Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Iedereen kan meedoen

Overzicht
Iedereen kan meedoen

D66 wil dat iedereen kan meedoen. Werk is in onze samenleving de belangrijkste sleutel voor persoonlijke ontwikkeling en zeggenschap over het eigen leven. Alleen door méér te investeren in gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, kunnen we de groeiende kansenongelijkheid keren. Door tijdig hulp te bieden bij schulden, armoede, laaggeletterdheid en digibetisme, zorgen we dat iedereen deze kansen ook echt kan benutten. Zo krijgt iedereen een eerlijke kans om een goede opleiding af te ronden, zijn baan te behouden, nieuw werk te vinden en ook daarbuiten zijn talenten te blijven ontwikkelen.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Alle mensen met een bijstandsuitkering uitgenodigd voor gesprek om te kijken wat ze nodig hebben om goed mee te kunnen doen
 • Experiment met parttime ondernemen in de bijstand
 • Buurtbibliotheken zijn behouden en WIJ-teams letten op laaggeletterdheid
 • Project Kansen voor alle kinderen: extra middelen voor kinderen die opgroeien in armoede
 • Actieplan voor vluchtelingen: ondersteuning op het gebied van taal, inburgeren en participatie

 

 

Iedereen goed toegerust op de arbeidsmarkt

 
 • Zorg voor goede voorlichting op scholen over de kansen die beroepen bieden en besteed hierbij ook aandacht aan de risico’s van deeltijdwerk
 • Stimuleer en faciliteer dat jongeren in het beroepsonderwijs een opleiding kunnen volgen op het hoogst haalbare niveau. Ga hierover met ROC’s in gesprek
 • Ontwikkel samen met werkgevers en ROC’s verkorte om- en bijscholingstrajecten voor dertigplussers, ook in de avonduren, voor beroepen waaraan in de regio een tekort is
 • Werk nauwer samen met het UWV, zodat de gemeente werkzoekende inwoners eerder loopbaanadvies en omscholing kan aanbieden
 • Help jongeren die het moeilijk hebben met het vinden van een stageplek door het netwerk van de gemeente goed in te zetten
 

Ondernemers maken het verschil

 
 • Stimuleer en faciliteer sociaal ondernemerschap, bijvoorbeeld via een fonds voor nieuwe initiatieven en een regiobreed netwerk dat starterstrainingen biedt
 • Blijft het goede voorbeeld geven via het gemeentelijk personeelsbeleid
 • Ga in gesprek met partnerorganisaties over het belang van inclusief personeelsbeleid
 • Ken waar mogelijk bij het inkopen van goederen en diensten meer waarde toe aan de sociale doelstellingen van een opdrachtnemer (social return)
 

Minder regels en meer ruimte voor ontwikkeling in de bijstand

 
 • Vraag van iedere bijstandsgerechtigden om eens per jaar op gesprek te komen en bied iedereen een persoonlijk ontwikkelplan aan en zoveel begeleiding als nodig is
 • Geef bijstandsgerechtigden boven de dertig meer ruimte om zich om- en bij te scholen in kansrijke beroepen
 • Breid het experiment met ondernemen in de bijstand uit en geef deelnemers vertrouwen door hen vrij te stellen van sollicitatieplicht
 • Experimenteer met verloning van uitkeringen: langdurig bijstandsgerechtigden kunnen werken met behoud van uitkering en ontvangen stapsgewijs minder uitkering en meer loon. Centraal hierbij moet de ontwikkeling van de werknemer staan. Verloning mag niet worden ingezet als ‘goedkope werkgelegenheid’
 • Zorg dat er altijd voldoende beschutte werkplekken zijn voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt niet terecht kunnen. Blijf periodiek kijken of iemand meer kan
 

Een nieuw thuis voor vluchtelingen

 
 • Bied alle vluchtelingen die nog geen werk of opleiding hebben een volledige capaciteitentest, in het verlengde van de succesvolle pilot hiermee
 • Bied mannen én vrouwen zo snel mogelijk begeleiding naar opleiding en werk, ook als de partner die eerst in Nederland is gearriveerd al een baan heeft gevonden
 • Zorg dat elke nieuwkomer die nog geen werk heeft of opleiding volgt, een taalstage kan lopen. Nodig alle inwoners en organisaties actief uit om taalstages aan te bieden en ondersteun hen hierbij als dit nodig is
 • Investeer in meer, ook vakgerichte schakeltrajecten naar het middelbaar beroepsonderwijs, ook voor dertigplussers
 

Niemand laaggeletterd of digibeet

 
 • Investeer nog meer in taalhuizen waar getrainde vrijwilligers medebewoners helpen om te leren lezen en schrijven en de computer te gebruiken
 • Sla de handen ineen met meer partijen in de gemeente en regio om laaggeletterde en digibete inwoners door te verwijzen naar taalhuizen
 • Blijf investeren in bibliotheken in wijken en dorpen, zodat de stap om boeken te lezen voor kinderen en jongeren zo klein mogelijk blijft
 • Vermeld op elke brief prominent het telefoonnummer van de gemeente en ga in gesprek als inwoners niet reageren op een brief die een reactie vereist
 

Perspectief bieden bij armoede

 
 • Vergroot de mogelijkheden voor maatwerk en verminder de administratieve lasten door het aantal regelingen voor inkomensondersteuning terug te brengen
 • Biedt alle inwoners onder de armoedegrens een eigen gesprekspartner, die hen ondersteunt om zo snel mogelijk duurzaam uit de armoede te komen en zet hiervoor ook niet-gemeentelijke regelingen in, zoals het levenlanglerenkrediet
 • Toets periodiek hoe armoedegelden effectiever kunnen worden besteed
 • Breid programma’s zoals ‘Kansen voor kinderen’ en ‘Positief opgroeien’ uit
 

Schulden aanpakken met de menselijke maat

 
 • Geef als gemeente het goede voorbeeld: breng inwoners die een rekening niet kunnen betalen geen extra kosten in rekening, maar breng hen in contact met hulp
 • Dring mét andere gemeenten aan bij het Rijk op betere betalingsregelingen bij onder meer de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau
 • Spreek af dat niemand vanwege een huurschuld uit huis wordt gezet als geen vervangende woonruimte beschikbaar is
 • Dring aan op het opkopen van schulden door andere partijen die daarbij belang hebben, zoals werkgevers en zorgverzekeraars

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen