Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Een Europa dat beschermt

Overzicht
Een Europa dat beschermt

Europa is een van de beste plekken om geboren te worden, om op te groeien, om te wonen, werken en leven. Samen met andere Europese landen heeft Nederland sinds het begin van de Unie hard gewerkt aan meer veiligheid, democratie en bescherming van mensenrechten. De meerwaarde van die samenwerking is nauwelijks te overschatten.

Europa is voor ons een waardengemeenschap en rechtsgemeenschap, waarin grondrechten worden beschermd. In een progressief Europa strijden we daarom voor meer bescherming en een betere garantie van grondrechten. Waar je in Europa ook wilt werken, studeren, of wonen: je moet van dezelfde kansen en vrijheid kunnen genieten. Europa is daarvoor een absolute noodzaak. Niet alleen om kansen voor de happy few te bieden, maar voor ons allemaal.

Iedere lidstaat is gecommitteerd aan Europese grondrechten. Voor D66 zijn gelijke kansen voor EU-burgers en bescherming van minderheden centrale Europese waarden. Iedere inwoner van de EU moet kunnen leven en werken in veiligheid en vrijheid. Wanneer binnen de Europese Unie deze waarden niet in acht worden genomen, en daarmee de vrijheden van het individu in gevaar komen, moeten we ingrijpen. De instrumenten die deze bescherming kunnen bieden moeten verder worden aangescherpt en beter worden gehandhaafd. De bescherming van grondrechten, de rechtsstaat en burgerlijke vrijheden is de essentie van de Unie.

 

Grondrechtentoets

 

Landen die willen toetreden tot de Europese Unie worden aan de strengste toetsen onderworpen.
Pas als zij aan alle criteria voldoen, kunnen kandidaat-lidstaten lid worden van de EU. D66 wil ook dat
zittende lidstaten doorlopend aan dezelfde toetsen worden onderworpen. Op dit moment is het enige instrument waar de EU over beschikt overtredingen aan te pakken, de zogeheten artikel 7 procedure. Deze is echter niet effectief genoeg. Het Europees Parlement heeft daarom het D66-voorstel voor de invoering van een jaarlijkse onafhankelijke grondrechtentoets voor alle lidstaten aangenomen. Lidstaten moeten, naast het jaarlijkse verantwoordingsmoment over de nationale begroting, jaarlijks ook verantwoording afleggen over de eerbiediging van de rechtsstatelijke principes in het land. Als een lidstaat zich niet houdt aan de principes van de democratische rechtsstaat, dan zijn (financiële) sancties een mogelijke consequentie. De Commissie moet zo snel mogelijk een wetsvoorstel indienen om het “Democratie – Rechtsstaat – Grondrechten Pact” wettelijk bindend te maken.

 

Aanpakken van ongelijkheid op de arbeidsmarkt

 

Een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om zich volledig te ontplooien is van essentieel belang. Stimulering van gelijke behandeling en diversiteit op de arbeidsmarkt en de bestrijding van discriminatie zijn daarom noodzakelijk. De EU kan hieraan bijdragen. Allereerst door bij haar eigen instituties te zorgen voor gelijke kansen. Daarnaast wil D66 gelijk loon voor mannen en vrouwen in de wet verankeren. Naar IJslands voorbeeld moeten grote bedrijven in Europa gaan aantonen dat gelijk werk gelijk wordt betaald. Verder zijn meer transparantie en bindende doelen nodig met betrekking tot gelijke betaling voor gelijk werk en de mate waarin vrouwen en minderheidsgroepen zijn vertegenwoordigd in leidinggevende functies.

D66 wil bovendien een streefcijfer van 50 procent vrouwen op belangrijke Europese functies in 2019. De richtlijn tot verbetering van de genderbalans in niet-uitvoerende bestuursfuncties van beursgenoteerde ondernemingen moet zo snel mogelijk door de Europese Raad worden goedgekeurd.

 

Bescherming van minderheden

 

Europa kan meer doen om minderheden te beschermen. Europa moet de rechten van mensen actief waarborgen. Als mensen dreigen in gevaar te komen door hun religie, seksuele voorkeur, etniciteit, handicap of geslacht, moet Europa ingrijpen. Europese burgers met een migratie-achtergrond moeten vrij en onbevreesd voor hun mening kunnen uitkomen zonder angst voor repercussies uit het herkomstland. Zo mag een buitenlandse regering Europeanen met een buitenlandse achtergrond niet als onderdanen zien. Europese burgers genieten Europese rechten.

Het door D66 geïnitieerde proefprocessenfonds, dat Europeanen de mogelijkheid geeft te procederen tegen lidstaten en bedrijven bij het schenden van hun rechten, zal in 2019 beschikbaar zijn. Dat is een goede eerste stap, maar er is meer nodig én mogelijk. Het voorstel voor een EU-brede
antidiscriminatiewet moeten daarom opnieuw op tafel komen bij de Europese Raad. Het handvest van de Grondrechten van de EU moet een echte Europese Bill of Rights worden, door de huidige beperking op het toepassingsgebied (Art 51) van het Handvest af te schaffen. Ook dient de EU zelf toe te treden tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ook het bijstaan van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor rechten en vrijheden van de mens verdient Europese aandacht middels een Europees Mensenrechten en Waardenfonds. D66 stelt daarbij twee voorwaarden: er moet voldoende geld bij, en als blijkt dat een nationale regering zelf de Europese waarden schendt, dan zal het geld rechtstreeks aan de NGO’s worden verstrekt in plaats van aan de nationale regering.

 

Ruimte voor diversiteit

 

In Europa moet de vrijheid en gelijke behandeling van ieder individu gewaarborgd zijn. D66 vraagt daarbij in het bijzonder aandacht voor de rechten van getrouwde homoparen of LHBTI-paren met een samenlevingscontract. Deze moeten in alle landen van de EU altijd erkend worden. D66 zet zich in voor een breed en ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid in de hele EU: er moet een breed wettelijk verbod komen op LHBTI-discriminatie en de discriminatie van trans- en intersekse personen, een kaderbesluit dat anti-LHBTI geweld strafbaar stelt, en meer geld voor programma’s tegen pesten op school.

D66 staat pal voor onze Nederlandse progressieve liberale verworvenheden, zoals legale abortus, euthanasie en de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. D66 streeft ernaar softdrugs in Europa uit de criminaliteit te halen. In het Europees Parlement blijft D66 leidend op deze thema’s, samen met een groeiend aantal medestanders.

 

Krachtig optreden tegen corruptie

 

Corruptie is funest voor een sterke, democratische rechtsstaat. Maar de mate van verschil in fraude- en corruptiebestrijding tussen lidstaten is groot. De verschillen lijken eerder toe te nemen dan af te nemen. Dit geldt ook voor de handhaving van de rechtsstaat. Onverteerbaar is de instandhouding van corrupte elites door Europese subsidies. D66 wil daarom transparantie zekerstellen. De aanpak van
corruptie moet direct worden verbonden aan het verstrekken van subsidies. Het Europees Openbaar Ministerie moet hierin een leidende rol spelen. Europol moet versterkt worden tot een volwaardige Europese politiedienst met eigen executieve bevoegdheden om bijvoorbeeld corrupte overheden te onderzoeken. Ook is D66 voorstander van het opnieuw invoeren van het jaarlijkse corruptierapport.

Het keer op keer uitblijven van goedkeurende verklaringen van de Europese Rekenkamer voor de uitgaven van Europese gelden door een groot deel van de lidstaten is D66 een doorn in het oog. Klaarblijkelijk zijn stevigere consequenties nodig, zoals een automatische korting op de uitgaven in een opvolgend begrotingsjaar wanneer de goedkeurende verklaring uitblijft. Een dergelijke regel geldt uiteraard voor alle landen en dus ook voor Nederland.

 

De beste privacybescherming

 

De Europese Unie is cruciaal voor de bescherming van persoonsgegevens. Waar gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens, moeten we privacy in acht nemen. D66 was een voortrekker bij de totstandkoming van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming. Hiermee hebben inwoners van de EU de beste privacybescherming ter wereld. De Europese wet zorgt ervoor dat alle diensten die persoonsgegevens verwerken, open moeten zijn over verzamelde gegevens en de beveiliging daarvan. Alleen gegevens die echt noodzakelijk zijn om te bewaren, worden opgeslagen. De privacy voorwaarden moeten daarnaast goed leesbaar zijn en er moet actief over standaardinstellingen worden geïnformeerd. Strikt toezicht vindt plaats door gegevensbeschermingsautoriteiten.

D66 pleit al langer voor strengere e-Privacy regels op Europees niveau. Datamisbruik zoals in het Cambridge Analytica schandaal heeft aangetoond hoe belangrijk deze regels zijn voor de democratie. E-privacy regels moeten ervoor zorgen dat elektronische gegevens veilig en vertrouwelijk zijn, dat apparaten niet automatisch getraceerd kunnen worden door cookies en dat er privacy-vriendelijke standaardinstellingen zijn in software.

Voor het delen van data met landen buiten de EU vindt D66 dat de hoge standaarden van de AVG altijd van toepassing zijn. De Europese Unie moet duidelijk maken dat schending van privacy en gegevensbescherming van Europeanen onacceptabel is. Dat vereist een grondige herziening van het “Privacy Shield”, dat de opslag en verwerking van persoonsgegevens van EU-inwoners door Amerikaanse bedrijven reguleert. Hetzelfde geldt voor de verdragen tussen de EU en de VS over datadoorgifte. Het mag nooit mogelijk zijn dat gegevens van EU-inwoners zonder plichtplegingen worden ingevorderd. De richtlijn Gegevensbescherming bij Opsporing en Vervolging moet worden vervangen door een stevige verordening die paal en perk stelt bij de steeds verdergaande bevoegdheden van politie, justitie en inlichtingsdiensten en die bescherming biedt aan alle burgers in de EU.

 

Het waarborgen van een diverse en eerlijke nieuwsvoorziening

 

Het internet geeft mensen over de hele wereld unieke toegang tot digitale connecties en informatie. Tegelijkertijd komen nepnieuws, gedragsbeïnvloeding en censuur op. Autoritaire landen hebben desinformatie en propaganda toegevoegd aan hun arsenaal om democratieën te ontwrichten. Volgens D66 moet de EU hierin een rol spelen. De EU moet de onafhankelijke media beschermen. Nieuwsmedia worden voor hun distributie steeds afhankelijker van grote techbedrijven. De algoritmen van deze bedrijven bepalen in toenemende mate welke artikelen mensen te zien krijgen. D66 wil dat de EU laat onderzoeken wat de impact is van deze algoritmen op de democratie.

Nieuwsvoorziening moet betrouwbaar zijn. Dat bereiken we niet met censuur, maar met het stimuleren van onafhankelijke nieuwsbronnen. Ook het verbeteren van digitale- en mediageletterdheid maakt dat de lezer zelf kritischer wordt op nieuws en op het soort nieuws dat iedereen te zien krijgt. D66 ziet graag onafhankelijke initiatieven ontstaan die nepnieuws en desinformatie op leerzame wijze ontmaskeren en welke bij kunnen dragen aan het verbeteren van de mediageletterdheid. Wanneer de EU meer transparantie stimuleert over de regels die grote techbedrijven gebruiken om berichten te verwijderen en over algoritmes die bepalen welke berichten worden gezien, draagt dit in de hele Unie weer bij aan een meer betrouwbare nieuwsvoorziening.

Voor D66 is het vooral belangrijk dat het duidelijker wordt waar nieuws vandaan komt en waarom dit bijvoorbeeld op iemands tijdlijn verschijnt. Om oneigenlijke manipulatie van het publieke debat te voorkomen moeten er regels komen voor advertentiecampagnes op digitale media, onder meer door sociale netwerken en zoekmachines te verplichten alle advertenties gericht op politieke en maatschappelijke onderwerpen te publiceren in een openbaar, doorzoekbaar archief waarin ook helder moet zijn wie voor de advertentie heeft betaald.

 

Persvrijheid en mediadiversiteit waarborgen

 

De onafhankelijke positie van media en journalistiek staat in heel Europa onder druk. In een aantal lidstaten kunnen kritische journalisten zelfs niet veilig hun werk doen en neemt de pluraliteit van media af. D66 pleit voor de oprichting van een onafhankelijk meldpunt in samenwerking met journalistieke organisaties waar geweld en bedreigingen gemeld kunnen worden. D66 steunt het voorstel voor een Europese klokkenluidersregeling om journalisten en hun bronnen te beschermen. Klokkenluiders kunnen – wanneer noodzakelijk – aanspraak maken op financiële ondersteuning. Om de afname van de broodnodige diversiteit tegen te gaan, wil D66 dat Europa budget vrijmaakt voor een Europees persvrijheidsfonds om bedreigde journalisten te ondersteunen. Daarnaast moet Europa meer middelen beschikbaar stellen voor de zogeheten ‘media pluralisme monitor’, die potentiёle risico’s voor de mediadiversiteit in lidstaten kan identificeren.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Europa
In Europa maken we de toekomst