Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De partners van de stad

 

Zo zien wij Eindhoven graag in 2030

 

In het Eindhoven van 2030 werken inwoners, de overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen aan oplossingen die ons leven beter maken, ook al hebben we niet altijd dezelfde mening. We gaan met elkaar in gesprek om te kijken wat overeenkomsten en verschillen zijn en wat maakt dat we anders naar dezelfde situatie kijken. Initiatieven in de stad maken we samen, doen we samen en besluiten we samen. We kiezen voor oplossingen die passen bij de locatie en de context waar ze zich voordoen.

Een krachtige en samenwerkende metropoolregio, dat is wat het Stedelijk Gebied rond Eindhoven geworden is. Eindhoven is een experimentele metropoolstad geworden. De omliggende gemeentes hebben zelf aangegeven of en zo ja welke taken zij overdragen aan de metropoolstad Eindhoven. Als die wens er is bestaat zelfs de mogelijkheid om volledig op te gaan in een nieuwe gemeente. De noodzaak tot verbetering staat daarbij centraal, samengaan is nooit een doel op zich. De metropoolstad kan op zowel beleidsmatige vraagstukken als op uitvoerende zaken een rol spelen voor de omliggende gemeentes. Op Brainport schaal wordt op die manier vorm en inhoud gegeven aan een sterke gebiedsontwikkeling. De keuzes die gemaakt worden binnen Brainport zijn op die manier altijd democratisch gelegitimeerd. Onderwerpen waarop verregaande samenwerking logisch lijkt zijn ICT, afvalvraagstukken, bedrijventerreinen, dienstverlening naar inwoners.

De lokale overheid heeft een faciliterende en netwerkende rol en geeft vooral andere spelers de ruimte om initiatieven te nemen. De lokale overheid houdt in de gaten dat de initiatieven voldoende aansluiten bij de wensen en behoeftes van de inwoners en dat afstemming op het juiste schaalniveau plaatsvindt met onze samenwerkingspartners. Eindhoven in 2030 is een stad waarin de wensen en betrokkenheid van inwoners centraal staan, ook als die in jouw wijk verschillen met de wijken daaromheen. “Vinden jullie dat er minder geld naar onderhoud voor groen moet gaan, omdat jullie dat prima zelf kunnen doen? Dan kan het bespaarde geld in overleg met de bewoners geïnvesteerd worden in het buurtpaviljoen, een burgerinitiatief om er activiteiten te organiseren en gezamenlijke spullen op te slaan om uit te lenen.” Door deze nieuwe manier van werken zie je dat het aantal burgerinitiatieven explosief gegroeid is. Inwoners weten de gemeente beter te vinden dan ooit!

De rol van de gemeenteraad is veranderd. Waar vroeger een sturende rol nodig was, past tegenwoordig steeds vaker een faciliterende en netwerkende rol. Raadsleden brengen, net als ambtenaren, veel minder tijd door op het stadhuis en meer op verschillende plekken in de gemeente. Bijvoorbeeld om iemands verhaal aan te horen of om uitleg te geven over een bepaald thema. Vaak zijn bewoners daar meer mee geholpen dan een motie of initiatiefvoorstel, die je nog maar nauwelijks tegenkomt. De relatie van de metropool gemeente Eindhoven met de regionale overheid in ’s-Hertogenbosch, met de landelijke overheid in Den Haag, met de Europese overheid in Brussel is goed. Naast deze drie lagen vindt Eindhoven haar weg naar elke vorm van samenwerking die een meerwaarde is voor de stad en haar inwoners. Eindhoven heeft een sterke positie binnen Europa.

 

D66 Eindhoven wil daarom

 
  • Gesprekken met de regio over een samenwerkingsverband met gekozen vertegenwoordigers, in ieder geval op ruimtelijk en economisch gebied.
  • Gesprekken met omliggende gemeentes over de rol van de metropoolstad Eindhoven voor de Brainport regio. Er kan sprake zijn van taken overdracht als gemeentes daar zelf behoefte aan hebben. Die gesprekken gaan onder andere over een gezamenlijke aanpak omtrent bedrijventerreinen en over de implementatie van de omgevingswet.
  • Een sterke relatie met andere overheden, met andere (niet overheids) partners om tegemoet te komen aan de wensen die leven binnen de Eindhovense samenleving.
  • Dat de gemeente Eindhoven in regionaal verband een leidende rol op zich neemt als open dataknooppunt om andere gemeenten te helpen bij het ontsluiten van open data. Lokale open data krijgt namelijk meer meerwaarde wanneer meer gemeenten dezelfde datasets op een gestandaardiseerde wijze ontsluiten.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar