Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Over de grens kijken: denk en handel internationaal

We raken steeds sterker met anderen op deze wereld verbonden. Wat elders in de wereld gebeurt, heeft grotere gevolgen voor onze levens – en andersom. Die verwevenheid kunnen we niet ongedaan maken door te doen alsof het buitenland niet bestaat. Bovendien wil D66 die globalisering niet terugdraaien. Meer contact met mensen uit andere culturen heeft ons leven verrijkt. Onze welvaart is toegenomen, we hebben ideeën en gewoonten uitgewisseld. Het bevredigt én prikkelt onze nieuwsgierigheid, verruimt onze blik. Maar onze internationale verbondenheid gaat verder. Veel verder. Wij zijn ervan overtuigd dat we onze ambities voor veiligheid, vrijheid, welzijn en ontplooiing alleen kunnen realiseren als we met andere landen samenwerken.

Dat begint met onze partners in Europa, maar op vele terreinen zijn bredere coalities noodzakelijk. Geen enkel land kan het zich veroorloven zich af te sluiten van de wereld. Een klein land met een open economie als Nederland zeker niet. Internationalisering en Europese samenwerking zijn voor D66 dan ook altijd van cruciaal belang geweest. Vanwege dat besef zijn wij vaak ook veeleisender dan andere partijen. Zo moet de Europese Unie veel beter om aan onze hoge eisen en verwachtingen te voldoen.

De steun voor Europese samenwerking staat onder grote druk. De maatschappelijke en politieke consensus brokkelt af. De internationale crises op een paar uur van Schiphol maken die tendens niet alleen zorgelijk maar levensgevaarlijk. De komende jaren zal D66 het motto ‘denk en handel internationaal’ dan ook met extra motivatie verdedigen en uitdragen. Wij moeten een actieve rol spelen op het wereldtoneel, onze verantwoordelijkheid nemen, onze belangen behartigen en gezamenlijk optrekken met Europese gelijkgestemden. Binnen onze landsgrenzen bouwen we bovendien aan een open, internationaal georiënteerde samenleving.

Een aantal concrete maatregelen die het internationale denken en handelen demonstreren:

 Samen met onze Europese partners werken we aan een schone en veilige toekomst door de ontwikkeling van een Energie Unie die onze energievoorziening duurzaam en minder afhankelijk van autoritaire olie-exporteurs maakt.

 We willen de obstakels voor ondernemers op de digitale markt wegnemen zodat een goed functionerende Europese markt ontstaat met meer kansen voor groei en innovatie.

 De klimaatcrisis is een mondiaal probleem. Dat kunnen we alleen oplossen als alle landen hun bijdrage leveren. Na het hoopvolle klimaatakkoord van Parijs moeten we zorgen dat de mooie beloftes leiden tot concrete acties.

 Op termijn wordt Europa onze stem in de wereld, met een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, en een netwerk van EU-ambassades, zodat we met de EU als één blok onze belangen beschermen en voor onze idealen voor de vrijheden en rechten van mensen wereldwijd staan, tot en met de Veiligheidsraad.

  We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat vluchtelingen vanaf de eerste dag kunnen meedoen in Nederland, door de taal te leren en door hen een kans te geven op werk.

 Tegelijkertijd kiezen we voor een stevig investerings- en hulpbeleid om de economie en de rechtsorde in instabiele landen te versterken.

 Er is volop plaats voor buitenlandse talenten die in Nederland willen studeren of werken. Daarom bieden we ruimte voor tweetalig en Engelstalig onderwijs en steunen we initiatieven om getalenteerde studenten en docenten naar Nederland te halen.

 We stimuleren dat internationale uitwisseling en stages ook in het beroepsonderwijs steviger verankerd worden.

 We zijn trots dat mensen uit alle delen van de wereld Nederlander zijn. Niemand hoeft zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven om Nederlander te worden.

 Nederlanders die wonen of werken in het buitenland zijn onze ambassadeurs. Zij krijgen betere ondersteuning om te stemmen vanuit het buitenland en het organiseren van onderwijs voor hun kinderen. Zij verliezen onder geen beding automatisch het Nederlanderschap, zoals momenteel voorkomt.

 Er komt meer geld beschikbaar voor internationale samenwerking en we gaan dit budget effectiever besteden, onder meer door te investeren in het opbouwen en beschikbaar stellen van de kennis die Nederland beroemd heeft gemaakt in de wereld, zoals watermanagement, landbouw en voedselzekerheid en internationaal recht.

 Door importheffingen en andere barrières voor producten uit ontwikkelingslanden af te bouwen, geven we boeren en ondernemers daar de kans een beter bestaan op te bouwen.

 Oneerlijke belastingpraktijken bestrijden we en we stimuleren eerlijke handel, onder andere door handelsverdragen te sluiten waarmee we onze hoge eisen tot wereldwijde standaarden maken.

 Een moderne, direct inzetbare krijgsmacht is nodig als stok achter de deur voor ons internationale handelen. Daarom willen we investeren en specialiseren.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2017-2021