Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Voorwoord

Deze nieuwe gemeente heeft alles in zich om een prachtige combinatie te worden van een geweldige stad, omringd door een groen buitengebied met dorpen die tot de meest leefbare van Nederland behoren. Het verbindende thema is leefbaarheid. De gemeente is een optelsom van zoveel moois: een bruisend cultureel klimaat, de mooiste binnenstad, een groeiende arbeidsmarkt, goede scholen, grote investeringen, het startup-klimaat en een groene woonomgeving.

Natuurlijk kent onze gemeente ook uitdagingen. De woningmarkt en het verkeer staan onder druk, er zijn grote gezondheidsverschillen tussen wijken en dorpen en de gevolgen van aardbevingen zorgen voor onzekerheid. Ook hier groeien te veel kinderen op in armoede en eist de klimaatverandering om snelle actie.

Als grootste partij in de raad heeft D66 de afgelopen vier jaar een stevige stempel gedrukt op de gemeente. De binnenstad transformeert naar een verblijfsgebied, de zorg is dichterbij en persoonlijker georganiseerd, er zijn geen zwakke scholen meer, we bouwen huizen en appartementen voor iedereen en de gemeente wordt steeds duurzamer. We investeerden in de fiets, in kansengelijkheid, voorschoolse educatie en cultuur.

Maar bovenal is Groningen nog steeds die energieke en bruisende stad, waar altijd wat te doen is en waar mensen in een open cultuur samenleven. Daar heeft de politiek – gelukkig – weinig invloed op en daarom staan wij voor een gemeente die inwoners de ruimte geeft. Samen maken we Groningen!

Paul de Rook
Wethouder (D66)

Klik hier voor een PDF van het volledige verkiezingsprogramma
Klik hier voor een korte en bondige PDF in eenvoudig Nederlands
Click here for an English summary of our plans

1

Betrokken gemeente, betrokken inwoners

Als inwoners verwachten we een gemeente waarmee we in gesprek kunnen gaan, die transparant is en servicegericht en ons zeggenschap geeft over ons leven. Omgekeerd heeft de gemeente behoefte aan betrokken inwoners. Want inwoners weten vaak het best wat echt nodig is in hun buurt of op de school van hun kinderen. Daarom wil D66 dat inwoners meer ruimte krijgen van de gemeente op allerlei terreinen. Mede op initiatief van D66 is hierin de afgelopen raadsperiode veel bereikt. Wij willen dat de gemeente hiermee doorgaat. Samen maken we een betrokken gemeente, met betrokken inwoners.

Lees meer
2

Kansen door goed onderwijs

Goed en toegankelijk onderwijs is de sleutel tot gelijke kansen voor iedereen en optimale persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs helpt mensen hun kracht te vinden. D66 heeft daarom de afgelopen jaren flink ingezet op verbeteringen via samenwerking en innovatie in en rondom het onderwijs. Mede hierdoor heeft de gemeente geen zwakke scholen meer. Bovendien, Groningen is dé onderwijsstad van Noord-Nederland. Hier werken meer dan 100.000 mensen elke dag weer aan het ontwikkelen van hun talenten. Meer dan de helft van de inwoners is direct of indirect betrokken bij het onderwijs. Niet alleen de stad, de hele gemeente bruist van het talent.

Lees meer
3

Werken aan Groningse groei

Een sterke economie creëert kansen. Kansen voor inwoners en ondernemers om hun ideeën en dromen te realiseren. Groningen heeft al een sterke economie, maar deze kan verdere stimulering goed gebruiken. Steeds meer bedrijven weten Groningen te vinden, de werkloosheid daalt en de binnenstad kent bijna geen leegstand meer. D66 wil deze groei structureel maken door een gemeente te creëren die voorloopt op het gebied van innovatie en verduurzaming. De kansen die dit oplevert wil D66 grijpen. Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs werken we zo aan een welvarende gemeente.

Lees meer
4

Iedereen kan meedoen

D66 wil dat iedereen kan meedoen. Werk is in onze samenleving de belangrijkste sleutel voor persoonlijke ontwikkeling en zeggenschap over het eigen leven. Alleen door méér te investeren in gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, kunnen we de groeiende kansenongelijkheid keren. Door tijdig hulp te bieden bij schulden, armoede, laaggeletterdheid en digibetisme, zorgen we dat iedereen deze kansen ook echt kan benutten. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans om een goede opleiding af te ronden, zijn baan te behouden, nieuw werk te vinden en ook daarbuiten zijn talenten te blijven ontwikkelen.

Lees meer
5

Groningen groen en duurzaam

Groningen is een groene gemeente. En dat is belangrijk, want groen is goed voor de luchtkwaliteit, de biodiversiteit, het dempt klimaateffecten en stimuleert beweging. Maar als we die gezonde en leefbare gemeente willen blijven, moeten we investeren in nog groenere wijken en dorpen.
Tegelijkertijd voelen we de nadagen van het fossiele tijdperk nergens zo sterk als in Groningen. Daarom wil D66 naast meer groen investeren in bijvoorbeeld lokale energieopwekking, gasloos bouwen en het inbedden van duurzaamheid in economie, onderwijs en gemeenschap. Zo maken we iedereen in staat om te profiteren van de energietransitie.

Lees meer
6

Ruimte om te wonen en te leven

Groningen is één van de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Daarom groeit Groningen. En hard ook. D66 wil de beperkte ruimte in het stedelijk deel van de nieuwe gemeente eerlijk verdelen. Wij willen dat iedereen een betaalbare en passende woning kan vinden. Mét versterking van datgene wat wijken juist zo leefbaar maakt. Denk aan groen, speelruimte en voorzieningen. Tegelijkertijd moeten we vol aan de bak met bevingsbestendig (ver)bouwen in het oostelijk deel van de gemeente.

Lees meer
7

Zorg voor elkaar

Alle inwoners van Groningen actief en gezond. Dat is een van de grote wensen van D66. Om daaraan bij te dragen is het van belang dat de omgeving mensen uitnodigt om gezond en actief te leven. D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan niet ziek zijn, maar gaat over het vermogen om mee te doen, ondanks eventuele sociale fysieke of emotionele uitdagingen. Actief zijn, meedoen en het onderhouden van sociale contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Ons uitgangspunt is dat mensen goed in staat zijn keuzes te maken over hoe ze hun leven en de zorg willen inrichten. En natuurlijk weet D66 dat mensen onderling niet alles kunnen oplossen. De gemeente heeft ook een grote verantwoordelijkheid, net als werkgevers.

Lees meer
8

Ruim baan voor sport en bewegen

Voldoende sporten en bewegen draagt bij aan het welzijn van iedereen. Sport maakt in meerdere opzichten weerbaar en draagt bij aan een gezonde en vitale bevolking. Sport is ook een prachtig verbindend en inspirerend element in onze gemeente. Investeren in sport en bewegen is een investering in onze gemeenschap. Daarom wil D66 de komende jaren nog meer mensen in beweging krijgen op de manier die bij hen past. Dat kan via sportverenigingen of door samen te werken met sportbedrijven, zoals fitnesscentra en zelfstandige bootcamp- en looptrainers. Ook kan de gemeente meedoen aan het faciliteren van sporten die mensen zelf organiseren.

Lees meer
9

De fiets op één

Verkeer heeft een grote invloed op de leefbaarheid van onze wijken en dorpen. Maar ook op onze lokale en regionale economie. Daarom zet D66 de fiets op één. Fietsen heeft een positieve invloed op ruimte, luchtkwaliteit, gezondheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd vraagt de groei van de gemeente óók om investeringen in openbaar vervoer en de auto, inclusief verbindingen met het westen en Duitsland. Daarnaast wil D66 slimmer omgaan met parkeerruimte, vervoersoplossingen beter koppelen en scootervrije fietspaden. Ook willen we minder verkeer in de binnenstad en in woonstraten van wijken en dorpen. Tot slot willen we de ingezette verduurzaming van mobiliteit nóg verder versnellen.

Lees meer
10

Onze levendige binnenstad

Stijgende bezoekersaantallen, veel minder leegstand, vergroening én meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De Groningse binnenstad floreert als nooit tevoren. D66 heeft zich hiervoor stevig ingezet en wil nu doorpakken met de rest van de binnenstad. We willen dat er met de komst van het Forum en de Nieuwe Markt één grote binnenstad ontstaat, van Westerhaven tot Kattendiep. Door te snoeien in de ruimte voor bussen en auto’s creëren we nog meer ruimte voor groen, bezoekers én ondernemers.

Lees meer
11

Cultuur bruist en verbindt

Groningen is een levendige stad, dé cultuurstad van het Noorden. De hele gemeente bruist van de festivals, horeca en bedrijvigheid. Dat willen we zo houden. Culturele voorzieningen verbinden namelijk mensen onderling, inspireert hen en maakt hen vaak gelukkig. Daarnaast dragen deze voorzieningen bij aan beter onderwijs, kunnen ze positieve effecten hebben op de gezondheid, stimuleren ze een actieve deelname van inwoners aan de samenleving of dragen bij aan de gemeenschapszin. Kunst en cultuur kunnen goed worden ingezet voor educatieve doeleinden en leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de stedelijke economie en een aantrekkelijk leefklimaat.

Lees meer
12

Samenleven in vrijheid en veiligheid

In Groningen moet iedereen kunnen leven in vrijheid. Leven in vrijheid kan alleen in een veilige omgeving. Zo zijn vrijheid en veiligheid twee zijden van dezelfde medaille. Groningen is al een heel veilige gemeente, maar het kan altijd beter. Om die verbetering te bereiken wil D66 voorkomen waar dat mogelijk is, en handhaving waar dat noodzakelijk is. Hiervoor is het van belang dat beleid effectief en doelgericht is. D66 wil een gemeente van, door en voor iedereen. Een gemeente waar iedereen de vrijheid en veiligheid heeft zichzelf te zijn.

Lees meer
13

Gemeenschapsgeld effectief en transparant besteden

De gemeente heeft een jaarlijkse begroting van ruim één miljard euro: gemeenschapsgeld waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. D66 wil geen rekeningen neerleggen bij toekomstige generaties. Het stevige financiële fundament dat de afgelopen jaren mede dankzij D66 is gelegd, wordt goed onderhouden. Door activiteiten kritisch tegen het licht te houden, kunnen we meer doen met hetzelfde geld en gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden. Inwoners geven we meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld in hun wijk of dorp. Zij weten samen immers het best wat zij in hun eigen omgeving echt nodig hebben.

Lees meer
14

De nieuwe gemeente

D66 wil de potentiële voordelen van de nieuwe, grotere gemeente optimaal benutten voor alle inwoners. De stad kan daarbij de dorpen versterken met de sterkere stem in Den Haag en de grotere bestuurlijke- en financiële slagkracht. Andersom kan de sterke sociale binding en betrokkenheid in de dorpen de stad inspireren. D66 streeft naar kleinschaligheid, gemeentelijke dienstverlening dichtbij de mensen en betrokken en actieve inwoners in de nieuwe gemeente.

Lees meer

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen