie op het gebied van gezondheid, veiligheid, (digitale) laaggeletterdheid zijn door de gemeente actief op wijk/buurtniveau bij elkaar gebracht. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, WIJEindhoven, de bibliotheek Eindhoven, GGD Zuidoost Brabant, consultatiebureaus, onderwijs, sportorganisaties, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen werken samen aan een integrale, sterk op preventie gerichte aanpak. Onze jeugd is daardoor (digitaal) geletterder, gezonder (bewegen, eten en ontspannen), beter geïnformeerd en beter in staat om de eigen talenten te ontwikkelen. In 2030 dóét iedereen in Eindhoven mee en télt iedereen in Eindhoven mee! We leven, leren en werken samen en hebben een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Het maakt daarbij niet uit of je wieg in Eindhoven heeft gestaan, of dat je later naar Eindhoven bent gekomen om te studeren of te werken, voor de liefde of als vluchteling. Iedereen heeft een toekomstperspectief. Het uitgangspunt binnen de sociale vraagstukken kent twee belangrijke elementen. De inwoner staat centraal. Het gaat niet om een organisatiemodel, het gaat om de Eindhovenaar. Het tweede element is het financiële vraagstuk. Het sociaal domein is ongeveer de helft van de totale gemeentelijke uitgaven. Het is van belang om bij het centraal stellen van de inwoner ook te sturen op de beheersing van geld. Zonder invulling te geven aan dat tweede uitgangspunt komt de vraag van de inwoner onder druk te staan. Daarmee kunnen we geen invulling geven aan de sociale stad die we willen zijn.

De manier waarop de uitdagingen in het sociaal domein zijn georganiseerd sluiten aan bij de vragen vanuit de bewoners. Die uitdagingen geven de mogelijkheid aan het college van Eindhoven om zowel op die kwaliteit als op financiële sturen. Toegang tot de vragen is laagdrempelig. Slimme technologie stelt ons in staat om hieraan richting te geven.

We doen de juiste dingen met het geld dat daarvoor beschikbaar is. De sturing is op maatschappelijk effect, de gezondheid en de het welzijn van onze inwoners.

We accepteren dat er verschillen zijn in levensovertuiging en cultuur en respecteren dat van elkaar. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat je geslacht en genderidentiteit is en van wie je houdt. Racisme, seksisme en andere soorten van discriminatie worden niet getolereerd. D66 maakt zich al jaren hard voor de LHBTI-gemeenschap en dat zullen we blijven doen. Aan vluchtelingen bieden we veiligheid en toekomstperspectief, daarom krijgen mensen zodra ze in Nederland zijn les in de Nederlandse taal. Radicalisering moet worden voorkomen door vroegtijdige signalering, zodat er tijdig ingegrepen kan worden.

Kinderen in Eindhoven hebben de kans om veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Dat geldt ook voor de kinderen in gezinnen waar dat misschien minder voor de hand ligt. Iedereen doet mee, juist alle kinderen doen mee.

D66 Eindhoven vertrouwt sterk op de eigen kracht van mensen. Maar het besef is er dat er inwoners, dat er gezinnen zijn waar dat minder vanzelfsprekend is. Daar staan we voor klaar samen met de betrokken partners.
Veruit de belangrijkste stap binnen het sociaal domein is dat iedereen meedoet. Samen sta je sterker. Onderwijs op de eerste plaats voor onze jeugd maar natuurlijk voor iedereen (een leven lang leren) en betaalde arbeid voor onze volwassenen. Die betaalde arbeid is mogelijk voor heel veel mensen door onze sterke high tech sector, de maakindustrie, de toeleveranciers, de dienstverlening die daarmee samenhangt, cultuur en horeca. De verduurzaming en het circulair maken van onze samenleving vraagt op veel fronten acties, acties waar vooral Eindhovenaren van moeten kunnen profiteren. Helaas is niet voor iedereen betaalde arbeid haalbaar. D66 Eindhoven wil dan als uitgangspunt nemen wat iemand wèl kan en helpen om daar passend werk bij te vinden.

Eindhoven is een stad voor jong en oud waar iedereen zich thuis moet voelen. Een gevarieerd aanbod op het gebied van sport en cultuur is daarom belangrijk. Inwoners met een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking kunnen zelfstandig meedoen in de samenleving. Voor laaggeletterden moet extra aandacht zijn. Openbaar vervoer en openbare voorzieningen zijn daarom toegankelijk voor alle inwoners.

 

D66 Eindhoven wil daarom

 
 • Een permanent, actueel en zinvol inzicht in het sociaal domein van de gemeente. Dat inzicht is nodig om te bepalen welke maatregelen zinvol zijn en welke niet, om te bepalen welke nanciële middelen daar bij horen, om sturen binnen het sociaal domein mogelijk te maken.
 • De uitdaging van het nancieel tekort op het sociaal domein zoals we hebben ervaren in het voorjaar van 2017 oplossen binnen het sociaal domein.
 • De sociale stad centraal zetten, niet per se het uitvoeringsmodel dat ooit is gekozen. Keuzes uit het verleden mogen geen belemmering zijn om te komen tot de juiste oplossing voor de meest kwetsbare Eindhovenaren. WIJeindhoven staat in de basis niet ter discussie. Inkoop en toelatingsregels mogelijk wel.
 • Inzetten op preventie van zorg op allerlei manieren. Het voorkomen van een zorgbehoefte is op de eerste plaats jn voor de direct betrokkenen, je gaat immers zorg(en)vrij door het leven.
 • Ontmoetingen stimuleren. Isolatie van bevolkingsgroepen moet voorkomen worden en daarom worden ontmoetingen tussen mensen gestimuleerd en mogelijkheden en plaatsen waar deze ontmoetingen kunnen plaatsvinden gecreëerd. Kinderdagverblijven en scholen zijn vaak de eerste plaats waar diverse bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten en spelen daarom een belangrijke rol in integratie.
 • Discriminatie uitbannen. Er is geen ruimte voor extremisme, discriminatie of haat in onze maatschappij. D66 Eindhoven staat voor een gelijkwaardige behandeling van alle mensen, met respect voor de individuele vrijheid van mensen. Discriminatie wordt in eerste instantie tegengegaan met voorlichting en indien nodig ook door strafrechtelijk in te grijpen. Een evenwichtige beeldvorming van alle bevolkingsgroepen is onontbeerlijk, zodat iedereen zich herkent in de beeldvorming en generalisaties worden tegengegaan. De gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie. De aanpak van discriminatie moet prioriteit hebben bij de politie en etnisch pro leren moet worden tegengegaan.
 • Vluchtelingen veiligheid en toekomstperspectief bieden. Om vluchtelingen als nieuwe Eindhovenaren een toekomstperspectief te bieden, gebrekkige integratie te voorkomen en afhankelijkheid van uitkeringen te voorkomen, is het belangrijk dat vluchtelingen zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Kijk naar de talenten, vaardigheden en wensen van nieuwkomers om te inventariseren waar hun individuele kansen liggen. Het heeft de voorkeur mensen met baankansen in Eindhoven/Brainport juist in onze regio op te vangen. Aan nieuwkomers zonder verblijfsstatus wordt al les gegeven in de Nederlandse taal. Als het Rijk hiervoor niet voldoende nanciële middelen ter beschikking stelt, springt de gemeente nancieel bij. Aan statushouders wordt in samenwerking met scholen, ROC’s, hogescholen en de TU/e onderwijs op maat aangeboden zodat ze zo snel mogelijk een startkwali catie behalen. Voor mensen zonder verblijfsvergunning blijven bed, bad, brood en begeleiding voorzieningen bestaan, iedereen heeft recht op de eerste levensbehoeften en menswaardigheid.
 • Oog hebben voor alle leeftijdsgroepen. Eindhoven is een stad voor jong en oud waar iedereen zich thuis moet voelen. Een gevarieerd aanbod op het gebied van sport en cultuur is daarom belangrijk. Openbaar vervoer en andere openbare voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor en toegespitst zijn op alle leeftijdsgroepen. Met behulp van organisaties in de stad, zoals scholen en wijkorganisaties, kan geïnventariseerd worden waar de problemen liggen en een actieplan worden opgesteld. Jeugdbendes worden tegengaan door jongeren serieus te nemen en voldoende alternatieven te bieden in hun vrije tijd.
 • Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hun zelfstandigheid laten behouden. Zij moeten zo min mogelijk obstakels tegenkomen om zonder hulp mee te kunnen draaien in de samenleving. Goede bereikbaarheid, internationaal, is voor hen van groot belang. Als onderwijspartij geloven we in keuzevrijheid voor ouders voor de school van hun kinderen, dus ook voor kinderen met een beperking, ook als dit hogere kosten voor de gemeente met zich meebrengt voor het leerlingenvervoer.
 • De LHBTI-gemeenschap steunen. Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn, ongeacht je geslacht, genderidentiteit of van wie je houdt. De sociale acceptatie en emancipatie van de LHBTI-gemeenschap moet worden bevorderd door voorlichting en initiatieven zoals de regenboogtunnel worden gesteund. Seksueel geweld moet worden voorkomen en bestraft. Slachtoffers worden serieus genomen en krijgen nooit de schuld van wat hen is overkomen. De gemeente Eindhoven geeft hierin het goede voorbeeld door de juiste maatregelen te nemen.
 • Een samenleving waarin iedereen meedoet. Armoede moet zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden. Goed onderwijs, het tegengaan van laaggeletterdheid, extra ondersteuning voor kinderen die opgroeien in armoede en het snel aan het werk helpen van mensen met een uitkering zijn daarbij onontbeerlijk. Voorkomen moet worden dat kinderen en volwassenen die leven in armoede aan de zijlijn staan. Voor iedereen is er plaats in onze samenleving en de mogelijkheid mee te doen met sport en cultuur, deze activiteiten bevorderen het welzijn en bestrijden eenzaamheid.
 • Innovatie een belangrijk onderdeel laten zijn van de sociale stad. Vernieuwing, verbetering van middelen en processen helpen bij de veraangenaming van het leven van de Eindhovenaar. Brainport is bij uitstek de regio om dit soort innovaties te ontwikkelen en te laten landen.
 • De Eindhovenaar zoveel mogelijk zelf de regie geven over het eigen leven en de vragen die spelen rond een gezond en zelfstandig leven. Die eigen regie past prima binnen de basisgedachte van WIJeindhoven.
 • Regels, processen en procedures moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Ze dienen om te helpen, ze mogen geen belemmering vormen. De menselijke maat en maatwerk zijn leidraden bij dit gegeven.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar