Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De bruisende stad

 

Zo zien wij Eindhoven graag in 2030

 

Binnenstad
In 2030 is Eindhoven een bruisende en groene stad waar het prettig is om te wonen en verblijven. De binnenstad is in eerste instantie een plaats voor ontmoeting, ontspanning en vermaak, en er is plaats voor wonen en ondernemen. Doordat de binnenstad autoluw is, hebben voetgangers en fietsers alle ruimte en ontstaat er meer ruimte voor onder andere terrassen, waardoor het daar goed toeven is. In 2030 is Eindhoven een groene en waterrijke stad waarin het goed toeven is. Daarnaast is Eindhoven een aantrekkelijke stad die zich kenmerkt door architectuur, design en kunst in het openbaar. Voor oude fabriekspanden is een nieuwe bestemming gevonden, kleine ondernemers en creatievelingen maken slim gebruik van deze oude panden. Het bruisende hart van Eindhoven beslaat daardoor een groter gebied dan hoe we de binnenstad nu kennen. In het hele bruisende hart is er altijd wat te doen: horeca, winkels en andere ondernemers zitten gemengd en verspreid door de binnenstad en ook binnen een instelling of bedrijf kan functievermenging plaatsvinden. Winkelpubliek, stappers, levensgenieters en fijnproevers kunnen in Eindhoven allemaal hun hart ophalen. Aangezien de openingstijden zijn vrijgegeven is er letterlijk op elk tijdstip wat te beleven. De Dommel is een prachtig riviertje waaraan het goed toeven is. Onze bruisende stad betrekt daarom de Dommel bij het terrasleven van de binnenstad.

Kunst en cultuur
In 2030 heeft Eindhoven een veelzijdig cultuuraanbod voor jong en oud, zowel om te kijken en luisteren, als om jezelf te uiten. Al op jonge leeftijd maken kinderen kennis met cultuur op scholen en buiten schooltijd, het cultuuronderwijs is goed toegankelijk voor elke Eindhovenaar van elke leeftijd, maar in het bijzonder voor onze jeugd. Eindhoven is een innovatieve en initiatiefrijke stad, wat zich uit in de talrijke initiatieven vanuit de inwoners, wat door de gemeente wordt omarmd en ondersteund. Design is al decennia lang een van de drijvende krachten van Eindhoven. Het vindt z’n toepassing in de industrie, in onze openbare ruimte, in het onderwijs, in kunst, cultuur en evenementen.

Sport
Sport zorgt voor verbinding en is gezond, daarom heeft in 2030 iedereen toegang tot sport. Eindhoven heeft vele bloeiende sportverenigingen in alle denkbare traditionele en nieuwe sporten. Deze verenigingen worden gedragen door de vrijwilligers, die worden gekoesterd en alle ruimte krijgen voor hun vrijwilligerswerk. Sportfaciliteiten worden slim gebruikt, er wordt duurzaam gebouwd en leegstand wordt voorkomen door faciliteiten te delen met anderen. Buiten verenigingsverband is er voldoende mogelijkheid tot beweging. Er zijn veel parken en sporttoestellen in de openbare ruimte en voor kinderen zijn er volop speeltuinen. Daarnaast pro leert Eindhoven zich steeds meer in de topsport. Er is volop ruimte voor evenementen, voor zowel de top- als de breedtesport. We zijn trots op onze topsporters en zij enthousiasmeren anderen om ook te sporten.

Studentenstad
Aankomend studenten kiezen niet alleen voor Eindhoven vanwege de TU/e, hogescholen of andere onderwijsinstellingen, en vanwege het bruisende studentenleven. We beschouwen studenten niet als een aparte groep, want we beschouwen niemand als aparte groep, studenten maken evenveel deel uit van onze samenleving als ieder ander. Het studentenleven wordt meer geïntegreerd in de stad, evenementen van de onderwijsinstellingen worden regelmatig gehouden in de binnenstad. Initiatieven van studenten(verenigingen) om evenementen te organiseren voor andere Eindhovenaren worden omarmd en ondersteund.

Naamsbekendheid
Eindhoven staat ver buiten de stadsgrenzen bekend als dè toonaangevende stad op het gebied van design, technologie, licht en dance. Er wordt volledig gepro teerd van de rijke internationale gemeenschap: cultureel, culinair & technologisch. Expats en andere nieuwkomers voelen zich daarom al snel thuis in de stad en blijven er graag wonen. In 2030 is het provinciale karakter de nitief afgeschud, op Europees en op wereldniveau is Eindhoven een gekende speler op het gebied van design, technologie, lichtkunst en dance. Op andere gebieden, zoals grote artiesten, musea en culinair, begint Eindhoven ink aan de weg te timmeren. Landelijk wordt dit erkend, daarom mag Eindhoven in 2030 rekenen op een eerlijke bijdrage uit rijksfondsen voor kunst & cultuur.

 

D66 Eindhoven wil daarom een bruisende en aantrekkelijke (binnen)stad

 
 • Een gezellige binnenstad op elk moment van de dag. We zijn voor een betere verspreiding en menging van cafés, uitgaansgelegenheden voor jong en oud, restaurants, overige horeca en winkels door de binnenstad. Zowel binnen het centrum, als op oude fabrieksterreinen als in andere stadsdelen. Openingstijden worden vrijgeven. Alleen in het geval van structurele overlast voor omwonenden, kunnen openingstijden worden beperkt. We willen functievermenging of ‘blurring’ van instellingen toestaan. Zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie is het een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken. Een prettig vestigingsklimaat voor kleine ondernemers in de binnenstad is onontbeerlijk. Dit brengt meer leven in de binnenstad, ten eerste door de onderneming zelf, en ten tweede door de werknemers die regelmatig zullen lunchen of borrelen in de binnenstad.
 • Een aantrekkelijke stad en binnenstad. We willen dat Eindhoven zich kenmerkt door aantrekkelijke architectuur en openbare kunst, zoals straatgedichten en schilderingen in tunnels. Ons erfgoed wordt gekoesterd en er wordt ingezet op een beter monumenten- en leegstandsbeleid, waardoor oudere panden minder gauw verloederen. Het Eindhovenmuseum, het Regionaal Historisch Centrum, Eindhoven in Beeld, het Daf museum, het Philipsmuseum en anderen worden gestimuleerd om samen op te trekken om onze cultuurhistorie te conserveren en te tonen. Er wordt slim gebruik gemaakt van de leegstaande (fabrieks)panden. Deze ruimte kan worden gebruikt voor evenementen, daarnaast moeten kunstenaars en creatieve ondernemers de mogelijkheid krijgen van deze ruimtes gebruik te maken.
 • Een groene en waterrijke stad. Een groene omgeving is bevorderend voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Ten behoeve van klimaatadaptatie is het van belang dat Eindhoven groener en waterrijker wordt. Er komt meer ruimte voor parken en er moet gezocht worden naar innovatieve manieren voor extra vergroening, zoals groene gevels en daktuinen / dakterrassen. Er komt een groene boulevard vanaf het 18 Septemberplein naar Strijp-S.
 • Veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Om dit te bereiken moeten de gebieden binnen de ring gemakkelijk te voet en met de fiets met elkaar in verbinding staan. De binnenstad zal verder autoluw worden gemaakt. Er komt alleen nog noodzakelijk bestemmingsverkeer in de binnenstad, doorgaand verkeer gaat via de ring. Er worden goede P&R voorzieningen aan de rand van de stad gecreëerd. Auto’s die toch in de binnenstad moeten zijn, worden in parkeergarages geparkeerd, er staan geen auto’s op straat. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de hulpdiensten wordt niet uit het oog verloren en daarvoor zullen passende oplossingen worden gezocht.
 • Eindhoven als museumstad. Huidige musea worden gekoesterd, nieuwe musea die zich willen vestigen worden gestimuleerd en er wordt gekeken naar mogelijkheden voor een permanente expositie over design en technologie. Het van Abbe museum is toonaangevend in Nederland en ver daarbuiten. Elk jaar wordt er museumnacht gehouden in Eindhoven.
 • Eindhoven als culinaire stad. De laatste jaren komt er steeds meer nieuwe horeca in Eindhoven, ook in het topsegment. Evenementen als Eindhoven culinair zetten Eindhoven op culinair gebied op de kaart. Deze ontwikkeling omarmen wij en zullen we verder stimuleren. Toerisme en terrassen zorgen voor een bruisende stad en zijn een stimulans voor de economie. Toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen willen we daarom beperken. Bovendien leveren deze belastingen extra bureaucratie op.
 

D66 Eindhoven wil daarom een culturele stad

 
 • Bereikbaar cultuuronderwijs voor alle kinderen. We vinden het belangrijk dat elk kind kennis maakt met kunst en cultuur. Ten eerste ligt hier een taak voor de scholen en ook buiten schooltijd hebben kinderen een laagdrempelige toegang tot cultuureducatie.
 • Initiatieven van de inwoners van Eindhoven ondersteunen. Regelgeving rondom het organiseren van evenementen wordt verminderd en vereenvoudigd en er komt een betere loketfunctie bij de gemeente. We willen de vergunningsplicht zoveel mogelijk vervangen door een meldingsplicht. We gaan uit van vertrouwen in onze inwoners en ondersteunen de initiatieven.
 • Naast de grote instellingen en de bekende evenementen, ook kleine instellingen (financieel) steunen. Nieuwe initiatieven en het underground circuit geven we de ruimte om te ontplooien. Initiatieven die geen subsidierelatie hebben met stichting cultuur vallen nu vaak tussen wal en schip. Om deze initiatieven te stimuleren, kan er bijvoorbeeld tijdelijk minder huur worden betaald. Om valse concurrentie met bestaande instellingen te voorkomen, moet een nieuw initiatief in 5 jaar levensvatbaar zijn en aan dezelfde regels voldoen. Culturele instellingen die ondernemen en daarmee extra inkomsten en/of besparingen realiseren, de ruimte geven om op een ondernemende wijze de middelen weer maatschappelijk in de stad te investeren.
 • Divers cultuuraanbod voor jong en oud. Eindhovenaren van alle leeftijden hebben veel mogelijkheden om te kijken en luisteren naar cultuur, en om zichzelf via cultuur te uiten. Verarming in het cultuuraanbod moet worden tegengegaan. Het is daarom geen doel an sich dat cultuurorganisaties zichzelf kunnen bedruipen. Organisaties moeten wèl slim nadenken wat ze in het cultuuraanbod kunnen opnemen waarmee ze geld kunnen terugverdienen, denk aan cabaretiers en carnavalsfeesten. Kunst en cultuur is makkelijk te vinden voor alle lagen van de bevolking door een platform waarop evenementen, voorstellingen, exposities en andere cultuurmanifestaties makkelijk te vinden zijn. Mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur aanspreken. Om doelgroepen zoals jongeren, lager opgeleiden en nieuwkomers te bereiken, is nieuw initiatief nodig. We willen professionals de ruimte geven dit te bereiken, waarbij instellingen en initiatieven die dit de afgelopen jaren al hebben bereikt dienen als voorbeeld. Kunst en cultuur vaak aan andere domeinen verbonden, zoals onderwijs of ouderenzorg. Het cultuurbeleid werkt hier aanvullend: kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen of het welzijn van ouderen.
 • Een financieel gezond cultuurbeleid. Er wordt kritisch gekeken naar subsidiëring van initiatieven die elkaar beconcurreren. Cultuurinstellingen kunnen meer samenwerken en zo de overheadskosten beperken. Daarnaast moet er onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor financiering van cultuur, bijvoorbeeld voor het aanspreken van de rijksoverheid, de provincie en andere stakeholders. Grote bedrijven in de Brainport regio kunnen middels sponsoring hun steentje bijdragen.
 • Eindhoven streeft naar een internationaal leefklimaat. Middels nanciële investeringen in een internationaal en Engelstalig cultuuraanbod wordt het internationale leefklimaat in Eindhoven verbeterd.
 •  

  D66 Eindhoven wil daarom een sportieve stad

   
  • Toegang tot sport voor iedereen. Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid, werkt preventief tegen ziekte en het welzijn van mensen en daarnaast komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden tijdens het sporten met elkaar in contact. D66 wil daarom dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom nemen we de vergoeding van sportactiviteiten op in de kindpakketten die de gemeente aanbiedt. We willen dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen. Voor kinderen met een beperking is het belangrijk om samen met andere kinderen op te groeien, óók op sportverenigingen.
  • Goede en bereikbare buitenspeelvoorzieningen. D66 wil sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen bewegen.
  • Bloeiende sportverenigingen. D66 Eindhoven is trots op het rijke verenigingsleven, de vele vrijwilligers die daar actief zijn en de topsporters die daaruit voortkomen. Het uitgangspunt is dat verenigingen en andere sportaanbieders zelfredzaam zijn. De gemeente kan helpen door het vergroten van de zelfredzaamheid te ondersteunen. De inzet van vrijwilligers wordt erkend en extra ondersteund. Wij vragen verenigingen een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving en willen dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en een ondernemende houding laten zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken.
  • Slim en duurzaam gebruik van faciliteiten. Bij nieuwbouw wordt multifunctioneel gebruik van accommodaties gestimuleerd. Tijdens daluren worden sportaccommodaties optimaal benut door samenwerking te zoeken met zorg- en welzijnsorganisaties. Verder wordt samenwerking over de gemeentegrenzen heen gestimuleerd. Duurzaamheid en toegankelijkheid zijn belangrijke vereisten aan sportaccommodaties, hier moet indien nodig in worden geïnvesteerd.
  • Topsport blijvend stimuleren. Topsport stimuleert mensen om zelf meer te sporten en werkt verbindend. Topsport evenementen in Eindhoven zorgen voor naamsbekendheid en kunnen resulteren in een economische boost. Deze evenementen moeten voor iedereen toegankelijk zijn en we stellen hoge eisen aan de duurzaamheid. Evenementen moeten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten georganiseerd worden door samenwerkingsverbanden te zoeken met publieke partijen. In Eindhoven zijn we trots op al onze kampioenen. Eén keer per jaar huldigen we daarom alle kampioenen op het stadhuisplein. Denk aan onze succesvolle hockeyers, zwemmers en onze jeugdteams.
   

  D66 Eindhoven wil daarom een studentenstad

   
  • Het studentenleven integreren in de binnenstad. We juichen het toe dat een aantal studentenverenigingen naar de binnenstad zijn verhuisd en evenementen die studenten voor andere inwoners organiseren moeten omarmd worden. We moedigen het aan dat ceremonies van de TU/e en andere instellingen in de binnenstad worden gehouden. Zo wordt de stad meer bij de onderwijsinstellingen, hun studenten en hun tradities betrokken.
  • Studenten niet wegzetten als een aparte bevolkingsgroep en geen aparte regelgeving voor studentenverenigingen. Studenten zijn inwoners als ieder ander. Voor hen gelden daarom dezelfde regels op het gebied van vergunningen, openingstijden en wonen. We vinden het prima als er nieuwe studentenhuizen ontstaan. Iedereen heeft recht op een prettige woonsituatie en veel studenten willen graag een huis huren met een aantal vrienden. Dit moet mogelijk zijn en niet stuklopen op regels en vergunningen. Leegstaande ruimtes boven cafés en winkels zijn voor studenten aantrekkelijke woonruimtes.
  • Initiatieven van studenten voor de stad omarmen en ondersteunen. Studentenverenigingen organiseren graag iets voor andere inwoners van Eindhoven, dit juichen wij toe. Kleine evenementen moeten laagdrempelig en snel georganiseerd kunnen worden en vergunningsplicht wordt zoveel mogelijk vervangen door meldingsplicht. Zeker bij studentenverenigingen, waar organisatiecommissies vaak maar een korte looptijd hebben, verdwijnt het enthousiasme anders snel. Er komt één aanspreekpunt voor studenten bij de gemeente. Op dit moment worden leuke initiatieven vaak al in de kiem gesmoord in verband met het nanciële risico dat studenten niet kunnen dragen. Aangevraagde vergunningen hoeven pas betaald te worden als de goedkeuring voor het evenement is verleend.
  • Eindhoven promoten als studentenstad. Met de TU/e, Fontys, Design Academy en diverse MBO-instellingen, heeft Eindhoven een breed scala aan toonaangevend middelbaar en hoog onderwijs. Daarnaast is er een rijk studentenleven met veel verenigingen en een gezellige binnenstad. In samenwerking met de onderwijsinstellingen wordt er aandacht besteed aan de pro lering van Eindhoven als studentenstad.
   

  D66 Eindhoven wil daarom een bekende stad

   
  • Blijvend inzetten op city marketing. Als 5e stad van Nederland en als zeer succesvolle stad mogen we trots zijn op Eindhoven! We hebben het provinciale karakter afgeschud en moeten dat uitdragen, zodat we aantrekkelijk zijn en blijven voor bewoners, bezoekers en expats.
  • Een herkenbaar pro el voor Eindhoven voor toeristen en bezoekers. Een goede city marketing hangt samen met een sterk pro el. Eindhoven heeft een sterk pro el op het gebied van design, technologie, kennis, licht en dance. Bijbehorende evenementen zoals DDW, DTW en Glow moeten extra gepromoot worden.
  • Nieuwe mogelijkheden van promotie onderzoeken. Eindhoven is op veel gebieden in ontwikkeling, daar liggen nieuwe mogelijkheden om de stad te pro leren. Denk aan Eindhoven sportstad, Eindhoven studentenstad, Eindhoven culinaire stad en Eindhoven architectuurstad. De Urban en Underground scene en de vele nieuwe initiatieven zijn toonaangevend. Daarnaast komen er steeds vaker grote artiesten naar Eindhoven, wat kansen biedt voor marketing.
  • Heldere communicatie en een sterk netwerk. Bij (digitale) communicatie en netwerkvorming geloven we op de eigen kracht van mensen en instellingen. Eventueel kan de gemeente ondersteunen door een platform aan te bieden. Door gemeente gesubsidieerde instellingen moeten een duidelijk beleid hebben.

  D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

  Leven in de stad van de toekomst
  Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar