Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Onderwijs en jeugd

 

Onderwijs als motor van groei en kansengelijkheid

 

D66 ziet goed onderwijs als de belangrijkste basis voor een stabiele, duurzame en welvarende samenleving op de lange termijn. Met goed onderwijs bedoelen wij een omgeving waarin ieder kind maximaal de mogelijkheid wordt geboden zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen.
D66 wil daarin het volgende bereiken:
● Op alle scholen is een intensieve samenwerking tussen ouders, scholen, kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang in de vorm van kindcentra, met een gezamenlijke pedagogische visie op de ontwikkeling van de kinderen, onder één dak met één bestuur. De basisscholen kunnen functioneren als centrum voor diverse kind-gerelateerde organisaties, als sport, cultuur, en gezondheid.
● D66 wil de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen tot 4 jaar voortzetten met inzet van de extra middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. De VVE helpt leerachterstanden oplossen en zorgt ervoor dat kinderen goed aan het basisonderwijs kunnen beginnen.
● De gemeente levert een bijdrage aan de democratische vorming van de kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Alle kinderen van groep 7 doen mee aan het spel Democracity van ProDemos.
● Kinderen krijgen les in programmeren, een logische stap in de digitale samenleving.
● Toekomstige scholen in De Nieuwe Kern bieden ruimte voor nieuwe onderwijsconcepten, bijvoorbeeld een school van 0 tot 18 jaar.
● Daarnaast zet D66 zich in voor het realiseren van een school voor voortgezet onderwijs in De Nieuwe Kern.

 

Zorg voor onze jeugd

 

D66 wil dat jongeren in Ouder-Amstel veilig kunnen opgroeien en hun talenten volop kunnen ontplooien. Opvoeden is de verantwoordelijkheid van ouders, maar zij hebben soms hulp nodig. De gemeente doet hierbij het volgende:
● D66 wil dat jongeren hun intellectuele, culturele en sportieve talenten binnen de gemeente kunnen ontplooien. Indien de financiële situatie van het gezin dit niet toelaat, wil D66 dat er met de scholen, culturele instellingen en verenigingen een ruim beroep kan worden gedaan op het declaratiefonds.
● Het huidige budget voor het jeugd- en jongerenwerk wordt zodanig ingezet dat de doelgroep van 12-18 jaar goed bereikt wordt en jongeren met elkaar activiteiten kunnen organiseren. D66 denkt daarbij aan bestaande locaties zoals een sportkantine of de aula van een school.
● D66 wil de bewustwording stimuleren van de risico’s van drank en drugs door o.a. voorlichting over en handhaving van de alcoholleeftijd in horeca en bij evenementen.
● D66 wil graag laagdrempelige voorzieningen creëren waar ouders en kinderen met elkaar (speel) activiteiten kunnen ondernemen.
● D66 wil meer middelen inzetten om kinderen die extra hulp nodig hebben al op jonge leeftijd te kunnen vinden. Vroege signalering en inzet van hulp voorkomt duurdere en intensievere jeugdzorgtrajecten op latere leeftijd.
● Wanneer het budget van de landelijke overheid voor jeugdzorg onvoldoende is, dan zal de gemeente financieel moeten bijspringen om de zorgcontinuïteit te waarborgen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Ouder-Amstel krijgt het voor elkaar in Duivendrecht, Ouderkerk, Waver!