Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Een Europa dat voorloopt in duurzame digitalisering

Overzicht
Een Europa dat voorloopt in duurzame digitalisering

De digitale wereld biedt grote kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. De komende jaren zullen dan ook bepalend zijn voor het gezicht van de digitale wereld in de 21e eeuw.

Europa heeft tot nu toe het voortouw gelaten aan de Verenigde Staten en in toenemende mate ook aan China. Het is de hoogste tijd dat de Europese Unie haar positie als digitale wereldspeler claimt. Snel en doortastend handelen is gevraagd, niet alleen om de economische voordelen te realiseren, maar ook om democratie en grondrechten te waarborgen. De EU heeft als waardengemeenschap en als economische grootmacht de mogelijkheid te zorgen voor digitale groei en de bescherming van de digitale rechtsstaat. Wij streven naar een open internet dat bijdraagt aan de weerbaarheid van onze democratie.

 

Een interne digitale markt

 

Om te concurreren in de digitale wereld hebben we één digitale Europese markt nodig. Daarom willen we regelgeving voor e-commerce hervormen en harmonisering bevorderen zodat bedrijven zoals startups internationaal de kans krijgen om te groeien. Consumenten moeten overal in de EU dezelfde bescherming krijgen, bijvoorbeeld door middel van een certificeringssysteem voor veilige soft- en hardware en afspraken over de minimale levensduur van en ondersteuning voor deze producten. De afgelopen jaren hebben gevestigde belangen in specifieke landen voortgang bij het vormen van een echte digitale markt geremd. Wanneer dergelijke belangen een interne digitale markt in de weg blijven staan, dan wil D66 dat Nederland met andere landen zoals bijvoorbeeld de Noordelijke lidstaten overgaat tot vergaande harmonisering van wet- en regelgeving om met die landen voorop te lopen bij het vormen van een digitale markt, waar langzamere landen zich op termijn bij aan kunnen sluiten.

 

Gelijke kansen op het digitale speelveld

 

D66 wenst dat iedere EU-burger zijn of haar weg kan vinden in de digitale wereld. Een goede en veilige digitale infrastructuur is daarom van essentieel belang. Glasvezel en snelle mobiele netwerken zijn niet langer een luxe, ze zijn noodzakelijk om mee te komen. Dit kan echter niet zonder goede regelgeving. Betrouwbare regulering die rekening houdt met de nieuwe marktomstandigheden is een randvoorwaarde. Dit garandeert onder andere een gelijk speelveld tussen bedrijven die de digitale infrastructuur bouwen en gebruiken. Dit waarborgt dan ook gelijke toegangsrechten (netneutraliteit).

 

Modernisering auteursrecht

 

Het huidige auteursrecht is niet ingericht op de digitale samenleving. We willen dit in Europa harmoniseren en vooral moderniseren, zodat de gebruiker centraal staat. Onderwijzers, scholen, bibliotheken, remixers en kunstenaars moeten makkelijker aan de slag kunnen met beschermd materiaal. Wij zijn voorstander van actieve, kosteloze digitale registratie van het auteursrecht in een centraal register. De huidige termijn van auteursrecht ligt op 70 jaar na het overlijden van de maker. Wij willen dat deze termijn fors verlaagd wordt. Wij willen uitgevers stimuleren om mediaproducten die in één Europees land beschikbaar worden gesteld als regel voor de hele EU beschikbaar te maken. Dit betekent het terugdringen van geoblocking, een bredere selectie van Europese producties op streaming diensten en een ruimere keus in meertalige ondersteuning (zoals ondertiteling) in de verschillende Europese talen, ongeacht je locatie.

 

Voorkom machtsmisbruik van internetgiganten

 

De digitale consumentenmarkt wordt gedomineerd door enkele zeer grote internetplatforms uit de Verenigde Staten en in toenemende mate China. Zij ontwikkelen zich steeds meer tot een onmisbare infrastructuur. D66 wil dat de Europese Unie actief maatregelen neemt om machtsmisbruik te voorkomen. Dit kan aan de ene kant door het beter beschermen van de consument en kleinere bedrijven en aan de andere kant door het stimuleren van concurrentie in Europa. Ook willen wij dat er beter toezicht komt op gelijkwaardige voorwaarden voor werknemers en ondernemers die via een digitaal platform als Uber of Deliveroo werken. Ook zij verdienen een eerlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden, net als andere werkenden. En geschillenbeslechting tussen ondernemers, consumenten en platforms moet op gelijke voorwaarden plaatsvinden.

 

Mededinging aanpassen op digitaal Europa

 

We hebben een vitale infrastructuur en eerlijke concurrentie nodig voor digitale bedrijven. Mededingingsautoriteiten spelen een steeds belangrijkere rol in de digitale wereld, maar zijn hier nog onvoldoende op ingericht. Europese en nationale mededingingsautoriteiten zouden moeten controleren of big data en kunstmatige intelligentie niet ingezet worden voor kartelvorming, prijsafspraken of andersoortig machtsmisbruik.

De vergaande integratie van consumentendata en advertentie-oplossingen over platformen heen, maken partijen als Facebook en Google en in toenemende mate Amazon dominante partijen op de advertentiemarkt. Aangezien advertentiegeld de belangrijkste bron van inkomsten is op een groot deel van de digitale consumentenmarkt, wil D66 dat de concentratie van advertentie- en datamacht een basis vormt voor het beoordelen van marktmacht en misbruik daarvan. D66 dringt bij de Commissie aan op veel striktere toetsing van overnames door de grote platforms en mededingingsbeleid toegespitst op een digitale economie met bijpassend instrumentarium zoals bijvoorbeeld verboden op data-integratie, advertentie-bundeling of het operationeel opsplitsen van te grote platforms.

Daarnaast moet de EU actief de ontwikkeling van open-source software stimuleren, bijvoorbeeld door ontwikkelcapaciteit te financieren en zelf gebruiker te worden. Europese strategische digitale sectoren die essentieel zijn voor economische veiligheid, zoals cybersecurity, verdienen bescherming tegen buitenlandse overnames. Publieke aanbestedingen en markttoegang tot Europa moet gepaard gaan met controles op de betrouwbaarheid van de technologie.

 

Open discussie over ethische dilemma’s

 

Na het zeerecht en het ruimterecht vindt D66 het nu tijd voor digitaal recht. Internet is immers per definitie grensoverschrijdend. Via bestaande platformen kan invulling gegeven worden aan een wereldwijd web dat universele mensenrechten als basis heeft. Europa dient hierin een belangrijke aanjagersrol te vervullen. De digitale wereld en vooral het inzetten van kunstmatige intelligentie en zelflerende systemen brengen vele nieuwe ethische dilemma’s met zich mee.

D66 vindt dat er Europese normen moeten komen voor ethische keuzes bij verwerking van data of het ontwerpen en gebruiken van (autonome) systemen. Deze normen moeten gebaseerd worden op een brede maatschappelijke discussie. Bij het toekennen van subsidies voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie en zelflerende systemen stelt de Europese Commissie al ethische commissies in. De volgende stap is dat bedrijven worden aangemoedigd zelf vroeg in het ontwerpproces onafhankelijke ethische commissies in te stellen.

 

Stimuleer digitale innovatie

 

De komende jaren moet de EU fors investeren om een leidersrol in de digitale wereld te veroveren. Indien nodig voeren we tijdelijke maatregelen in om bedrijven aan de innovatieve kant van de maatschappij te beschermen. D66 ziet veel kansen bij de inzet van “smart technologies” in industrie, logistiek, energie, landbouw en gezondheidszorg. Daarnaast moet veel aandacht uitgaan naar het bouwen van een sterke positie in belangrijke nieuwe technologieën met een brede toepassing zoals artificiële intelligentie, kwantumcomputing, cybersecurity en blockchaintoepassingen voor bijvoorbeeld logistieke ketens of contractbeheersing. Multidisciplinair onderzoek en samenwerking tussen landen, bijvoorbeeld op het gebied van smart cities, moet de EU meer stimuleren via het onderzoeksprogramma FP9.

Investeringen kunnen voortkomen uit een Europees digitaal fonds en de Europese investeringsbank. Daarnaast kan de EU private investeringen stimuleren door het invoeren van nieuwe belastingregels voor startkapitaal en voor het betalen van werknemers in bedrijven zoals startups. Het creëren van een kapitaalmarktunie is een belangrijke vereiste voor het stimuleren van private investeringen. De EU moet als subsidieverlener ook zelf het goede voorbeeld geven door gebruik te maken van succesvolle Europese producten.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Europa
In Europa maken we de toekomst