Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

We omarmen diversiteit

Overzicht
We omarmen diversiteit

Nederland is een land waar het al eeuwenlang een komen en gaan van mensen is. Een land dat voorop heeft gelopen in het ruimte bieden aan en omarmen van verschillen. Waar mensen de vrijheid hebben hun leven vorm te geven zoals zij dat zelf willen. Dat is een kernwaarde voor liberalen. Je keuzes, kansen of vrijheden mogen niet anders zijn omdat je vrouw bent, omdat je van vrouwen of van mannen houdt. Niet omdat jij of je ouders ergens anders geboren zijn, of omdat jij in een god gelooft, of juist niet. In de samenleving die wij willen, is er ruimte voor diversiteit.

Wij willen diversiteit niet alleen toestaan wij willen diversiteit omarmen, omdat wij er van overtuigd zijn dat diversiteit een kracht is en ons verrijkt. Diversiteit laat ons uitdagingen op meerdere manieren bekijken, waardoor we sneller en creatiever tot oplossingen komen. Diversiteit stelt ons in staat beter te begrijpen wat er in de wereld gebeurt en hoe daar op in te springen.

Diversiteit gaat niet vanzelf. Waar sommige politici beweren dat ‘iemand die anders is maar extra hard zijn best moet doen’, vinden wij dat getuigen van angst, luiheid of desinteresse. De overheid kan natuurlijk het omarmen van diversiteit niet afdwingen, maar kan door woord, daad en het goede voorbeeld, de toon en het tempo helpen bepalen.

De diversiteitsagenda van D66 richt zich op het actief bestrijden van discriminatie en achterstelling. Als mensen niet dezelfde kansen en mogelijkheden hebben om invulling te geven aan hun eigen leven en zichtbaar zichzelf te zijn, ongeacht achtergrond, afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, gender identiteit of huidskleur, dan treden we op. We nemen stelling als deze vrijheid dreigt te worden ingeperkt en treden op als religieuze of culturele gebruiken de vrijheid van de ander beperken. Daarnaast treden wij ook actief op om diversiteit, samen met de betrokken individuen, te bevorderen. Daarbij zijn gerichte kans-verhogende maatregelen en transparantie van resultaten de eerste instrumenten.

Een aantal concrete maatregelen ter omarming van diversiteit:

 Ouderschapsregelingen bevorderen de arbeidsparticipatie van vrouwen: de partner van de geboortemoeder krijgt twaalf weken betaald ouderschapsverlof.

  Vrouwen krijgen meer kansen om door te stromen naar de top, met dezelfde beloning voor hetzelfde werk. De overheid geeft daarin het goede voorbeeld en alle organisaties maken hun prestaties op dit vlak transparant. In 2021 is de grens van 30 procent vrouwen op belangrijke maatschappelijke functies doorbroken.

 We bestrijden discriminatie op de arbeidsmarkt door regels beter te handhaven en door transparantie en voorlichting. We richten ons in het bijzonder op discriminatie van vrouwen, oudere werknemers, arbeidsgehandicapten en mensen met een niet-westerse achtergrond.

 Ook in het onderwijs komt meer aandacht voor diversiteit en gelijkwaardigheid. Meisjes en kinderen met een niet-westerse achtergrond worden actief gestimuleerd ook exacte en technische vakken en opleidingen te volgen.

  We gaan etnisch profileren binnen de politie tegen.

 D66 wil dat organisaties als politie, defensie en publieke omroep en de pabo’s in hun toelatingsbeleid meer nadruk leggen op diversiteit. Deze organisaties en de leraren van onze kinderen moeten een betere afspiegeling van de samenleving worden.

 We laten wet- en regelgeving aansluiten op de bestaande diversiteit aan leefvormen. We maken meerouderschap en -gezag mogelijk, ongehuwde partners die een kind erkennen kennen we automatisch ouderlijk gezag toe, we versterken de positie van kinderen in een scheiding tussen de ouders, moderniseren de vermogensgevolgen van het huwelijk en de partneralimentatie en bieden alleenstaanden mogelijkheden om voordelig te schenken en na te laten aan dierbaren.

 D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie, bijvoorbeeld in regelgeving rond ouderschap en huwelijk. Bijvoorbeeld door naast de geboortemoeder en de partner ook de zaaddonor juridisch ouder kunnen laten zijn van een kind.

 D66 wil gendersensitief beleid: geen onnodige geslachtsregistratie, meer kennis over intersekse – we nemen een expliciet verbod op genderdiscriminatie op in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

 Geen diversiteit zonder veiligheid: we treden op tegen (seksueel) geweld tegen vrouwen en LHBTI’s. Er komt meer aandacht voor bewustwording van het probleem, slachtoffers kunnen anoniem aangifte doen en hebben recht op bescherming na aangifte, er komt meer geld beschikbaar voor het Centrum Seksueel Geweld en er komt voldoende opsporingscapaciteit om zaken in behandeling te kunnen nemen.

 Niemand hoeft zijn oorspronkelijke nationaliteit op te geven. Dat geldt voor Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven en voor mensen die naar Nederland komen.

 Ook in andere landen komen we op voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) van vrouwen en meisjes en de positie van LHBTI’s.

 We trekken een grens als vrijheden van de ander worden bedreigd. Voor homofobie, antisemitisme, moslimhaat, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haat zaaien en geweld tegen andersdenkenden en minderheden is geen plaats in onze samenleving.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma 2017-2021