Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Groningen groen en duurzaam

Overzicht
Groningen groen en duurzaam

Groningen is een groene gemeente. En dat is belangrijk, want groen is goed voor de luchtkwaliteit, de biodiversiteit, het dempt klimaateffecten en stimuleert beweging. Maar als we die gezonde en leefbare gemeente willen blijven, moeten we investeren in nog groenere wijken en dorpen.
Tegelijkertijd voelen we de nadagen van het fossiele tijdperk nergens zo sterk als in Groningen. Daarom wil D66 naast meer groen investeren in bijvoorbeeld lokale energieopwekking, gasloos bouwen en het inbedden van duurzaamheid in economie, onderwijs en gemeenschap. Zo maken we iedereen in staat om te profiteren van de energietransitie.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Eerste elektrische en waterstofbussen in Groningen gerealiseerd en per 2020 alle bussen op de hoofdlijnen elektrisch
 • Ontwikkeling routekaart en monitor over hoe we in 2035 klimaatneutraal kunnen worden
 • Via motie klimaatadaptatie boost gegeven aan groen, biodiversiteit en duurzaam bouwen
 • De gemeenteraad nam een 10-puntenplan van D66 aan met onder meer voorfinanciering van maatregelen, duurzaamheidspromotie en minder regels
 • Duurzame prioritering in verkeersbeleid: fietser, voetganger, OV en dan de auto

 

Groene en schone wijken en dorpen

 
 • Stel via wijkgericht werken en wijk- of dorpsbudgetten specifiek geld voor duurzaamheid beschikbaar, waarbinnen inwoners zelf kunnen kiezen
 • Zorg voor een minder harde overgang tussen stad en ommeland, de Hunze terug in de stad en meer groene en recreatieve routes
 • Investeer extra in het afvalvrij houden van wijken en dorpen door de BORG-norm te verhogen en stimuleer bewonersinitiatieven
 

Schone lucht in een gezonde stad

 
 • Zet samen met kennisinstellingen hard in op een fijnmazig meetnetwerk luchtkwaliteit, ook voor fijnstof
 • Weeg de opnamecapaciteit van CO2 stevig mee bij alle nieuwe bomen die we willen planten
 • Stel een verkeersprogramma op waarbij schone lucht een hoofddoel is, zie ook het hoofdstuk verkeer
 

Groeien met groen

 
 • Lanceer de Groene Impuls: bij nieuwe ontwikkelingen niet alleen gekapte bomen 1:1 compenseren maar extra groen terugplanten
 • Breid het groen fors uit, onder meer vanwege klimaatadaptatie
 • Bouw natuurinclusief en neem bijvoorbeeld neststenen mee in woning- en bedrijfsbouw
 • Maak nieuwbouw energieneutraal en zonder gasaansluiting
 

De groene overheid

 
 • Agendeer duurzaamheid en circulariteit als kernpunt bij elke aanbesteding van de gemeente, zodat markt en overheid elkaar uitdagen
 • Zorg ervoor dat het wagenpark van de gemeente is in 2025 volledig af is van de fossiele brandstoffen
 • Geef alle gemeentelijke stukken een natuur- en milieuparagraaf
 

Circulaire economie als kans

 
 • Stel extra middelen beschikbaar voor duurzaamheidseducatie aan kinderen en volwassenen
 • Verduurzaam de afvalstroom op zo’n manier dat de inwoners daarvan profiteren. Een voorbeeld hiervan is diftar

 

 

Groene parken en natuurgebieden

 
 • Zorg voor meer ecologische verbindingen tussen stad en ommeland, zoals de Hunzezone
 • Ontsluit het groen beter voor recreatie via routes en plaats meer bankjes
 • Stimuleer bloemrijke akkerranden en bermen in het landelijk gebied en voorkom verdroging, verzuring en vermesting van de bodem
 

Duurzaam leven doe je samen

 
 • Stimuleer en versnel zonne- en windenergie met een beleid waarbij direct omwonenden en (landbouw)bedrijven profiteren, bijvoorbeeld via innovatie ateliers zoals in het sociaal domein
 • Stimuleer het (deels) overnemen van groenbeheer door betrokken inwoners en investeer er extra in
 • Stimuleer het terugleveren van zelf opgewekte stroom aan het energienet (salderen)
 • Experimenteer met het inpassen van kleine windmolens bij nieuwbouw
 • Start in het kader van de energietransitie een pilot voor een energieneutrale wijk en/of een energieneutraal dorp, dat gedragen wordt door de inwoners zelf. Laat de gemeente een ondersteuningsteam van deskundigen aanbieden en samen met de provincie Groningen middelen zoeken voor de uitwerking van dit plan

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen