Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Verder kijken dan morgen: toekomstvast

Al vijftig jaar ziet D66 het als haar taak om de grote vraagstukken van morgen vandaag op de agenda te zetten. Dat deden we in 1966 door het voortdurende kraken van onze democratie op de agenda te zetten. Door in de jaren zeventig duurzaamheid in het hart van de politiek te brengen. Door keer op keer uit volle overtuiging te kiezen voor Europa. Door aan het begin van deze eeuw de discussie aan te gaan over de achterstallige hervormingen van woningmarkt, arbeidsmarkt en AOW.

D66 schuwt het niet gevestigde belangen elke keer weer ter discussie te stellen en korte termijn ongemak te verduren om daar op de lange termijn vruchten van te plukken. D66 komt op voor de belangen van grote groepen outsiders, die te lang aan de zijlijn stonden ten faveure van een kleine, machtige groep insiders. Vaak werden wij weggehoond door conservatieven op links en rechts , om vervolgens te zien dat dezelfde partijen jaren later, onnodig laat, met ons tot actie overgaan.

Een toekomstvaste politieke agenda is nooit af. Elke periode kent haar eigen vastgeroeste arrangementen of achterhaalde principes. D66 blijft er daarbij voor kiezen om dat wat niet meer van deze tijd is of niet geschikt is voor de toekomst proactief te hervormen. Omdat we daarmee sneller klaar zijn voor die toekomst en omdat snel handelen de tijd geeft om geleidelijk te hervormen. Zo werken we toe naar een toekomst die schoon, veilig, gezond, digitaal en onderling verbonden is.

Een aantal concrete toekomstvaste maatregelen:

 We gaan om naar een schone economie met weinig of geen CO2-uitstoot. De uitstoot van CO2 brengen we terug met tenminste 25% in 2020, 55% in 2030 en klimaatpositief in 2050. Duurzame energie is niet alleen schoon en gezond, maar ook noodzakelijk om in de toekomst economische concurrerend en geopolitiek onafhankelijk te zijn.

 Alle kolencentrales gaan dicht voor 2025, vrijstellingen voor grootverbruikers verdwijnen, in Europa maken we ons hard voor een hogere belasting op CO2 en in eigen land betalen mensen die zelf groene stroom opwekken niet langer energiebelasting.

 In 2030 zijn drie miljoen woningen en 40% van het aantal vierkante meters aan kantoorpanden energieneutraal. Voor sociale huurders gaan we aan de slag met isolatie en huiseigenaren krijgen ruimte om te investeren door gebouwgebonden financieringsconstructies voor bijvoorbeeld zonne-energie of energiebesparing.

 We recyclen veel meer dan nu, op weg naar een economie zonder afval. Regelgeving die verhindert dat afval hergebruikt wordt als grondstof schrappen we en we maken producenten verantwoordelijk voor het verantwoord verwerken van hun producten.

 We breiden fiscale vergroening uit als onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel. De ingewikkelde combinatie van autobelastingen vervangen we voor een systeem waarin je betaalt voor het gebruik van een auto, in plaats van voor het bezit. Daarbij kan daadwerkelijke CO2-uitstoot meegewogen worden. We stimuleren fietsgebruik met snelfietsroutes en voldoende stallingen.

 De overheid maakt, ook lokaal, ruim baan voor de komst van de schone en zelfrijdende auto.

 Toekomstvast betekent ook natuur beschermen. We beschermen de natuur door meer gebieden op land en zee een beschermde status te geven, hardere biodiversiteitsdoelen in Nederland en Europa te stellen en steviger op te treden tegen milieucriminaliteit.

 De digitale infrastructuur van Nederland heeft de snelste netwerken, dataopslag en internetknooppunten, zodat ondernemers nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Er komt één digitale markt met Europa en koplopers om ons heen.

 We dringen de schulden op de Nederlandse woningmarkt terug door het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek, verlaging van het eigenwoningforfait en afschaffing van de overdrachtsbelasting.

 We moderniseren de arbeidsmarkt: we introduceren een nieuw contract voor onbepaalde tijd en we verlagen de lasten op arbeid.

 We hervormen het pensioenstelsel: met behoud van de voordelen van verplichte deelname en collectieve uitvoering geven we mensen meer keuzevrijheid en leggen het gespaarde vermogen per deelnemer vast. De overdracht van jong naar oud verdwijnt.

 We investeren in fundamenteel onderzoek en in het onderwijs komt meer aandacht voor digitale vaardigheden als programmeren.

 We stellen in de zorg gezondheid centraal in plaats van ziekte. Er komt meer aandacht voor kwaliteit en welzijnswinst en nieuwe vormen van bekostiging in de zorg, gericht op preventie. We zetten in op een generatie die gezond eet, sport en rookvrij opgroeit.

 We gaan bepaalde typen (soft)drugs veilig en gereguleerd aanbieden, om de gezondheidsschade door drugsgebruik terug te dringen en criminele winsten weg te nemen.

 We investeren in defensie en werken samen met de landen om ons heen, binnen de NAVO en in Europa, omdat dit leidt tot meer veiligheid en meer efficiëntie.

 We investeren wereldwijd in de opbouw van de rechterlijke macht, steunen de organisatie van vrije verkiezingen, waarborgen een vrije pers en media en pleiten voor een stevig ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, om te werken aan stabiele samenlevingen en tegelijkertijd vluchtelingenstromen te voorkomen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2017-2021