Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Zorg voor elkaar

Overzicht
Zorg voor elkaar

Alle inwoners van Groningen actief en gezond. Dat is een van de grote wensen van D66. Om daaraan bij te dragen is het van belang dat de omgeving mensen uitnodigt om gezond en actief te leven. D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan niet ziek zijn, maar gaat over het vermogen om mee te doen, ondanks eventuele sociale fysieke of emotionele uitdagingen. Actief zijn, meedoen en het onderhouden van sociale contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. Ons uitgangspunt is dat mensen goed in staat zijn keuzes te maken over hoe ze hun leven en de zorg willen inrichten. En natuurlijk weet D66 dat mensen onderling niet alles kunnen oplossen. De gemeente heeft ook een grote verantwoordelijkheid, net als werkgevers.

 

Wat hebben we bereikt?

 
 • Elke wijk een eigen WIJ-team waar iedereen terecht kan
 • Geld vrijgemaakt voor inwoners om zelf ideeën aan te dragen en uit te voeren, via een innovatieatelier zorg
 • Pilot met online burgerdossier: inzicht in eigen gegevens
 • Rookvrije generatie op de agenda gezet: bijgedragen aan rookvrije speeltuinen, sportparken en schoolpleinen
 • Bed, Bad, Brood en Begeleiding geboden aan ongedocumenteerden
 

Ruimte voor eigen ideeën en ervaring in de zorg

 
 • Maak voor inwoners inzichtelijk wat anderen op het gebied van zorg en ondersteuning doen, zodat zij de kans hebben om het anders of beter te doen
 • Maak structureel budget vrij om te experimenteren met vernieuwende ideeën
 

Gezond en veilig opgroeien

 
 • Investeer in opvoedondersteuning voor alle nieuwe ouders, in groepsverband en zo nodig ook individueel
 • Investeer in nieuwe manieren om jeugdzorg zo laagdrempelig mogelijk te maken
 • Verminder het aantal verkooppunten van tabak, verbeter voorlichting op scholen en investeer effectieve ondersteuning om duurzaam te stoppen met roken
 • Reageer alert op problemen en gedragsstoornissen van jongeren en maak deze bespreekbaar op scholen

 

 

Gelijke kansen op goede gezondheid

 
 • Experimenteer met een ongelabeld budget per gezin, zodat problemen met geld, gezondheid en werk in onderling verband kunnen worden aangepakt
 • Bevorder expertise bij WIJ-teams over aardbevingsschade
 • Wijs bewoners in buurten met aardbevingsschade proactief op beschikbaar hulpaanbod en stel hiervoor budget beschikbaar
 

Samen gezond ouder worden en langer thuis wonen

 
 • Investeer in slimme zorgtechnologie (eHealth) waardoor mensen langer in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen wonen
 • Maak van Groningen een dementievriendelijke gemeente
 • Start een experiment waarbij inwoners die zorgbehoevende ouders in huis willen nemen een bijstandsuitkering ontvangen, vrijstelling krijgen van de kostendelersnorm
 • Maak levensloopbestendig bouwen een uitgangspunt van gemeentelijk bouwbeleid en denk mee over oplossingen als regels in de weg zitten
 

Goede ondersteuning voor mantelzorgers

 
 • Zet erop in dat de gemeente erkend wordt als mantelzorgvriendelijke werkgever
 • Dring aan bij gemeentelijke partners om werknemers de ruimte te geven voor mantelzorg
 • Blijf investeren in respijtzorg, inclusief de ontwikkeling van nieuwe vormen van respijtzorg
 • Zet meer in op digitale vormen van mantelzorgondersteuning, zoals WeHelpen
 

Hulp als het nodig is

 
 • Zorg ervoor dat mensen zo nodig snel terecht kunnen op een plek voor beschermd wonen en ook weer zo snel mogelijk kunnen doorstromen
 • Geef iedereen die het echt nodig heeft, toegang tot huishoudelijke hulp en begeleiding op maat
 • Blijf aandringen bij het Rijk op een voorziening voor bed, bad, brood en begeleiding voor ongedocumenteerden en bied dit zelf aan, zolang het Rijk dit nog niet doet
 • Blijf een persoonsgebonden budget aanbieden en experimenteer met een regelarm persoonsgebonden budget
 

Sterke, toegankelijke WIJ-teams

 
 • Geef WIJ-teams de ruimte om zelf te bepalen wat nodig is om inwoners te bereiken en betrekken
 • Geef WIJ-teams de ruimte om meer samen te werken met bewoners door regels die dit de weg zitten, weg te nemen
 • Geef bewoners zeggenschap over wat het WIJ-team doet en hoe het dit doet
 • Stimuleer de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wijken en dorpen, huisartsen, praktijkondersteuners en Wij-teams
 • Investeer verder in het succesvolle beleid voor suïcidepreventie.
 • Investeer in nieuwe manieren om psychische klachten bespreekbaar te maken

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Samen maken we Groningen