Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Overheidsfinanciën: investeren en moderniseren

Overzicht
Overheidsfinanciën: investeren en moderniseren

De afgelopen jaren is fors ingegrepen om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. En dat was nodig. Er was achterstallig onderhoud in de Nederlandse economie – op de woningmarkt, in de gezondheidszorg, bij de AOW-leeftijd en op de arbeidsmarkt. D66 heeft de hervormingen op deze terreinen vol overtuiging aangejaagd en gesteund. Daarnaast moest ook het begrotingstekort, ontstaan na de bankencrisis en Europese schuldencrisis van 2008-2012, worden teruggebracht om te voorkomen dat de overheidsschuld bleef oplopen. Met het Lenteakkoord, het Herfstakkoord en tal van andere akkoorden heeft D66 de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in het weer gezond maken van de overheidsfinanciën. Dat is goed nieuws. Voor de komende jaren wil D66 investeren in de kracht van de Nederlandse samenleving en economie. Door extra geld uit te trekken voor onderwijs, voor kennis en innovatie, voor lastenverlichting gericht op meer werk en voor duurzame infrastructuur. Met dit geld investeren wij in de verdienkracht en schone groei van Nederland. Maar we hebben ook onze les van de afgelopen crisisjaren geleerd: het is belangrijk dat we het dak repareren als de zon schijnt. Daarom wil D66 de komende – economisch gezien gunstige – jaren gebruiken om ons pensioenstelsel toekomstbestendig te maken, ons belastingsysteem te vereenvoudigen en te moderniseren en fiscale prikkels voor het aangaan van schulden te verminderen.

 

Toekomstvaste overheidsfinanciën

 

D66 is al vijftig jaar consequent voor duurzaam gezonde overheidsfinanciën en financieel verantwoord overheidsbeleid. Voor ons betekent dit dat we tekorten mogen hebben wanneer het economisch tij tegenzit en we geen tekorten en liefst overschotten hebben wanneer het economisch goed gaat. De overheid stabiliseert hiermee de economie. Bovendien voorkomen we dat we vandaag consumeren op kosten van toekomstige generaties.

In de komende kabinetsperiode willen we gezonde overheidsfinanciën in stand houden, investeren in de samenleving en economie en voldoen aan de Europese begrotingsregels. Dat streven vormt een kader voor de financiële invulling van de plannen in dit verkiezingsprogramma. Voor de financiële detailinvulling van onze voorstellen is het nodig om aan te sluiten bij de begroting van het jaar 2017, die op Prinsjesdag zal worden gepubliceerd. Wij zullen een bij dit programma aansluitend gedetailleerd financieel kader publiceren in het najaar van 2016. Hieronder treft u de hoofdlijnen van onze financiële keuzes.

 

Financiële rode draden

 

In de komende jaren is het mogelijk om binnen de financiële kaders gericht te investeren. D66 kiest er de komende kabinetsperiode concreet voor sterk te investeren in onderwijs, kennis en innovatie en duurzame infrastructuur. Dit zijn investeringen die belangrijk zijn voor het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie en die zorgen voor een schone en duurzame economische groei. Daarnaast trekken wij geld uit voor het gericht bestrijden van armoede bij kinderen, het verbeteren van de toegankelijkheid van het recht voor alle Nederlanders, en het herstel van natuur. Bovendien investeren wij in de cultuursector en in defensie en internationale samenwerking.

Door vreemd en eigen vermogen fiscaal meer gelijk te behandelen, verminderen we de prikkel om schulden aan te gaan. Dit geldt voor mensen en bedrijven. Hierdoor wordt de Nederlandse economie minder kwetsbaar voor schokken in het financiële stelsel. De opbrengsten van deze maatregelen worden direct teruggegeven via lagere lasten op arbeid.

Een belangrijk onderdeel van onze financiële agenda is gericht op het verminderen van belasting op arbeid. Dit doen wij tegelijkertijd met het vergroenen van het belastingstelsel, het moderniseren van het pensioenstelsel en het versimpelen van belastingen. Door de stijging van de zorgkosten in de hand te houden, wordt de koopkracht verder ondersteund, omdat ziektekostenpremies minder hard hoeven te stijgen. Door verlaging van lasten op arbeid, stimuleren wij de koopkracht van mensen, vergroten wij de vraag in de economie en zorgen we ervoor dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen.

Deze maatregelen tezamen zullen bijdragen aan een sterkere samenleving, meer werkgelegenheid en een stijging van de koopkracht.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2017-2021