Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Een Europa dat de wereld aankan

Overzicht
Een Europa dat de wereld aankan

Een sterk Europa is nodig om sterk te staan in de wereld. Wij willen samen vrijheid, veiligheid, welvaart en mensenrechten beschermen. Wij staan voor onze idealen, binnen en buiten Europa. Met zelfvertrouwen kijken wij de wereld in. Niet naïef wat betreft problemen, maar wel optimistisch over de oplossingen. De wereld verandert en dus moet Europa mee veranderen. Met interne verdeeldheid lossen we niets op. Voor internationale problemen bestaan al lang geen nationale oplossingen meer. Wij willen geen speelbal van verdelende krachten worden. Wij zijn bereid om te vertellen wat er nodig is geweest om het Europese huis te bouwen. En wat er nodig is om dit te beschermen.

Buitenlands beleid kan niet los worden gezien van economie, handelsbetrekkingen, investeringen en defensie. Daarom willen we een beter en rechtvaardiger asielsysteem en een gezamenlijke krijgsmacht die ons beschermt en die wereldwijd een rol van betekenis kan spelen. We willen handelen met de rest van de wereld op basis handelsverdragen die eerlijke, duurzame voorwaarden stellen. En we willen ons wereldwijd inzetten voor vrede, democratie, de rechtsstaat en de bescherming van mensenrechten.

 

Slagvaardig Europa

 

Ruim zeventig jaar Europese samenwerking heeft ons welvaart, vrede en veiligheid gebracht. De Europese Unie is de grootste economie ter wereld en de een-na-grootste democratie in de wereld. De Europese Unie is een baken van vrede. Daar hebben generaties voor ons hard aan gewerkt. Daar moeten wij hard aan blijven werken.

Wij kiezen voor vrijheid en kansengelijkheid. Maar dit wordt steeds minder vanzelfsprekend. Onder leiding van Trump keren de Verenigde Staten zich meer naar binnen. Chinese leiders proberen hun invloed in de wereld te vergroten door grootschalige investeringen en economische machtspolitiek. In het Midden-Oosten en in Zuidoost-Aziё woekeren conflicten voort. Afrika heeft veel groeipotentieel, maar ook veel instabiele regio’s. Oude bondgenootschappen staan op de tocht.

Een sterk Europa, dat partnerschappen aangaat met de wereld om haar heen, is daarom meer nodig dan ooit.

 

Eén stem in de wereld

 

In het recente verleden is de weerbaarheid van Europa regelmatig op de proef gesteld. Toch staat de Europese Unie nog steeds fier overeind. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor problemen. De diversiteit in Europa geeft ons kracht, maar zorgt ook vaak voor felle discussies. D66 wil benadrukken dat de EU in de wereld de Europese waarden uit moet blijven dragen. Daarvoor hebben we een samenwerkend Europa nodig dat met één stem spreekt op het wereldtoneel. D66 wil daarom een vaste Europese zetel die de Europese belangen verdedigt in de VN Veiligheidsraad, in de
Wereldhandelsorganisatie (WHO), het IMF en de Wereldbank. Juist op het wereldtoneel is het zaak om de waarden uit te dragen waar de EU op gestoeld is.

 

Minder veto’s

 

Een veto van één lidstaat kan een krachtig Europees geluid in de wereld blokkeren. Wij willen eendrachtig en daadkrachtig kunnen optreden, bijvoorbeeld met sancties tegen landen wegens grove mensenrechtenschendingen. Het vetosysteem is daarbij een blok aan het Europese been. D66 wil af van het vetorecht. Dit is nodig, zodat Europa zich actief kan inzetten tegen straffeloosheid bij internationale conflicten, schending van mensenrechten of aantasting van de rechtsstaat, zoals in Syriё en Libiё. Ook moet Europa een plek aan de onderhandelingstafel opeisen bij bijvoorbeeld het vredesproces in het Midden-Oosten.

 

Harde criteria voor lidmaatschap

 

Europa is een rechtsgemeenschap en een waardengemeenschap. Alle lidstaten van de EU verplichten zich tot het naleven van de waarden neergelegd in artikel 2 van het EU Verdrag. Ook nieuwe toetreders moeten voldoen aan de normen van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten. De EU zal kandidaten steunen bij het versterken van die drie pijlers.

Tegelijkertijd zien we dat de weg naar democratisering langer en ingewikkelder is dan we denken. Daarom zijn we streng voor landen die willen toetreden tot de Unie. Juist om dat ideaal niet te laten verwateren. Wij doen geen concessies aan de toelatingsvoorwaarden. Onderhandelingen met landen, zoals op de westelijke Balkan, kunnen perspectief bieden op toetreding, om de eenheid van Europa te versterken. Maar wie niet voldoet aan de Europese waarden, bijvoorbeeld op het terrein van de rechtsstaat, bestrijding van corruptie en de bescherming van fundamentele rechten, is niet welkom. Zo mag Turkije dan formeel kandidaat-lidstaat zijn, president Erdogan sluit met zijn dictatoriale politiek de deur naar Europa. De vluchtelingendeal die eerder met Turkije is gesloten, mag Europa niet weerhouden van kritiek op het Turkse mensenrechtenbeleid en een uiterst kritische houding bij voortgangsrapportages over de mogelijke toetreding van Turkije c.q. het heroverwegen van de toetredingsonderhandelingen.

De Europese Unie moet voor gemotiveerde landen in het Oostelijk Partnerschap, zoals Oekraïne, Moldavië, Georgië en Armenië een duidelijk toekomstperspectief schetsen met een concrete stip op de horizon waarbij een democratische en rechtstatelijke koers geëist blijft.

 

Samen bijdragen aan wereldwijde duurzame ontwikkeling

 

De lidstaten van de Europese Unie leveren samen ’s werelds grootste bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking. Zo dragen we met elkaar bij aan stabiele samenlevingen elders in de
wereld. Door dit samen te doen is de steun efficiënter en doeltreffender. Zo bieden we meer mensen de kansen die nodig zijn en kunnen we gewelddadige conflicten, armoede, ongelijkheid, klimaatverandering of irreguliere migratie helpen voorkomen of verminderen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen de basis onder de Europese ontwikkelingssamenwerking. Bij de SDG’s gaat het niet alleen om armoedebestrijding,
maar om alle aspecten van duurzame ontwikkeling: vrede en veiligheid, de zorg voor een beter milieu en meer biodiversiteit. Maar ook goed bestuur, versterking van de rechtsstaat, goede zorg en goed onderwijs, kansen bieden voor kleine ondernemers en bijdragen aan de toegang tot digitalisering voor iedereen in de wereld, ook in de minst ontwikkelde landen.

Europese ontwikkelingssamenwerking is gericht op partnerschappen. Zoals deze nu, volledig terecht,
ook met Afrikaanse landen worden gesloten. Een gelijkwaardig partnerschap en investeringen in
plaats van hulp is noodzakelijk om het welvaartsniveau te verhogen. Versterking van de energievoorziening is hierbij cruciaal. Europese investeringen in zonnecentrales, windparken, enzovoort dienen hiertoe een betere juridische bescherming te krijgen. Met Europese
ontwikkelingssamenwerking investeren we dus in perspectief voor mensen in lage inkomenslanden.

Wat D66 betreft mag dit een fors bedrag zijn. In het meerjarenbudget voor de periode 2021-2027 moet de nadruk meer komen te liggen op het bevorderen van eerlijke handel en goed bestuur. Europese uitgaven moeten goed worden besteed. De controle daarop moet dus scherp zijn. D66 geeft het Europees Parlement een grotere rol als toezichtsorgaan op de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Wereldwijd mensenrechten, democratie en rechtsstaat bevorderen

 

Europa moet de ontwikkeling van democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de wereld bevorderen. Het opkomen voor seksuele en reproductieve rechten en het financieel steunen van vrouwenrechtenorganisaties en LHBTI-organisaties heeft hierbij extra prioriteit. Schendingen van LHBTI-mensenrechten buiten de EU worden door D66 altijd scherp veroordeeld. Ook projecten voor persvrijheid krijgen een belangrijke rol in het Europees buitenlandbeleid. Zo nodig vindt deze steun plaats zonder instemming van dictatoriale regimes en juist via maatschappelijke organisaties en NGO’s. Met duidelijke doelstellingen, zodat voor- of achteruitgang meetbaar is. Om Europese sancties geloofwaardiger te maken, zou een Europees ‘sanctie-hof’ moeten toezien op de naleving van deze sancties die Europese landen zelf hebben afgesproken. Ook moeten we mensenrechtenschenders en corruptieplegers direct kunnen treffen via het bevriezen van tegoeden en het intrekken van visa. Zo gaan we mensenrechtenschendingen en grootschalige corruptie tegen.

 

Duurzaam, effectief en humaan asiel- en migratiebeleid

 

Migratie is van alle tijden en alle windstreken. Het is een permanente realiteit die we niet “weg” kunnen wensen, maar die we in goede banen moeten leiden. Mensen komen naar Europa omdat ze – tijdelijk of permanent – een veilig heenkomen zoeken, op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Anderen komen naar Europa op zoek naar werk en een beter leven voor henzelf en hun familie.

Het Europese continent moet een welkome plek zijn voor mensen op de vlucht voor geweld en oorlog. Vluchtelingen vinden hier een humaan onderkomen. D66 vindt het belangrijk dat vluchtelingen in de hele EU dezelfde humane behandeling krijgen. Het gaat om mensen, om de menselijke waardigheid en om de bescherming van mensenrechten. Daarop doen we geen concessies.

Ook arbeidsmigratie blijft een realiteit. Het krimpende en vergrijzende Europa heeft arbeidskrachten nodig. Asielbeleid is niet bedoeld voor arbeidsmigranten. Daarom is een volwaardig beleid voor arbeidsmigratie noodzakelijk. Asielbeleid kan niet slagen zonder legale wegen voor arbeidsmigratie.

 

Betere handhaving bestaande afspraken en wetten

 

Asiel en migratie vragen bij uitstek om een Europese aanpak. Daarom werd twintig jaar geleden besloten om hiervan een Europese bevoegdheid te maken. Lidstaten worden door de EU financieel ondersteund bij de opvang van vluchtelingen. In het EU-recht zijn asielprocedures, toekenningscriteria en opvangvoorzieningen geharmoniseerd. Er is een EU-asielagentschap en er bestaan EU-“hot spots” voor de eerste opvang. De Dublinverordening bepaalt in welk land een asielaanvraag moet worden afgewacht. Maar sommige lidstaten lappen de Europese wetten aan hun laars en andere voeren weer grenscontroles in. Dat is voor D66 onaanvaardbaar. Europese wetten zijn mede door de lidstaten gemaakt en moeten door alle lidstaten worden nageleefd. D66 eist dat de Europese Commissie asiel- en migratiewetten strikt handhaaft en inbreukprocedures start tegen lidstaten die de wetten niet uitvoeren. Ook financiële sancties moeten ingezet kunnen worden.

 

Betere afspraken voor opvang in de regio

 

Opvang van vluchtelingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap. Daarom helpen we bij opvang in de regio en zorgen we dat dit plaatsvindt onder strikte naleving van het Vluchtelingenverdrag. Met adequate rechtsbescherming voor vluchtelingen, fatsoenlijke opvangomstandigheden (voedsel, onderdak, medische zorg, sociale voorzieningen), onderwijs en kansen op werk. Van de mensen die op de vlucht zijn, vindt zo’n 85% opvang in de regio, bijvoorbeeld in de omringende landen. Maar in veel gevallen is dat geen houdbare situatie. Niet voor de vluchtelingen zelf en niet voor de ontvangende landen. Daarom moeten vluchtelingen ook
worden hergevestigd in onder andere Europese landen. Mensen die geselecteerd worden voor hervestiging, worden eerlijk en snel verdeeld over de EU. Europa moet veel meer vluchtelingen hervestigen die door de UNHCR zijn gescreend in derde landen.

Opvang in de regio vindt plaats onder toezicht van de VN, UNICEF en het IOM. De Europese Unie moet voldoende middelen in dit systeem investeren, zodat fatsoenlijke omstandigheden daadwerkelijk bereikt kunnen worden.
Afspraken met derde landen zonder wettelijk kader, zoals de vluchtelingendeal met Turkije, zijn geen werkelijke oplossing. Afspraken met derde landen moeten in alle gevallen een gedegen wettelijke en juridische basis hebben in de EU-Verdragen, en moeten voldoen aan alle relevante Europese en
internationale rechtsnormen en mensenrechten. Er mag geen geld uit Europa naar autoritaire regimes die daarmee hun eigen bevolking onderdrukken, onder het mom van “grensbewaking” of “migratiebeleid”.

 

Veilige migratieroutes

 

Nog steeds sterven er jaarlijks tienduizenden mensen op weg naar Europa. Ze komen om op de Middellandse Zee of op de routes door de woestijn van Noord-Afrika. Ook komen migranten terecht in mensonterende omstandigheden in kampen of in de slavernij. Dat is een schandvlek op het Europese blazoen. “Fort Europa” werkt niet. Het leidt slechts tot meer handel voor mensensmokkelaars en slavenhandelaren en tot meer doden. Er moeten snel veilige migratieroutes komen. Daarbij zijn humanitaire visa en instrumenten voor legale arbeidsmigratie onontbeerlijk.

 

Naar betere opvang in Europa

 

Het reguleren van migratiestromen heeft een externe dimensie, maar ook een interne dimensie. Voor wie de EU bereikt, moeten overal in de EU dezelfde normen en procedures gelden. De Europese regels voor de toewijzing van asielzoekers aan een EU-lidstaat, zijn gestoeld op de
Dublinverordening. Deze EU-wet bepaalt dat asielzoekers hun beslissing moeten afwachten in het eerste land van aankomst. Dat systeem werkt niet meer. D66 zet zich in voor een beter systeem met eerlijke spreiding over de EU-lidstaten, rekening houdend met de situatie van de asielzoeker. Iedereen die de EU binnenkomt en asiel aanvraagt, wordt gescreend en zo snel mogelijk toegewezen
aan het EU-land waar de asielprocedure zal plaatsvinden. Bij deze toewijzing wordt onder andere gekeken of de asielaanvrager al een connectie heeft met een EU-land – bijvoorbeeld via familie, vrienden, kennis van een taal, etc. Die informatie moet worden meegenomen in de keuze voor toekenning van een land.

Een eerlijk systeem betekent dus een solidaire verdeling van vluchtelingen over alle lidstaten. Zo halen we de druk weg bij landen die ‘toevallig’ aan de grenzen van Europa liggen. We stellen hierbij quota in voor de opvang per land middels een progressief systeem. Rekening houdend met de  omstandigheden van ieder land, zoals inwoneraantal en bruto nationaal product. Krijgt een land meer aanvragen dan het vooraf vastgelegde aantal, dan volgt een herverdeling over andere landen. Het is belangrijk dat de asielprocedure in het toegewezen land snel verloopt. Afhankelijk van de uitkomst
van de procedure, wordt asiel verleend of niet. Bij afwijzing van asiel wordt overgegaan tot uitzetting, in overeenstemming met EU-wetgeving en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Het Europees Parlement heeft zich al grotendeels achter dit voorstel geschaard. Het vormt de sleutel tot een coherent en effectief asielbeleid. Maar de lidstaten blokkeren een besluit. D66 wil dat Nederland zich vol inzet voor een snel besluit tot de invoering van het nieuwe systeem. Een dergelijk verdeelsysteem betekent ook een centrale lijst met veilige herkomstlanden. Nu varieert dit per EU lidstaat, wat rechtsongelijkheid voor de asielzoeker zou betekenen.

 

Europese grens- en kustbewaking

 

Met een betere bewaking van de buitengrenzen, kan het vrij verkeer van personen binnen Europa blijven voortbestaan. We kunnen die bewaking niet simpelweg op Italië, Spanje of Griekenland afschuiven, omdat die landen door hun ligging aan de Middellandse Zee nu eenmaal een gewild toevluchtsoord zijn voor vluchtelingen. Dat moeten we samen regelen. Tijdens het Nederlands voorzitterschap in 2016 is al een belangrijke stap gezet naar een Europese grens- en kustwacht. Nu moeten we doorpakken. Met meer nationale grenswachten die Europees kunnen worden ingezet. Een gezamenlijke grensbewaking komt juist de nationale belangen ten goede. Het agentschap Frontex helpt landen nu al bij de bewaking van buitengrenzen en speelt een belangrijke rol bij de begeleiding en opleiding van deze grenswachten. Voor een echte Europese grens- en kustwacht moeten de lidstaten op termijn echter meer bevoegdheden overdragen aan de EU en zal er meer personeel nodig zijn voor Frontex.

 

Terugnameovereenkomsten met derde landen

 

Wanneer we asielzoekers uitzetten gebeurt dit in overleg met veilige herkomstlanden. Vanzelfsprekend zijn terugnameovereenkomsten gebonden aan strikte voorwaarden voor het waarborgen van mensenrechten en de veiligheid van asielzoekers. D66 wil dat de Europese Commissie strikt monitort hoe de overeenkomsten worden nageleefd en hoe het de terugkeerders vergaat. De overeenkomsten moeten worden gebaseerd op wederkerigheid tussen de EU en veilige landen: overeenkomsten worden gekoppeld aan slimme prikkels zoals jaarlijkse quota voor arbeids-en studievisa in Europa en investeringen in lokale werkgelegenheid.

 

Investeren in herkomstlanden

 

Migratie is geen tijdelijk fenomeen. Het is een permanente realiteit. Een goede aanpak van migratie richt zich niet alleen op de gevolgen ervan, maar ook op de oorzaken. Europa kan meer investeren in de economie, het onderwijs, de rechtsstaat en het openbaar bestuur in herkomstlanden. Daarnaast moeten we beter helpen bij het voorkomen van conflicten. Betere omstandigheden en meer stabiliteit in herkomstlanden leiden er eerder toe dat asielzoekers terug kunnen keren naar huis en voorkomen dat potentiële migranten überhaupt in de handen van mensensmokkelaars terechtkomen.

 

Legale migratieroutes

 

Veilige migratieroutes zijn in het belang van migranten én van Europese landen. Er zijn nu maar weinig manieren om als legale migrant naar Europa te komen, bijvoorbeeld voor werk of studie. Economische migranten kunnen een impuls geven aan onze economie, met name als ze kunnen werken in sectoren waar structurele tekorten zijn, zoals zorg, ICT, installatietechniek of horeca. Maar veilige migratieroutes zijn ook een investering in herkomstlanden. Met tijdelijke visa kunnen mensen in de EU ervaring opdoen en geld verdienen, dat ze in het thuisland weer kunnen investeren. Zo nemen daar welvaart en mogelijkheden tot werk toe. We pleiten voor een visa-systeem met heldere regels én strenge naleving. Een systeem als de Europese Blauwe Kaart moet worden verbeterd en uitgebreid, om kansen te bieden aan arbeidsmigranten en aan de Europese economie. “Gouden visas”, oftewel het verkrijgen van een EU-paspoort of verblijfsvergunning door een flinke investering te doen in een EU-land, hoort niet thuis bij de EU. De verkoop van Europees burgerschap is wat ons betreft immoreel en biedt bovendien een rode loper aan criminele elementen.

 

Veiligheid voor alle Europeanen

 

Wat hebben terrorisme, energieafhankelijkheid, cybercrime en bescherming van de Europese buitengrenzen met elkaar gemeen? Het zijn vraagstukken die bij uitstek grensoverschrijdend zijn. Het is niet langer efficiënt om per lidstaat een eigen krijgsmacht en veiligheidsdienst in te richten. Gezamenlijk zouden we de strategische autonomie van het Europese defensieapparaat kunnen vergroten. Die noodzaak is nog groter geworden, nu we niet meer vanzelfsprekend kunnen rekenen op de steun van onze traditionele bondgenoten zoals de Verenigde Staten.

Om Europa veilig te houden en internationaal een rol van betekenis te spelen, is een gezamenlijke Europese veiligheids- en defensieaanpak noodzakelijk. Iedereen in Europa realiseert zich dat wel, want er worden al mondjesmaat stapjes gezet. Maar met stapjes komen we er niet. Europa moet hier grote stappen durven zetten. D66 durft die keuze te maken. Een keuze voor een krachtig en efficiënt Europa op het terrein van defensie en veiligheid. Gedeelde verantwoordelijkheid is hierbij de basis.

 

Eén krijgsmacht voor Europa

 

Onze stip op de horizon is helder: vergaande Europese defensiesamenwerking in een Europese Defensie-Unie, met als einddoel een Europese krijgsmacht. De inzet van een toekomstige Europese krijgsmacht vereist instemming van het Europees Parlement.

Met een Europese krijgsmacht versterken we de Europese pilaar binnen de NAVO, die essentieel blijft voor onze veiligheid. Bovendien vergroten we zo de gezamenlijke capaciteit, paraatheid en het vermogen om militaire operaties langere tijd vol te houden. Concreet betekent dit dat we op de korte termijn toewerken naar: gezamenlijke aankoop en onderhoud van materieel; het opzetten van gezamenlijke opleidingen en trainingen; gemeenschappelijk gebruik van bestaand militair materieel; en duidelijke afspraken over waar welk land zich in specialiseert.

De NAVO en Europese Defensie-initiatieven zijn complementair: geen van beide heeft alle middelen om veiligheidsproblemen aan te kunnen, zowel voor conventionele als hybride (cyber)dreigingen. Tot er een Europese defensiemacht is, zou het goed zijn als lidstaten hun rekruteringsbeleid openstellen voor burgers van landen uit de Europese Economische Ruimte, indien zij de taal van het land spreken.

 

Ruimte voor ambitie in defensiebeleid

 

De uitdagingen op het vlak van defensie en veiligheid zijn groot en van groot belang. Slagkracht en snelheid zijn geboden. Tegen deze achtergrond is PESCO, een nieuw Europees Defensie pact, een goede stap die we van harte ondersteunen. Met PESCO hebben inmiddels 25 Europese lidstaten zich gecommitteerd aan bindende afspraken voor structurele samenwerking op defensiegebied. Deze lidstaten maken uit eigen beweging werk van nauwe samenwerking op defensie- en veiligheidsvraagstukken. Verbetering van de militaire mobiliteit en van de cyberveiligheid heeft daarbij prioriteit. Met een hogere militaire paraatheid kunnen we sneller reageren in geval van crisis. Zo gaat de slagkracht van het Europese defensieapparaat omhoog. Wat D66 betreft functioneert PESCO als vliegwiel voor betere en efficiëntere defensiesamenwerking. Ons ideaal blijft wel dat we met alle lidstaten toewerken naar een Europees defensieapparaat.

D66 staat ook open voor andere samenwerkingsinitiatieven op het gebied van defensie, zoals het European Intervention Initiative, waarin het Verenigd Koninkrijk als een van de twee Europese kernmachten blijft participeren. Voor D66 is het wel belangrijk dat de landen die hieraan meewerken ook binnen de EU aan gezamenlijke defensieprojecten blijven meedoen en dat doublures met de NAVO worden voorkomen.

 

Beter besteden defensiebudget

 

Europese defensiesamenwerking is geen bezuinigingsoperatie. Integendeel: de nationale defensie uitgaven van de landen binnen de Europese Unie moeten omhoog. Stapsgewijs groeien we toe naar een hoger EU-gemiddelde. Maar nog veel belangrijker is dat iedere euro goed wordt besteed. D66 vindt dat defensiebudgetten veel doelmatiger en efficiënter kunnen worden ingezet door ze te
bundelen. Gezamenlijke inkoop van materiaal, gezamenlijke investeringen in onderzoek, elkaar niet oneerlijk beconcurreren of tegenstrijdig te besluiten over wapenexport, maakt dit mogelijk. D66 wil af van protectionistische nationale defensie-industrieën en over naar een gelijk speelveld op de Europese defensiemarkt.

Bij meer samenwerking hoort ook een effectieve organisatie, met meer slagkracht voor het Europese samenwerkingsproject PESCO en het Europese Defensie Agentschap. Het stemt D66 positief dat het voorgestelde budget voor het Europees Defensiefonds voor de periode 2021-2027 al flink is verhoogd naar 13 miljard euro. Dat zal ook grote controle verdienen vanuit het Parlement en de Europese Rekenkamer. Wat ons betreft is dit de opmaat om stevige ambities te verwezenlijken in een gecoӧrdineerd Defensiebeleid. Hierbij hoort ook een slagvaardig Directoraat-Generaal Defensie binnen de Europese Commissie.

 

Volwaardige Europese inlichtingen- en veiligheidsdienst

 

Een veilig Europa vraagt ook om een volwaardige Europese veiligheidsdienst. Want terroristen en criminelen stoppen immers niet bij de grens. Een gevaar dat de ene lidstaat bedreigt, is ook voor andere lidstaten een gevaar. De samenwerking en uitwisseling in Europa is hierbij nog niet op het peil dat we nodig hebben.

Net als bij defensie is ook hier ons einddoel duidelijk: een volwaardige Europese Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Vanzelfsprekend gaat die samen met democratische waarborgen, gedegen toezicht en volwaardige parlementaire controle, die we vastleggen in het Verdrag van de Europese Unie. Europees toezicht door het Europees parlement zorgt voor meer vertrouwen. Voor het zover is, moeten we vaart maken met uitwisseling van gegevens over terrorismeverdachten in Europa. Lidstaten moeten makkelijker data kunnen delen over digitale veiligheidsrisico’s en digitale aanvallen. Zo kan de Europese Unie makkelijker sancties opleggen als een Europees land het slachtoffer wordt van een cyberaanval.

Bij anti-terrorismemaatregelen staan voor D66 steeds twee vragen centraal: dragen de maatregelen echt bij aan onze veiligheid? En zijn onze fundamentele rechten gewaarborgd? Een effectief veiligheidsbeleid mét goede privacybescherming en waarborgen is gewoon mogelijk. Door gericht informatie te delen en gericht toezicht. Geen ongebreidelde massasurveillance. Sinds 9/11 zijn er veel Europese maatregelen tegen terrorisme en zware criminaliteit doorgevoerd die geen goede waarborgen of respect voor grondrechten bieden. Een uitvoerige evaluatie van deze maatregelen, met analyse over effectiviteit, kosten, en impact op fundamentele rechten, is daarom nodig.

 

Duurzame veiligheid

 

Juist omdat het defensieapparaat zulke hoge belangen nastreeft, is het hoog tijd dat de defensie industrie naar schone energiebronnen overstapt. Zo zijn we niet langer afhankelijk van olie en gas van regimes die onze waarden en belangen in de wereld niet steunen. Het is simpelweg geen optie om betrouwbare en onafhankelijke Europese defensie te bouwen op fossiele brandstoffen. Het gebruik van alternatieve energiebronnen en nieuwe technieken biedt bovendien kansen om consequent te werken aan vermindering van broeikasgassen, wat ook in het belang is van onze veiligheid en van de gezondheid van de militairen en ondersteunend personeel zelf in vrede en oorlogstijd. D66 steunt daarom het Military Green initiatief van het European Defence Agency en is blij dat ook de NAVO voor dit thema een Centre of Excellence heeft ingericht.

 

Samen tegen cyberdreiging

 

Dankzij digitale technologie kunnen wij bijna altijd en overal in de wereld met elkaar communiceren. Deze communicatie betekent een gigantische stroom gegevens die op veel verschillende plekken terecht komt. In ons privéleven, maar ook bij de overheid en in de private sector. Deze stroom data stopt niet bij de grens. Het overzicht is dus moeilijk te behouden. Dat is zorgelijk en onwenselijk.

Wij willen dat onze persoonsgegevens niet ongemerkt kunnen worden doorverkocht en te grabbel vallen aan kwaadwillenden. De landen van de Europese Unie moeten zich beter weren tegen cyberaanvallen en ransomware. Nederland kan dat niet alleen. Daar moeten we Europese afspraken over maken. Binnen één digitale interne markt is onze digitale veiligheid beter geborgd (zie hoofdstuk “Een Europa dat voorloopt in duurzame digitalisering”).

 

Versterk de kaders voor cybersecurity

 

Ons streven naar vrijheid voor iedereen houdt niet op bij onze landsgrenzen. Open grenzen zijn een groot goed voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Maar ook terrorisme en zware criminaliteit maken dankbaar gebruik van open grenzen. Dat gebeurt steeds meer digitaal.
Cyberaanvallen met zware economische en politieke gevolgen komen vaker voor. De Europese Unie moet haar capaciteit om cyberaanvallen op te sporen en tegen te gaan snel opschroeven en het cyberveiligheidsbeleid harmoniseren. Sancties tegen de daders – of het nou om landen of personen gaat – moeten standaard onderdeel worden van het Europees buitenlands beleid. Zonder afschrikking zal dit soort aanvallen alleen maar verder toenemen.

 

Kwetsbare software versterken & ransomware aanvallen tegengaan

 

Software komt standaard met weeffouten. Deze gaten kunnen door cybercriminelen – die zich niets van landsgrenzen aantrekken – worden misbruikt om in het geheim binnen te dringen in telefoons, laptops of computers. Persoonlijke gegevens kunnen zo worden buitgemaakt of je kunt slachtoffer worden van een ransomware-aanval. De gevolgen kunnen nog veel verder gaan, als bijvoorbeeld een energiecentrale op afstand wordt gesaboteerd.

Kwetsbaarheden in software moeten zo snel mogelijk worden gerepareerd of onschadelijk gemaakt. Dit is nu nog niet altijd het geval omdat bedrijven er niet mee naar buiten willen treden of zekerheidsdiensten de zwaktes voor eigen doeleinden willen gebruiken. Daarom moeten we in
Europa een omgeving creëren waarin het vinden en rapporteren van bugs en cyberaanvallen vanzelfsprekend wordt. We moeten ethische hackers actief inzetten om de veiligheid van software voor ons allemaal te vergroten. Tevens moeten we toezien op het tijdig oplossen van bugs in software. Bedrijven die nadat ze een melding hebben binnengekregen van lekken, dit niet aanpakken of bewust verzwijgen, moeten hiervan ook consequenties ondervinden.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Europa
In Europa maken we de toekomst