Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De duurzaam groeiende stad

 

Zo zien wij Eindhoven graag in 2030

 

Verstedelijking & Erfgoed
Eindhoven is flink gegroeid in de afgelopen jaren, en dat valt te zien in de stad! Door de inwonersgroei is er flink verdicht en kom je meer hoogbouw tegen binnen de ring. Op een aantal plekken in de stad kom je dat stedelijk karakter wat meer tegen: zoals Strijp-S, het Emmasingelkwadrant en de Kade binnen de ring. Een actief straatleven zorgt dat het bruist en dat zowel inwoners als bezoekers zich aangetrokken voelen tot deze gebieden.
Toch hebben we het erfgoed in onze stad zoveel mogelijk weten te behouden en passen we “geen sloop, tenzij” nog steeds toe. Ambtenaren en projectontwikkelaars worden steeds creatiever om – met respect voor erfgoed of onderdelen daarvan – iets nieuws te ontwikkelen. Hiermee hebben veel panden al meerdere levens gekregen. Langs de historische radialen vind je meer kleinschaligheid met kleinere winkelformules en horecagelegenheden. Doordat je op steeds meer plekken in de stad zowel kunt wonen, werken als recreëren, kun je de hoogstedelijkheid op steeds meer plekken voelen en beleven.
Zware industrie wordt in de gemeente slechts op enkele industrieterreinen toegelaten die daarvoor geschikt zijn. Op andere plekken in de stad wordt een uitsterfbeleid gevoerd. Onderkend wordt het belang van overlastbeperkende maatregelen. Deze worden afgestemd met de desbetreffende bedrijven.

Mobiliteit
In het centrum van de stad heerst levendigheid en het is aantrekkelijk om langer te blijven. Je wordt uitgenodigd om zoveel mogelijk te voet en met de fiets te doen en vindt nog maar een beperkt aantal auto’s. Om de ruimte in de binnenstad zo goed mogelijk te benutten, willen we parkeren ontmoedigen en deelauto’s stimuleren. Als er toch geparkeerd wordt binnen de ring, dan gebeurt dat zo efficiënt mogelijk: ondergronds of in parkeergarages, maar niet op maaiveldniveau. Buiten de ring en aan de stadsranden vind je P+R’s waar je makkelijk en snel kunt overstappen op het openbaar vervoer dat je overal brengt waar je moet zijn. Vanuit het centrum kun je via goede loop- en fietsroutes snel in aangrenzende stadsdelen komen.
Eindhoven Centraal is na de herinrichting en de aanleg van het verdiepte spoor de OV-terminal in de stad geworden waar je op trein, snelbus, HOV of ander vervoer kunt stappen dat je naar je bestemming brengt. Wil je een fiets, buggy of rolstoel huren? Geen probleem, de openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk. Het is op bijna alle plaatsen in Eindhoven waar je een auto of een fiets parkeert mogelijk om deze op te laden.

Duurzaamheid
Loop je door de binnenstad, dan zie je overal waar je komt groen en water. Groene daken en gevels zorgen voor een aantrekkelijk verblijfsklimaat, stimuleren beweging, bieden verkoeling als het warm is en verminderen wateroverlast. Water in de binnenstad draagt bij aan de unieke beleving, waardoor onze inwoners en bezoekers er langer willen blijven. Eindhoven is koploper als het gaat om de klimaatdoelstellingen van Parijs. Inwoners komen met allerlei initiatieven om de uitstoot verder te verminderen, die door de gemeente en het bedrijfsleven worden gefaciliteerd.

Leefbaarheid
In de groene oases die je in de stad tegenkomt, vind je sport- en speeltoestellen voor mensen van alle leeftijden. Sport- en speeltoestellen zijn ideaal voor onze kinderen om in beweging te blijven en om hun energie even kwijt te kunnen, waarom zouden we dat zelf dan niet blijven doen? Met deze toestellen stimuleren we beweging in de openbare ruimte en maken we het toegankelijk voor alle bewoners, ongeacht hun inkomen.
Op verschillende plekken in de stad die je woonzorgprojecten ontstaan, waarbij mensen die zorg nodig hebben bij elkaar (in de buurt) gaan wonen of zorg inkopen aan huis. De gemeente wil dit zoveel mogelijk stimuleren, om mensen te laten wonen in hun vertrouwde omgeving in hun eigen netwerk.

 

D66 Eindhoven wil daarom

 
  • Een nieuw verdichtingsbeleid dat het hoogbouwbeleid vervangt. In dit beleid gaan we naast plekken voor hoogbouw en functiemenging aanwijzen waar en hoe we gaan verdichten binnen de ring. De Kanaalzone zien wij hierbij als kans gebied. Intensieve laagbouw dient hierbij een plek te krijgen.
  • Erfgoed zichtbaarder maken in de stad. Panden kunnen deels monumentaal worden verklaard, zodat bij herontwikkeling belangrijke elementen behouden blijven. Projectontwikkelaars krijgen een belangrijkere rol bij het bewaken van erfgoed. Verder gaan we een leegstands- en verloederingsbeleid voeren, waarbij er meer gehandhaafd zal worden. Herbestemmen van leegstand heeft dan ook voorrang op nieuwbouw. De gemeente zal alvorens het toestemming geeft tot nieuwbouw eerst zorgvuldig afwegen of een gebouw dat te kampen heeft met leegstand als bestemming zou kunnen dienen.
  • Zoveel mogelijk menging van inwoners- en inkomensgroepen waar mogelijk. Bij nieuwbouw is menging een van de eisen die wordt meegegeven, bij bestaande bouw houden we vast aan de huidige menging en uitbreiding waar mogelijk. Bouwen voor verschillende woningtypes en prijzen nemen we op in het omgevingsplan. In de binnenstad wordt bij nieuwbouw en grootschalige verbouwingen geeist dat de bovenste verdiepingen een woonfunctie krijgen.
  • Bij herinrichtingen prioriteit geven aan de voetganger, fietser en het OV. Doorstroming van de ring heeft de komende jaren prioriteit, als daar tijdelijke afsluitingen of andere maatregelen voor nodig zijn, dan zijn die wat ons betreft bespreekbaar. In hoogstedelijke buurten komen lage parkeernormen, daarmee stimuleren we gebruik in plaats van bezit. In straten met veel opritten en garages willen we een deel van de parkeervoorzieningen vervangen door groen of ruimte voor andere verkeersdeelnemers. De gemeentelijke organisatie gaat vervoer anders dan de auto, stimuleren. De verdiepte ligging van het spoor maakt het gebied al voetgangersvriendelijk. Totdat dit gerealiseerd is, dient een deel van de stationstunnel vrij voor iedereen toegankelijk te zijn.Dat parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen worden voorzien van de mogelijkheid tot opladen. Elektrisch rijden wordt de norm, dat moet gefaciliteerd worden. Het parkeervraagstuk wordt breder gezien dan alleen de auto. Fietsstallingen worden integraal onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingsplannen. Voldoende ruimte voor fietsenstallingen, welke gemakkelijk in het gebruik zijn, is daarbij het uitgangspunt.
  • Bij herinrichtingen en gemeentelijke ontwerpen meer groen en meer watercapaciteit en minder stenen zien. De Gender komt terug in het stadsbeeld. Bewoners worden positief gestimuleerd om tuinen en perkjes te vergroenen en kunnen hulp en advies krijgen bij de keuze voor duurzame energie. We betrekken het bedrijfsleven bij de verduurzaming van de stad en houden ons strikt aan het klimaatplan. Zo stimuleren we zero-emissie vervoer met de aanleg van (snel)laadpalen in de stad en we faciliteren innovatieve technologieën uit de regio.
  • Dat sport en recreatie in de openbare ruimte gestimuleerd wordt door meer openbare zitplekken in het centrum. In het centrum is transparantie van etalages zoveel mogelijk het uitgangspunt, voor een prettiger verblijfsgebied. Verder willen we woonzorgprojecten van bewoners ondersteunen waar dat nodig is.
  • Dat er 2 plekken zijn waar we geen zware industrie meer willen: op de Kade binnen de ring en aan de oostkant van het kanaal op de Hurk. Op de Kade binnen de ring kunnen het Campinaterrein en de milieustraat dienen als start voor een stedelijke ontwikkeling. Bij de Hurk aan de oostkant van het kanaal worden de mogelijkheden om de zware industrie daar uit te faseren onderzocht.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar