Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Ruimte om te wonen en te leven

Overzicht
Ruimte om te wonen en te leven

Groningen is één van de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Daarom groeit Groningen. En hard ook. D66 wil de beperkte ruimte in het stedelijk deel van de nieuwe gemeente eerlijk verdelen. Wij willen dat iedereen een betaalbare en passende woning kan vinden. Mét versterking van datgene wat wijken juist zo leefbaar maakt. Denk aan groen, speelruimte en voorzieningen. Tegelijkertijd moeten we vol aan de bak met bevingsbestendig (ver)bouwen in het oostelijk deel van de gemeente.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Vergroening van alle stadswijken door klimaat inclusief te gaan werken aan infrastructuur, gebouwen en openbare ruimte
 • Vooruitlopend op de omgevingswet – het vereenvoudigen van regels, het creëren van beter overzicht en het geven van ruimte voor meer lokale initiatieven.
 • Kwaliteitsafspraken met aanbieders over huisvesting internationale studenten
 • Motie Next City: nóg betere betrokkenheid bewoners bij plannen nog voordat het concrete projecten worden
 • Stedelijk investeringsfonds: snelle aanjager van wijk- en stadsvernieuwing
 

Wonen voor iedereen

 
 • Maak van het realiseren van betaalbare huurwoningen prioriteit nummer één
 • Maak samen met de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool, de SSH, ondernemers en studenten, een plan om meer geschikte huisvesting te realiseren voor (internationale) studenten
 • Zorg dat sociale huurwoningen weer primair beschikbaar komen voor mensen die anders geen betaalbare woning kunnen vinden.
 • Wijs woningen passend toe: geef gezinswoningen aan gezinnen, spreid statushouders over de gemeente en laat ouderen doorstromen zonder huurstijging
 

Groene en leefbare wijken en dorpen

 
 • Begin bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk als eerste met het planten van bomen, zodat de wijk groen is tegen de tijd dat de eerste bewoners er komen wonen
 • Voorkom dat voorzieningen gecentraliseerd worden
 • Lanceer de Green Mile: iedereen moet vanuit huis binnen een kilometer in rondje het groen kunnen lopen
 • Laat de groene ruimte tussen de stad en de omliggende dorpen onbebouwd
 

Bouwen, bouwen en bevingsbestendig bouwen

 
 • Maak het gemakkelijker om leegstaande kantoren om te bouwen naar woningen
 • Investeer bij grootschalige versterking vanwege aardbevingen niet alleen in stenen, maar ook in leefbaarheid en betrek bewoners daarbij
 • Investeer alleen bij hoge uitzondering in grond, om afboekingen zoals bij Meerstad voortaan te voorkomen
 • Bouw zogenaamde wisselwoningen, tijdelijke huizen vanwege versterking zoals in Ten Post, in de leefomgeving van de bewoners
 • Zorg dat sociale huurwoningen niet alleen in de hoogste prijsklasse van dat segment worden gebouwd
 • Zorg dat lagere energielasten bij duurzame woningen ook ten goede komen aan de bewoners
 

Van inspraak naar samenspraak

 
 • Stel samen met bewoners eisen aan projectontwikkelaars op het gebied van inclusiviteit, duurzaamheid en leefbaarheid
 • Blijf de betrokkenheid van bewoners actief bevorderen, ook als het project af is
 

Nieuwe en duurzame woonvormen

 
 • Bouw meer levensloopbestendig zodat de onstuimige groei van dit moment niet leidt tot een niet-passend aanbod in de toekomst
 • Bouw gasloos en stimuleer bij bestaande bouw de installatie van hybride ketels, die zowel op gas als elektrisch werken
 • Introduceer lagere leges voor duurzame bouw om ontwikkeling te stimuleren
 • Bied meer ruimte aan (collectief) particulier opdrachtgeverschap
 

Wijken en dorpen waar iedereen zich thuis voelt

 
 • Maak het gemakkelijker voor mensen om elkaar te ontmoeten en in de buitenlucht te ontspannen door bijvoorbeeld meer bankjes in de openbare ruimte te plaatsen
 • Ga misstanden in de verhuur, zoals exorbitante huurprijzen en buitensporig gedrag van verhuurders, actief tegen
 

Cultureel erfgoed in Stad en Ommeland

 
 • Bescherm karakteristiek cultureel erfgoed in het bevingsgebied en sta niet toe dat dorpsgezichten op grote schaal worden aangetast
 • Verminder de regels voor mensen die duurzaam willen bouwen of willen verduurzamen

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen