Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Handel voor een betere wereld

Overzicht
Handel voor een betere wereld

Sinds de Tweede Wereldoorlog bouwt Nederland mee aan eerlijke, wereldwijde handelsregels. De Europese Unie is een ongekend handelssucces. De interne markt creëerde sinds 1993 2,5 miljoen nieuwe banen in de EU, zorgde voor een vervijfvoudiging van de handel tussen lidstaten onderling en genereerde meer dan 800 miljard euro aan extra inkomen. Niet zo gek dus dat wij handelssamenwerking verkiezen boven hoge tariefmuren.

Het internationale systeem van vrijhandel, dat meer welvaart en vrede heeft gebracht dan op welk moment dan ook in de geschiedenis, staat iedere dag meer onder druk. China dumpt goedkope en gesubsidieerde producten. De Verenigde Staten verliezen zich in onverstandige handelsoorlogen. Als een van de grootste economieën ter wereld, met een afzetmarkt van meer dan 500 miljoen consumenten, speelt de EU een grote rol op het handelstoneel. Europese lidstaten moeten samenwerken om een vuist te maken tegen oneerlijke handelspraktijken. Juist onze standaarden voor duurzame en eerlijke handel beïnvloeden de wereldeconomie op een positieve manier, omdat wij deze hanteren bij het sluiten van handelsakkoorden. Wij kunnen een vuist maken tegen protectionisme door meer handelsakkoorden te sluiten. Dit doen we alleen met landen die het Parijs-akkoord hebben ondertekend. Ook blijven we de autoriteit van de Wereldhandelsorganisatie bewaken en ondersteunen.

 

Eerlijke handel en hogere standaarden

 

Handel moet niet alleen goed zijn voor de welvaart, maar ook voor het welzijn van mens, dier en natuur. Wereldwijde economische groei wordt bevorderd door wereldwijde vrije handel. Economische groei gaat helaas nog te vaak gepaard met meer uitstoot en vervuiling. Europa is een aantrekkelijke markt voor het buitenland. Toegang daartoe is geen vanzelfsprekendheid. Daar mogen we best eisen aan stellen. Klimaatdoelstellingen en sociale eisen zijn voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van handelsakkoorden. Wij zijn trots op de hoge standaarden die Europa hierin nastreeft. De Europese markt is een markt waar, tegen een eerlijke prijs, duurzaam en op humane wijze geproduceerde producten worden afgezet die voldoen aan de Europese kwaliteitsnormen.

Dat betekent ook dat Europa zijn markt inzet om de handel in martelwerktuigen, conflictmineralen en gestolen culturele goederen te remmen. Datzelfde geldt voor de handel in ivoor en andere natuurschatten die schade berokkenen aan de biodiversiteit. Europa moet hier zelf het goede voorbeeld geven.

 

Betere geschillenbeslechting

 

De stem van Europa moet doorklinken in de onderhandelingen over nieuwe handelsakkoorden. Een Europese stem is ook een stem voor een betere vorm van geschillenbeslechting. Wij pleiten voor een multilateraal hof met transparante procedures, onafhankelijke rechters en strikte voorwaarden voor het starten van een zaak.

 

De EU als motor van een eerlijke digitale wereld

 

Als belangrijke handelspartner kan de EU voorwaarden formuleren voor een gelijk speelveld binnen de digitale wereld en een mondiaal open en vrij internet. Naast de bescherming van privacy moet de Europese Unie het voortouw nemen bij internationale afspraken over de inzet van technologie in militaire conflicten en het beschermen van de infrastructuur van het internet. Europese normen moeten we onverkort toepassen op handelsverdragen. In de Wereldhandelsorganisatie neemt de EU het initiatief om duidelijke afspraken te maken over open digitale handel.

Dit betekent dat landen niet kunnen eisen toegang te krijgen tot vertrouwelijke en versleutelde persoonlijke gegevens of kunnen verplichten dat alle data binnen de eigen landsgrenzen moeten worden opgeslagen. Ook moet iedereen toegang hebben tot een open internet zonder censuur en moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt rondom de veiligheid van producten die met het internet verbonden zijn. Onze hoge standaarden van databescherming en privacy zijn niet onderhandelbaar. Internationale handelsovereenkomsten kunnen worden gebruikt om gelijke toegang tot het internet voor iedereen (netneutraliteit) en vrijheid van online meningsuitingen te stimuleren. Ook de wereldwijde toegang tot een onafhankelijk, betaalbaar en betrouwbaar internet moet worden gestimuleerd. Daarnaast moeten er internationale afspraken komen op het gebied van digitale veiligheid, zoals voor autonome wapens, analoog aan bijvoorbeeld de huidige kernwapenakkoorden.

 

Brexit

 

Het besluit van de Britten om de EU de rug toe te keren is uitgelopen op een drama. Onverantwoordelijke politici hebben kiezers voordelen beloofd die nooit gerealiseerd kunnen worden. De EU is nu eenmaal geen keuzemenu waar je alleen de voordelen van de interne markt uit kunt kiezen. Brexit heeft vooral geleid tot verdeeldheid en onduidelijkheid onder inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

Het goede nieuws is dat Brexit laat zien dat de overige 27 landen eensgezind optrekken. En dat is maar goed ook. Want zo lang meer dan 70 procent van de Nederlandse export naar deze 27 EU-lidstaten plaatsvindt, is het economisch zeer onverstandig om binnen de Unie handelsbarrières op te werpen. Dat gaat ten koste van Nederlandse banen en economische groei.

Voor Nederland is het belangrijk om een goede relatie met het Verenigd Koninkrijk te behouden. Veel Nederlandse bedrijven handelen met het Verenigd Koninkrijk of hebben er vestigingen. Binnen de EU moet Nederland daarom aansturen op een relatie die de handelsbetrekkingen zo min mogelijk verstoort.

 

Burgerrechten garanderen

 

Voor Europeanen in Groot-Brittannië en Britten die in een andere lidstaat wonen, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een akkoord wordt gesloten dat vaststelt dat zij hun huidige rechten behouden. Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk moeten de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit krijgen. Te allen tijde moeten EU-inwoners weten waar ze aan toe zijn. Voor alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk is het belangrijk dat er zo snel mogelijk hele concrete afspraken worden gemaakt, zoals over benzine-aanvoer voor tankstations, levering van medicijnen, regels voor douanecontroles van Europese vervoerders, computer navigatiesystemen die op het Europese Galileo-netwerk aangesloten zijn, de elektriciteitsvoorziening (vanwege de afhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk op Europese handel in elektriciteit), en toegang tot dossiers van verdachten en misdadigers.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Concept-verkiezingsprogramma D66 Europa
In Europa maken we de toekomst