Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Innoveren en experimenteren

Overzicht
Innoveren en experimenteren

In deze snel veranderende wereld, willen wij ook dat elk van ons als individu op maat geholpen wordt door bedrijven, de overheid, in de zorg, in het onderwijs. Maatwerk en snelle aanpassing gaan niet samen met vanuit Den Haag in detail vastgelegde regels en draaiboeken. Dat heeft gevolgen. Er zullen verschillen ontstaan tussen scholen, ziekenhuizen en gemeenten. Deze verschillen moeten transparant zijn. In Den Haag zullen politici de illusie van centrale maakbaarheid en bijpassende politieke verantwoordelijkheid moeten loslaten. En niet alles zal altijd meteen goed gaan. Zolang we dit vervolgens herstellen en er van leren, zijn wij er van overtuigd dat de uitkomsten veel beter zijn dan die van vanuit Den Haag opgelegde eenheidsworst.

Daarom kiest D66 heel bewust voor innovatie en voor experimenten. We geven ruimte aan bedrijven, ondernemers, lokale overheden en professionals in de publieke sector om hun taak uit te voeren op de manier die zij het beste achten. Er zijn uiteraard minimumvereisten en er wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van uitkomsten. Maar we kiezen met open ogen voor meer proberen, dingen niet overal op dezelfde manier doen en uiteindelijk het beste kiezen.

Een aantal concrete maatregelen om meer te innoveren en experimenteren:

  We investeren een miljard in innovatie, waarbij maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en langer gezond leven, centraal komen te staan.

  D66 hervormt het Nederlandse innovatiebeleid. We stoppen met de topsectoren. Regionale netwerken zoals in Eindhoven (high tech) en Wageningen (voedsel en milieu) krijgen juist meer ruimte om te werken aan vernieuwing.

  D66 maakt publiek en privaat geld vrij door de oprichting van een publieke investeringsbank. Daarbij koppelen we de bestaande kennis en budgetten van de overheid aan geld dat bijvoorbeeld beschikbaar is bij pensioenfondsen om te investeren in schone en digitale groei, waarbij we de huidige versnippering sterk terug dringen en zorgen voor doorzettingsmacht

  D66 steunt duurzame en sociale ondernemers door samenwerking eenvoudiger te maken.

  Aanbestedingen staan vereenvoudigd open voor het het mkb en zzp’ers.

  We verminderen de regeldruk voor ondernemers door niet langer iedereen vooraf te controleren, maar achteraf op basis van steekproeven.

  Overheidsdata wordt ontsloten als open data, zodat ondernemers nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen, zoals Buienradar.

  Door scherp mededingingsbeleid geven we kansen aan nieuwkomers.

  We maken Nederland aantrekkelijk voor innovatieve buitenlandse bedrijven en buitenlands talent door te investeren in (internationaal) onderwijs, cultuur en sport en de arbeidsmarkt te moderniseren.

  We bouwen voort op de eerdere decentralisaties en geven meer ruimte aan sterke lokale overheden, rusten lokaal bestuur en politiek beter toe en accepteren dat er verschillen ontstaan.

  Ook professionals, zoals leraren, huisartsen en wijkverpleegkundigen, krijgen meer ruimte om hun vak uit te oefenen en te innoveren.

  We experimenteren met bekostiging, snelle en betrouwbare gegevensuitwisseling en nieuwe vormen van samenwerking in de zorg.

  We investeren in uitkomstmetingen en kwaliteitsregistraties in de zorg en in eHealth.

  Gemeentes krijgen meer ruimte om te experimenteren met de uitvoering van de Bijstandswet als een soort van basisinkomen.

  We experimenteren met het online ontwikkelen van wetsvoorstellen.

  We maken ruim baan voor elektrische en zelfrijdende voertuigen.

  In de EU maken we ons hard voor flexibelere begrotingen die gericht zijn op innovatie, duurzame infrastructuur en kennis.

  We maken ons hard voor één energie- en digitale markt in de EU.

  We investeren in het opbouwen en beschikbaar maken van kennis voor andere landen op terreinen waar Nederland een koppositie heeft, zoals watermanagement, landbouw, voedselzekerheid en internationaal recht.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2017-2021