Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Gemeenschapsgeld effectief en transparant besteden

Overzicht
Gemeenschapsgeld effectief en transparant besteden

De gemeente heeft een jaarlijkse begroting van ruim één miljard euro: gemeenschapsgeld waarmee we zorgvuldig moeten omgaan. D66 wil geen rekeningen neerleggen bij toekomstige generaties. Het stevige financiële fundament dat de afgelopen jaren mede dankzij D66 is gelegd, wordt goed onderhouden. Door activiteiten kritisch tegen het licht te houden, kunnen we meer doen met hetzelfde geld en gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden. Inwoners geven we meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld in hun wijk of dorp. Zij weten samen immers het best wat zij in hun eigen omgeving echt nodig hebben.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Bewoners meer zeggenschap over besteding van gemeenschapsgeld in hun wijk of dorp
 • Gemeentelijke reserve naar voldoende niveau gebracht
 • Onnodige ambtelijke uitgaven verminderd en ICT aanbesteed
 • Subsidieregister online en toegankelijk voor alle inwoners
 • Groningen koploper in landelijke initiatieven van open spending
 

Een stevig financieel fundament

 

Op aandringen van D66 is de reserve (het weerstandsvermogen) de afgelopen periode naar een veilig niveau gebracht. De gemeentelijke ICT is uitbesteed. Ambtelijke uitgaven en gemeentelijk grondbezit zijn sterk teruggebracht. D66 wil dit stevige financiële fundament goed onderhouden. Als bedrijven of instellingen iets beter of goedkoper kunnen, moet de gemeente dit benutten. Actief grondbeleid laten we over aan andere investeerders. Meer besparen op ambtelijke uitgaven is wat D66 betreft op dit moment niet nodig. Dit zou ten koste gaan van de kwaliteit die medewerkers kunnen leveren. We houden wél consequent oog voor mogelijkheden om efficiënter te werken.

Wat wil D66 concreet?

 • Ga over op een ‘nee-tenzij’-beleid bij het aankopen van grond: de gemeente verwerft geen gronden om hierop financiële winst te maken
 • Voer geen taken uit die anderen beter en/of goedkoper kunnen uitvoeren
 • Kijk bij aanschaf van diensten en goederen niet alleen naar de aanschafkosten, maar ook naar de kosten op de lange termijn en de maatschappelijke kosten en baten
 

Gemeenschapsgeld effectiever inzetten

 

De afgelopen periode heeft de gemeente dankzij D66 veel geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen, bijvoorbeeld in innovatie-ateliers en in de pilot ‘ondernemen in de bijstand’. Kennisinstellingen onderzochten de maatschappelijke kosten en baten van deze pilots. Dit leverde veel nieuwe bruikbare inzichten op, waardoor de gemeente veel effectiever kan werken. D66 wil dat de gemeente de komende jaren nog veel meer investeert in het vergroten van de effectiviteit van gemeentelijk beleid. Beleid dat niet, of niet goed genoeg blijkt te werken, zetten we stop. Met behulp van experimenten blijven we nieuw beleid ontwikkelen dat wél werkt.

Wat wil D66 concreet?

 • Spreek af dat de gemeente periodiek onderzoek doet naar de maatschappelijke kosten en baten van bestaand gemeentelijk beleid op korte én op lange termijn
 • Blijf beleid verbeteren door te experimenteren met nieuwe werkwijzen
 • Sla hierbij de handen ineen met kennisinstellingen
 

Wisselende inkomsten beter opvangen

 

De afgelopen jaren is de gemeente meer afhankelijk geworden van wisselende bijdragen van het Rijk. Omdat de gemeente nog steeds verhoudingsgewijs veel grondbezit heeft en weinig geld in kas, kan de gemeente tegenvallers nu alleen opvangen door te bezuinigingen. Dit leidt tot veel onnodige onzekerheid bij mensen en instellingen die van de gemeente afhankelijk zijn. D66 wil daarom de gemeentelijke buffer vergroten. De gemeente kan dan effectiever langetermijnbeleid maken. Mensen en instellingen krijgen zo meer rust en ruimte voor ontwikkeling en innovatie. D66 deze buffer op zo’n manier opbouwen, dat dit inwoners niet op extra kosten jaagt en investeringen niet blokkeert.

Wat wil D66 concreet?

 • Gebruik een deel (bijvoorbeeld 25%) van financiële meevallers voor het opbouwen van een gemeentelijke buffer, waarmee tegenvallers kunnen worden opgevangen
 • Verkoop grond waar mogelijk sneller, zodat de gemeente minder financieel risico loopt en meer geld in kas heeft om tegenvallers op te vangen
 • Dring aan bij het Rijk om tijdiger inzicht te geven in de hoogte van de Rijksuitkeringen
 

Redelijke belastingtarieven voor alle inwoners

 

Na de herindeling stelt de gemeenteraad nieuwe gemeentelijke belastingtarieven vast. D66 pleit hierbij voor een redelijke oplossing, die geen gat in de nieuwe gezamenlijke begroting slaat. We willen daarom dat de totale opbrengst van de onroerendezaakbelasting van de drie oude gemeenten gelijk is aan die van de nieuwe gemeente. Dit kost inwoners van Ten Boer maximaal enkele tientjes per jaar extra en Stadjers enkele euro’s minder. Wat betreft de hondenbelasting wil D66 de mogelijkheden verkennen van een gebiedsbenadering, waarbij alleen stedelijke postcodes betalen. In buitengebieden levert hondenpoep immers vaak veel minder hinder op.

Wat wil D66 concreet?

 • Stel het tarief van de onroerendezaakbelasting zo vast, dat de totale opbrengst van de drie voormalige gemeenten gelijk is aan de opbrengst van de nieuwe gemeente
 • Verken de mogelijkheden voor een gebiedsbenadering, waarbij alleen stedelijke postcodes belasting betalen
 • Breng de belasting voor gemeentegrond (precario) omlaag door efficiënter te organiseren
 

De vervuiler betaalt, de vergroener wint

 

Groningen kan alleen energieneutraal worden en van het aardgas afkomen, als inwoners en ondernemers meedoen. Op dit moment betaalt iedereen nog evenveel bouwleges en afvalstoffenheffing. D66 wil dat de gemeente de afvalstoffenheffing en de bouwleges vergroent. Voor de gemeente willen we dit budgetneutraal doen. Inwoners die vervuilend bouwen of veel weggooien gaan meer betalen. Inwoners die energieneutraal en circulair bouwen en weinig afval produceren, zien hun rekening dalen.

Wat wil D66 concreet?

 • Beloon duurzame keuzes door mensen zelf afval te laten scheiden en alleen te laten betalen voor restafval. Dit kan bijvoorbeeld via diftar
 • Reken hogere bouwleges voor vervuilend bouwen en geef korting op de bouwleges voor energieneutraal en circulair bouwen
 

Meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld

 

Dankzij D66 is transparanter geworden waar gemeenschapsgeld naartoe gaat. Zo kunnen inwoners tegenwoordig het volledige subsidieregister van de gemeente online raadplegen en is in de Oosterparkwijk geëxperimenteerd met een burgerbegroting. Inwoners lopen er nog wél tegenaan, dat zij geen helder overzicht hebben van gemeente-uitgaven in hun wijk. D66 wil dit transparant maken. Dit stelt buurtbewoners in staat om veel meer samen te bepalen of er een nieuwe speeltuin komt, wie het afval ophaalt en hoe overlast wordt aangepakt. De begroting van de toekomst wordt wat D66 betreft niet gemaakt door ambtenaren op het stadhuis, maar samen met en door inwoners.

Wat wil D66 concreet?

 • Maak als eerste gemeente van Nederland alle financiële gegevens van de gemeente direct online doorzoekbaar en vergelijkbaar. Sla hiervoor de handen ineen met landelijke initiatieven op het gebied van open spending
 • Maak per wijk en dorp voor inwoners inzichtelijk waaraan gemeenschapsgeld wordt besteed, bijvoorbeeld via een website waarop inwoners eenvoudig op een kaart kunnen zien welke uitgaven de gemeente in hun wijk of dorp doet
 • Geef inwoners toegang tot de informatie die zij nodig hebben om gebruik te maken van het recht om uit te dagen (right to challenge) en om burgerbegrotingen op te stellen

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen