Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De gezonde stad

 

Zo zien wij Eindhoven graag in 2030

 

In 2030 is Eindhoven een gezonde stad en zijn Eindhovenaren regisseur van hun eigen leven. Door preventieve maatregelen en een gezonde leefomgeving blijven mensen langer gezond. Ouderen, zieken en mensen met een beperking blijven door innovatie grotendeels zelfstandig en worden minder snel afhankelijk van anderen. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen deze zorg. Niemand valt buiten de boot.

We plukken de vruchten van de samenwerking tussen de TU/e, de topklinische ziekenhuizen en diverse bedrijven in de Brainport regio en kijken met interesse uit naar welke innovaties er nog zullen volgen. De zorgrobot heeft de professionele verzorgenden en verpleegkundigen en mantelzorgers veel routinematig werk uit handen genomen, waardoor zij meer tijd hebben voor handelingen die een robot niet kan doen en voor het menselijke aspect van de zorg. De ontwikkelingen op ICT-gebied dragen bij aan het welzijn van mensen. Zorg is online makkelijk en overzichtelijk te vinden en te vergelijken en zorgdossiers zijn niet meer onnodig versnipperd. Mensen hebben inzicht in hun eigen dossier en kunnen vanuit hun eigen huiskamer in contact staan met zorgverleners en lotgenoten door gebruik te maken van teleconsulting en telemonitoring.

Voorkomen is beter dan genezen. Eindhoven is daarom een gezonde stad om in te wonen en er wordt ingezet op preventie van ziekte. Vanaf jonge leeftijd worden gezonde voeding en lichaamsbeweging gestimuleerd, zowel op scholen als daarbuiten. In Eindhoven zijn veel parken en groen en staan op diverse plaatsen speeltoestellen en drinkfonteinen, waardoor sport en beweging in de openbare ruimte wordt aangemoedigd. Door innovatie en zelfmeetsystemen hebben mensen veel inzicht in hun eigen gezondheid en kunnen ze tijdig bijsturen waar nodig door bijvoorbeeld hun voeding aan te passen. Vanaf jonge leeftijd is er goede voorlichting over gezonde voeding, alcohol, drugs en roken en over seksuele gezondheid. Softdrugs wordt gelegaliseerd en gereguleerd.

 

D66 Eindhoven wil daarom

 
 • Een gezonde levensstijl stimuleren. Goede voeding is een belangrijk aspect van een gezonde levensstijl. Al vanaf jonge leeftijd krijgen inwoners onderwijs en voorlichting over gezonde voeding, zowel op scholen als elders. De gemeente en de scholen geven het goede voorbeeld door een overwegend gezond assortiment aan voeding aan te bieden aan hun leerlingen en medewerkers. Roken en drugs worden ontmoedigd door goede voorlichting vanaf jonge leeftijd en roken in de openbare ruimte verder terug te dringen. Softdrugs worden gelegaliseerd en gereguleerd.
 • Lichaamsbeweging stimuleren. Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te sporten. Op school wordt sportonderwijs aangeboden en buiten school is het voor kinderen laagdrempelig om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Voor volwassenen zijn er veel mogelijkheden om te sporten, zowel bij verenigingen als in de openbare ruimte. In Eindhoven komen meer sporttoestellen, drinkfonteinen, openbare toiletten, lockers en bankjes om sporten in de openbare ruimte te faciliteren.
 • Veel mogelijkheden tot ontmoeting. Mensen met veel sociale contacten zijn in de regel gelukkiger en gezonder. Dit helpt hen langer zelfstandig te blijven en de zorgkosten te reduceren. Ontmoetingen worden gestimuleerd door verenigingen te ondersteunen, gemengd wonen te faciliteren en de openbare ruimte zo in te richten dat mensen daar makkelijk in contact komen. Digitale mogelijkheden om elkaar te ontmoeten worden ondersteund. Zowel de mogelijkheid om elkaar online te ontmoeten als mogelijkheden om anderen te vinden met dezelfde interesses of om activiteiten en evenementen buitenshuis te vinden.
 • Aandacht voor onze jeugd. De gemeente heeft een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan naast alcohol, roken en drugs, om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit. De voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we verbeteren. We hebben specifiek aandacht voor overgewicht bij jongeren, in samenwerking met de GGD al dan niet vanuit de jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak. Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. We organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en zorgen voor de mogelijkheid om hulpvragen te stellen op scholen. Bij crisis wordt er snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk een regisseur benoemd. We vinden het van belang dat er goede begeleiding en nazorg geboden wordt die kinderen en ouders in staat stelt het normale leven weer zo goed mogelijk op te kunnen pakken.
 • Een gezonde woning in een gezonde omgeving. Een gezond leefklimaat draagt bij aan gezonde inwoners. Eindhoven wordt verder vergroend door de aanleg van meer parken en door op kleinere schaal groen zoveel mogelijk te integreren tussen en op de bebouwing. Ten behoeve van de klimaatadaptatie en prettigere omgeving wordt meer water bovengronds gehaald. De luchtkwaliteit wordt verbeterd door uitstoot te beperken. Dit wordt enerzijds bereikt door energiebesparing, isolatie van gebouwen en hergebruik van energie en anderzijds door steeds meer gebruik te maken van duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Transport en vervoer wordt op termijn uitstootvrij, in eerste instantie binnen de ring van Eindhoven. Hierbij past het invoeren van een milieuzone als maatregel om dit versneld mogelijk te maken. Wandelaars en fietsers krijgen de ruimte: deze vormen van transport nemen weinig ruimte in, zorgen voor lichaamsbeweging en genereren geen uitstoot. Het OV wordt uitstootvrij en moet het beste alternatief voor de fiets worden, door een frequente en betrouwbare dienstverlening.
 • Slim gebruik maken van innovatie voor preventie van ziekte. Technologie en innovatie bieden grote kansen voor preventieve maatregelen en het verzamelen van informatie. Mensen kunnen zelf thuis hun gezondheid in de gaten houden met slimme meetsystemen. Door het verzamelen van deze gegevens en de mogelijkheden van Big Data kunnen patronen in de gezondheid worden herkend en kan er tijdig worden ingegrepen.
 • Slim gebruik maken van innovatie voor het verlenen zorg. Door voorzieningen als telemonitoring en teleconsulting is het contact tussen de patiënt en haar zorgverleners of lotgenoten makkelijk en flexibel. Zorgrobots nemen veel routinematig werk uit handen van verzorgenden, verpleegkundigen en mantelzorgers, waardoor er meer tijd overblijft voor intermenselijk contact en handelingen die de zorgrobot niet kan overnemen.
 • Keuzevrijheid voor haar inwoners. Mensen zijn baas over hun eigen leven, wat mensen zelf kunnen beslissen en regelen, mogen ze zelf doen. Mensen met een zorgvraag beschikken over een persoonsgebonden budget (PGB) om zorg in te kopen die het beste bij hen past. Om mensen daarbij te helpen, komt er een goed werkend informatie- en adviessyteem waar het zorgaanbod te vinden is. Uiteraard is er begeleiding voor hen die hier behoefte aan hebben, voor hen is er een duidelijke loketfunctie met één aanpreekpunt binnen de gemeente. We zetten in op goede gespreksvoering en simpele indicatieprocedures om de ondersteuningsvraag helder te krijgen.
 • Mensen zo lang mogelijkheid in hun eigen omgeving laten wonen. Naast de mogelijkheden die innovatie biedt, wordt dit mogelijk gemaakt door de inzet van wijkverpleegkundigen / wijkteams, huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers. Er moet voorkomen worden dat bezuinigingen op deze vormen van zorg resulteren in een hogere en duurdere zorgvraag in instellingen en ziekenhuizen.
 • Gezonde zorgorganisaties en bestuur. WIJ Eindhoven moet een coöperatie worden. Om de kwaliteit van de organisatie en van de zorg te waarborgen, vindt er controle plaats door het stadsbestuur, de cliënten en andere Eindhovenaren. Daarnaast willen we geen versnippering in het zorgbudget, de schotten tussen WMO, WLZ en ZVW worden weggehaald. Zorg moet slim en integraal georganiseerd worden, daarom stuurt de gemeente aan op samenwerking. Voor (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau geboden kan worden, wordt effectief samengewerkt binnen de regio. De gemeente moet partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengen en ondersteunen. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, sportorganisaties en zorgverzekeraars werken samen in een integrale gezondheidsaanpak voor wijkbewoners.
 • Hulp bieden aan mensen in de problemen. Er komt extra aandacht voor huiselijk geweld en mishandeling van kinderen en ouderen. Voor ‘verwarde mensen’ en mensen met een verslaving is er adequate opvang, GGZ-expertise wordt opgenomen in de sociale wijkteams. Daarnaast is er extra aandacht voor de bestrijding van armoede. Om bestaanszekerheid te geven aan alle inwoners van Eindhoven wordt er geëxperimenteerd met het basisinkomen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar