Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Voor iedereen

Overzicht
Voor iedereen

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit.

 

Jongeren

 
 • D66 wil dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen zijn voor jongeren en starters;
 • de gemeente kan meer bijdragen aan het beschikbaar stellen van stageplaatsen bij bedrijven en organisaties;
 • wij willen dat de gemeente meer grip houdt op het voorkomen van overmatig drugs- en alcoholgebruik;
 • er moet een stimuleringsplatform komen voor kleinschalige kunst- en cultuuractiviteiten voor en door jongeren;
 • D66 wil een jeugdburgemeester die meer de belangen van jongeren vertegenwoordigd;
 • de problematiek van de jeugd is complexer geworden. Dit vraagt om een aanpak die meer gericht is op het bespreekbaar maken van zaken. Dossiers die daarbij bovenop moeten zijn bijvoorbeeld sexting, digitaal pesten, verwaarlozing, armoede en eenzaamheid.
 

Onderwijs

 
 • Elburg als regionale onderwijsstad handhaven en mogelijk verder uitbouwen;
 • openbaar onderwijs en conventioneel onderwijs hebben gelijke mogelijkheden;
 • de gemeente zorgt voor gezonde onderwijshuisvesting inclusief het binnenklimaat;
 • basisscholen beschikken over een vakleerkracht lichamelijke opvoeding;
 • laaggeletterdheid blijft een aandachtspunt: In Elburg kan iedereen lezen en schrijven;
 • er is passend onderwijs voor elk kind, met de zorg en ondersteuning die nodig is;
 • voorschoolse educatie is beschikbaar voor elk kind dat dit nodig heeft;
 • voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar worden gekoppeld aan de basisschool;
 • een goede samenwerking tussen alle schoolbesturen, jeugdzorg en zorgverleners;
 • onderwijs in de gemeente Elburg richt zich ook op de om- en bijscholing van mensen in fysiek zware beroepen;
 • alle leerlingen kunnen veilig van en naar school.
 

Sport

 
 • D66 blijft de diversiteit aan ontspannings- en sportmogelijkheden stimuleren;
 • wegen, fietspaden en verlichting aanpassen, zodat er vrijer gesport kan worden. Denk aan hardlopen, fietsen en wandelen.
 

Zorg

 
 • kwaliteit van leven blijft het uitgangspunt van bestaand en nieuw beleid;
 • blijven onderzoeken hoe de WMO budgetten doelmatiger kunnen worden toegepast;
 • goed WMO beleid is gebaat bij dialoog, waarbij de uitkomst door beide partijen gedragen worden. De cliëntervaring in Elburg moet beter (verhoging van de ondersteuning, samen naar oplossingen zoeken en passende hulpvraag). – het huidige minimabeleid handhaven.
 • huisartsen moeten toegankelijk blijven en intensief samen blijven werken met de welzijnsinstellingen in de gemeente;
 • het streven om ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen met hulp van vrijwilligers en waar nodig de juiste professionele ondersteuning;
 • wijkverpleging, mantelzorgers en vrijwilligers ontzien bij bezuinigingen;
 • zorgdragen voor voldoende GGZ crisisplaatsen;
 • bij het ‘keukentafelgesprek’ weegt het welbevinden van de cliënt het zwaarst, maar ook de zorgsituatie van de mantelzorger om overbelasting en overvraging te voorkomen;
 • jongeren mogen niet tussen wal en schip vallen, dat vraagt om meer integrale afstemming tussen jeugdhulp en WMO;
 • meer aandacht voor specifieke WMO doelgroepen, zoals mensen met psychische problemen, dementie en met multi problematiek, als daklozen en verslaafden;
 • WMO en de Participatiewet meer verbinden voor de ondersteuning van kwetsbaren;
 • meer bekendheid voor de sociale ombudsvrouw, zodat inwoners die in de regelgeving verstrikt zijn geraakt de juiste weg wordt gewezen. Zo wordt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Elburg:
Bruisende economie
Duurzaam leven
Voor iedereen