Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

De kansrijke en talentvolle stad

Als men aan Eindhoven denkt, dan denkt men aan Mainport Brainport. En als men aan Brainport denkt, dan denkt men aan TDK: Technologie, Design en Kennis. Eindhoven is de slimste regio en leading in technology. Daar zijn we trots op, dat dragen wij uit en daar willen we blijvend in investeren! De “triple helix” samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven is uniek en in 2030 is deze samenwerking uitgebreid met meer “helices”, zoals inwoners en coöperaties.

 

Zo zien wij Eindhoven graag in 2030

 

D66 staat voor kansen voor iedereen. Iedereen draagt op zijn of haar eigen manier en naar vermogen bij aan de maatschappij. Onderwijs is daarbij essentieel, op alle leeftijden en niveaus, zowel op onderwijsinstellingen als daarbuiten. Mensen krijgen de kans het beste uit zichzelf te halen zodat ze zich staande kunnen houden in de veranderende maatschappij en hulp krijgen als dat nodig is. Aangezien niet iedereen hetzelfde is, is er onderwijs op maat naar ieders behoefte.

D66 wil brede buurtscholen stimuleren. Een brede school is niet alleen een plek voor onderwijs en voor- en vroegschoolse opvang, maar ook een plek voor cultuur, sport en ontmoeting. Docenten en schoolbesturen krijgen de ruimte voor onderwijsinnovatie, waarbij de kwaliteit van het onderwijs wel gewaarborgd blijft. Het onderwijs is gericht op de toekomst, er wordt aandacht gegeven aan ICT, social media, burgerschap en (seksuele) diversiteit. Buiten schooltijd worden kinderen gestimuleerd om hun interesses te ontdekken en zich verder te ontplooien. Techniek, cultuur en sport hebben hierbij speciale aandacht.

Werk zorgt voor meer geluk en geeft mensen de vrijheid hun eigen leven vorm te geven. We streven er naar zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden. Het is daarom belangrijk dat ondernemers, waaronder startups, de ruimte krijgen om te ondernemen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsgehandicapten, laaggeletterden, mensen met autisme en vluchtelingen is extra aandacht. Om mensen blijvend aan het werk te houden is het belangrijk dat mensen mee kunnen bewegen met de veranderingen van de maatschappij. Leven Lang Leren is daarbij onontbeerlijk. Voor D66 is werk meer dan alleen betaald werk, ook vrijwilligerswerk of andere manieren om een steentje bij te dragen zorgen voor geluk van mensen.

 

D66 Eindhoven wil daarom goed onderwijs

 
 • Brede buurtscholen met goede voor- en vroegschoolse educatie. De brede school is een plek voor voorschoolse opvang, onderwijs, cultuur en sport, en een plek van ontmoeting tussen verschillende lagen van de bevolking. De goede positie die we hebben op het gebied van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) willen we behouden. VVE zal daarom blijvend worden gestimuleerd en eventuele bezuinigingen zullen worden bestreden.
 • Kwalitatief goed onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de docenten en begeleiders. We willen docenten en bestuurders de vrijheid geven voor onderwijsinnovatie. Kwaliteit wordt gemonitord door op een beperkt aantal indicatoren te toetsen. Daarnaast wordt er gestimuleerd dat er verschillende didactische werkvormen zijn, waartussen leerlingen kunnen wisselen naar gelang hun individuele leerbehoefte.
 • Toegang tot onderwijs en een startkwalificatie voor iedereen. Het is onacceptabel dat er leerlingen thuis zitten en geen toegang hebben tot onderwijs. We maken ons er hard voor dat er voor elke leerling geschikt onderwijs te vinden is, hierbij krijgen ze indien nodig hulp van gemeente en onafhankelijke toezichthouders. Kosten voor leerlingvervoer van leerlingen met een beperking worden door de gemeente gedragen. Vroegtijdig schoolverlaten wordt voorkomen en verzuim wordt tegengegaan door een goede samenwerking tussen de leerplichtambtenaar, ouders en scholen, indien nodig over gemeentegrenzen heen.
 • Een prettige, gezonde en veilige leeromgeving voor de kinderen. D66 Eindhoven wil duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte creëren voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken. Conciërges zijn de oren en ogen van de school en dragen bij aan een veilige school. Zij verrichten klein onderhoud, weten wat er op school speelt en ondersteunen docenten zodat zij zich beter op de leerlingen kunnen richten.
 • Goed overleg tussen scholen en gemeentes. Schoolbesturen worden jaarlijks uitgenodigd bij de wethouder en/of de gemeenteraad om in gesprek te gaan. Knelpunten, storende regelgeving of administratieve rompslomp kan zo al in een vroeg stadium worden opgelost.
 • Onderwijs gericht op de toekomst. Het onderwijs verandert mee met de veranderende maatschappij, met oog voor de huidige tijd en de toekomst. Onderwijs op het gebied van ICT, programmeren, burgerschap en seksuele diversiteit is daarom onontbeerlijk. Daarnaast is er speciale aandacht voor de risico’s van internet en social media. Iedereen maar met name jonge leerlingen, zijn kwetsbaar voor schending van hun privacy, sexting, hackers en ander misbruik.
 

D66 Eindhoven wil daarom talent ontwikkelen tijdens en buiten schooltijd

 
 • Samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen en tussen scholen en het bedrijfsleven stimuleren. Het is belangrijk dat leerlingen van alle niveaus elkaar ontmoeten, van middelbare school tot Fontys, van MBO tot universiteit. Leerlingen kunnen op deze manier van elkaar leren en verzuiling van de maatschappij wordt tegengegaan. Daarnaast is het belangrijk dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven zorgt ervoor dat scholen kunnen anticiperen op veranderingen.
 • Talent stimuleren buiten schooltijd. We willen dat leerlingen ook buiten schooltijd de mogelijkheid hebben om kennis te maken met thema’s en onderwerpen waarbij het eigen talent kan worden ontdekt en ontplooid. Een groot aantal culturele instellingen werken samen in enkele pilots met Spilcentra (PO en VVE) om een leerrijke omgeving te creëren waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken. Het kind staat daarbij centraal en niet de leerkracht of de culturele instelling. Het is de ambitie dat binnen 5 jaren alle Eindhovense kinderen in hun directe woonomgeving heel laagdrempelig zo’n leerrijke omgeving kunnen ervaren.
 • Interesse en talent voor Techniek extra stimuleren. Technisch geschoold personeel is van wezenlijk belang voor de economie in onze regio. Het is belangrijk dat jongeren al op jonge leeftijd worden geënthousiasmeerd voor techniek door middel van uitbreiding van de technasia op middelbare scholen, techniekvoorlichting op scholen en bedrijven en technische snuffelstages bij bedrijven en andere organisaties. Daarnaast kunnen faciliteiten op technische scholen voor het repareren van dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals fietsen en elektronische apparatuur, toegankelijk gemaakt worden voor leerlingen van andere scholen. Kennis en begeleiding komt mede vanuit de bewoners, zoals gepensioneerde vakmensen.
 • Ontplooiing op het gebied van kunst, cultuur en sport. Kinderen hebben de mogelijkheid hun creativiteit te ontwikkelen en cultuur te ontdekken door een divers aanbod in onder andere muziek, theater, schilderen, fotografie, film, en beeldhouwen. Daarnaast staat D66 Eindhoven voor toegankelijke sportvoorzieningen voor iedereen, van elk niveau en voor elke leeftijd. Op onze topsporters zijn we trots. Topsporters inspireren anderen om te gaan sporten en topsportevenementen zijn een visitekaartje voor de stad. Daarom ondersteunt D66 initiatieven die ertoe leiden dat Topsporters hun sport met studie kunnen combineren. Er is immers ook een leven na de sport.
 • Een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. We zetten in op voorlichting, studiebegeleiding en het aanbieden van stageplaatsen. Zowel de werkgevers als de (toekomstige) werknemers hebben hier baat bij.

 

 

D66 Eindhoven wil daarom werk en kansen voor iedereen

 
 • Laaggeletterdheid en digibetisme tegengaan. Laaggeletterden en digibeten komen moeizaam mee in de huidige maatschappij. D66 ondersteunt initiatieven die laaggeletterdheid en digibetisme tegengaan en zal hier beschikbare middelen voor inzetten.
 

D66 Eindhoven wil daarom een leven lang leren stimuleren

 
 • Leven lang leren, zowel op onderwijsinstellingen, bij werkgevers als elders. Bedrijven en andere instellingen bieden mogelijkheden om kennis te maken of op te leiden, zodat het eenvoudiger wordt aan het werk te komen, aan het werk te blijven of van loopbaan te veranderen, dit geldt ook voor oudere werknemers.
 • Leven lang leren en omscholen stimuleren door het netwerken zoals Netwerk Leven Lang Leren Eindhoven te ondersteunen. Belangstellenden kunnen daar informatie inwinnen over studies en beroepen, met elkaar in gesprek gaan, elkaar motiveren en ervaringen uitwisselen.
 • Mensen met een uitkering onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geven een opleiding te volgen of een onderneming te starten zonder verlies van uitkering.
 • Senioren stimuleren om een belangrijke rol te nemen in leven lang leren. Zowel in de rol van leerling/omscholer, als in de rol van docent. In hun jarenlange loopbaan hebben ze veel kennis opgedaan die doorgegeven kan worden aan jongere generaties.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Leven in de stad van de toekomst
Verkiezingsprogramma GR2018 — D66 Eindhoven krijgt het voor elkaar