Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Betrokken gemeente, betrokken inwoners

Overzicht
Betrokken gemeente, betrokken inwoners

Inwoners verwachten een transparante en servicegerichte gemeente die ruimte geeft aan initiatieven en die zeggenschap biedt over de eigen leefomgeving. Omgekeerd heeft de gemeente behoefte aan betrokken inwoners. Want inwoners weten vaak het best wat echt nodig is in hun buurt of op de school van hun kinderen. Daarom wil D66 dat inwoners meer ruimte krijgen van de gemeente op allerlei terreinen. Mede op initiatief van D66 is hierin de afgelopen raadsperiode veel bereikt. Wij willen dat de gemeente hiermee doorgaat. Samen maken we een betrokken gemeente, met betrokken inwoners.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Alle wijken hebben nu een eigen budget dat ze zelf mogen besteden én een wijkwethouder
 • Vijf experimenten om inwoners meer zeggenschap te geven over hun directe leefomgeving, waaronder de coöperatieve wijkraad in de Oosterpark
 • Experiment met recht om uit te dagen: een uit Engeland afkomstig concept dat inwoners en wijk- en dorpsinitiatieven uitdaagt om publieke taken over te nemen
 • Groot deel van de dienstverlening gedigitaliseerd
 • Stadadviseert opgezet: een nieuw netwerk voor een stedelijke adviesgroep en een online panel
 • Overbodige regels geschrapt uit de algemene plaatselijke verordening

 

Gemeente dichtbij inwoners

 
 • Zet het initiatief van de wijkbudgetten en wijkwethouders voort
 • Geef elk gebied een gebiedsregisseur als vast aanspreekpunt en koppel deze aan een vaste wijk- of dorpswethouder
 • Richt in wijken en dorpen tijdelijke werkplekken in voor inwoners en ambtenaren en geef ambtenaren lager in de organisatie meer beslisbevoegdheid, zodat zij sneller in staat zijn om samen met inwoners aan plannen te werken
 • Betrek inwoners actief bij de ontwikkeling van beleid dat hen aangaat, ook als ze niet uit zichzelf van zich laten horen
 • Stel een actieplan op om de diversiteit van het ambtelijk apparaat te bevorderen wat betreft leeftijd, sekse en culturele achtergrond
 

Levendige lokale democratie

 
 • Breid het huidige recht om uit te dagen (right to challenge) verder uit: maak inzichtelijk wat de gemeente doet en geef inwoners het recht om op meer gebieden gemeentelijke taken over te nemen
 • Richt de gemeentelijke organisatie flexibeler in, zodat inwoners ook in de praktijk probleemloos taken kunnen overnemen
 • Sta open voor andere manieren om directbetrokkenen meer zeggenschap te geven
 • Richt een track & trace-systeem in voor beleidsontwikkeling, zodat duidelijk is welke ambtenaar waaraan werkt en het voor inwoners eenvoudiger wordt om mee te denken en doen
 

Geef kinderen en jongeren een grotere stem

 
 • Dring aan bij het Rijk op een experiment met stemrecht voor jongeren vanaf zestien jaar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen
 • Investeer in burgerschapslessen op scholen
 • Organiseer een programma waarbij raadsleden lesgeven op scholen
 • Laat kinderen en jongeren vaker meedenken in hun wijk of dorp en op het gemeentehuis en bevorder hierbij een evenwichtige afspiegeling van de samenleving
 

Zet publieke data in voor het publiek belang

 
 • Zorg dat data die met gemeentelijk geld zijn gegenereerd, alleen ten goede komen aan het publiek belang
 • Voer de wet Open Overheid versneld in
 • Steun lokale media, bijvoorbeeld via een onafhankelijk fonds voor (data)journalistieke projecten of een (data)journalistieke prijs
 

Zeggenschap over de eigen persoonsgegevens

 
 • Breid het digitaal burgerdossier uit met meer thema’s en maak inzichtelijk voor bewoners wie hun gegevens heeft ingezien, zodat ze zelf oneigenlijk gebruik kunnen melden
 • Geef meer bekendheid aan het digitale klokkenluidersbeleid van de gemeente, zodat zwakke plekken en lekken in de databeveiliging sneller aan het licht komen
 • Stel hogere privacy-eisen dan wettelijk vereist is, als het belang van inwoners hiermee is gediend
 

Toegankelijke informatie en dienstverlening

 
 • Digitaliseer alle gemeentelijke dienstverlening en bied hierbij ruime ondersteuning
 • Maak het mogelijk om reisdocumenten en rijbewijzen thuis te laten bezorgen
 • Zorg dat de gemeentelijke dienstverlening en communicatie toegankelijk zijn voor iedereen, inclusief anderstaligen, laaggeletterden, digibeten, blinden en doven
 • Verbeter de avondopening van centrale gemeentelijke loketten
 

Vertrouwen staat voorop

 
 • Geef inwoners waar mogelijk het recht zich te vergissen
 • Hanteer bij vergunningen zoveel mogelijk het principe ‘geen bericht is goed bericht’: is de termijn verstreken, dan wordt de vergunning automatisch verleend
 

 

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen