Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Aanpakken van de échte tweedeling

In een rechtvaardige samenleving mag je afkomst nooit je toekomst bepalen. Wanneer sociale mobiliteit stokt, stopt de rechtvaardigheid en groeit wantrouwen.

D66 maakt zich grote zorgen over een toenemende tweedeling in Nederland. Een tweedeling in kansen, in belevingswerelden, in optimisme en pessimisme. De tweedeling tussen groepen in een samenleving die meer en meer langs elkaar heen leven, zonder elkaar te ontmoeten of zich rekenschap van elkaar te geven. Een tweedeling die van generatie op generatie wordt doorgegeven en een duurzame en harmonieuze samenleving ondermijnt.

Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich verbonden voelen met elkaar. We worden daarin gesterkt door onze verkiezingsresultaten. De keuze van D66 voor optimisme, verbinding en daadkracht vond de laatste verkiezingen juist ook weerklank in zogenaamde achterstandswijken, onder jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond en bij kiezers buiten de Randstad. Zij vormen samen meer dan de helft van de D66-kiezers.

Want wij zorgen dat mensen van jongs af aan meer kansen krijgen en dat wie minder goed meekomt op zijn eigen manier kan bijdragen aan de samenleving. We investeren in plaatsen waar mensen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten. Wij blijven weg van het stigmatiseren van groepen, en van het reduceren individuen tot een enkele dimensie.

Een aantal concrete maatregelen tegen de tweedeling:

 Alle kinderen gaan vanaf hun tweede jaar vier dagdelen per week naar vroeg- en voorschoolse voorzieningen -of hun ouders nu werken of niet-, zodat elk kind met een goede basis aan de schoolcarrière begint.

 Op brede buurtscholen (kindcentra) groeien kinderen van verschillende afkomst samen op en komen in aanraking met sport, cultuur, gezonde voeding, techniek en natuur.

 In brede en meerjarige brugklassen geven we elk kind tweede (en derde) kansen door stapelen en doorstromen eenvoudiger te maken en het onnodig uitselecteren van minder kansrijke kinderen te voorkomen.

 Geen kind zit gedwongen thuis. Voor laag- en hoogbegaafde leerlingen bieden we passend onderwijs aan, vluchtelingen krijgen vanaf hun eerste dag in Nederland taalles en we dringen analfabetisme en digibetisme fors terug.

 Met gerichte investeringen bestrijden we samen met gemeenten de armoede waarin 400.000 kinderen in Nederland leven. Wij maken werk van een leven lang leren door mensen toegang te geven tot individuele opleidingsbudgetten en door het aanbod van vervolgonderwijs beter en toegankelijk te maken en langdurig werklozen opnieuw een opleiding te laten volgen.

 We zorgen voor meer vaste banen door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om een nieuwe medewerker aan te nemen met lagere lasten op arbeid en minder werkgeversrisico.

 We gaan naar één arbeidscontract voor onbepaalde tijd voor alle werknemers, zodat het gat tussen mensen met een vaste baan en hen zonder wordt verkleind.

 Door ook voor werknemers een belastingkorting te introduceren voorkomen we dat vaste banen op basis van belastingverschillen door zelfstandigen worden weggeconcurreerd.

 Voor zzp’ers mag het tarief niet leiden tot oneerlijke concurrentie of tot armoede. Zij krijgen toegang tot een collectief pensioen en verzekeringen.

 Oudere werknemers krijgen betere arbeidsmarktkansen door opleiding en door te voorkomen dat zij uit de markt geprijsd worden door speciale regels en ontziemaatregelen.

 Arbeidsgehandicapten krijgen meer kansen op werk door onterechte vooroordelen te bestrijden, werkgevers beter bekend te maken met bestaande regelingen en vraag en aanbod beter te op elkaar af te stemmen.

 Discriminatie van en vooroordelen over mensen met een niet-westerse achtergrond op de arbeidsmarkt worden bestreden. Startend met de overheid die het goede voorbeeld geeft.

 Naast de tweedeling in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, pakken we de tweedeling in wonen aan. We bouwen 100.000 extra goedkope sociale huurwoningen en blijven werken aan gemengde wijken. Samen met een groeiend aanbod van vrije sector huurwoningen zorgen we zo dat mensen met een bescheiden inkomen, onder wie nieuwkomers en ouderen, sneller een passende woning vinden.

 Wij steunen de onafhankelijke journalistiek en het rijke medialandschap, zodat wij online en offline goed en vanuit verschillende invalshoeken geïnformeerd worden en ruim de kans krijgen een brede kijk op de wereld te ontwikkelen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2017-2021