Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Oog en oor voor een innovatieve en duurzame toekomst

Overzicht
Oog en oor voor een innovatieve en duurzame toekomst

D66 streeft naar een duurzame, harmonieuze samenleving. Een schone, veilige en groene leefomgeving voor onze huidige en toekomstige inwoners. Onze huidige economie gaat uit van verbruiken en vervolgens weggooien. Hiermee putten we onze aarde uit en raken grondstoffen op. Nu is het moment gekomen om stappen te zetten om onze manier van leven en consumeren te veranderen. D66 wil dat niet alleen onze inwoners en bedrijven hierin veranderen, maar ook dat de gemeente Teylingen haar verantwoordelijkheid neemt.

Duurzaamheid is niet iets wat je af en toe doet of er even bij doet als het uitkomt. Het is een manier van denken en werken die in de samenleving verweven moet zijn. Het is juist in deze tijden aan de gemeente om het goede voorbeeld te geven als het gaat om het toepassen van duurzame energiebronnen, het gebruiken van duurzame materialen en het ontwikkelen en beheren met het oog op de toekomst. En daarnaast dient de gemeente nadrukkelijk de rol van aanjager en stimulator op te pakken richting bedrijven, organisaties en inwoners.

D66 vertaalt duurzaamheid naar volhoudbaarheid. Willen wij onze bestaande manier van leven volhouden en verder ontwikkelen, dan moeten wij op een andere manier naar het gebruik van grondstoffen en ons maatschappelijk kapitaal kijken. Steeds meer bedrijven en organisaties delen die ambitie en laten zien dat het kan. Ook in Teylingen zien we veel initiatieven die bijdragen aan transitie naar de circulaire economie(1) zoals het repaircafé, werkgroep Teylingen Fairtrade, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen door bedrijven en inwoners en het delen van auto´s en elektrisch gereedschap, .

Daarnaast drukt de term volhoudbaarheid ook uit dat duurzaamheid niet alleen iets is, wat zich afspeelt in de fysieke samenleving, maar ook in het sociale domein. Ook daar dienen we ons continu af te vragen wat ons gedrag betekent voor de generaties, die na ons met dezelfde problematiek te maken krijgen. Ten slotte kan ook de ambtelijke samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Teylingen in bredere zin gezien worden als een eerste stap richting een duurzame bestuurlijke oplossing.

 

Duurzaamheidsdoelstellingen

 

In december 2015 werd in Parijs een klimaatakkoord van historisch belang gesloten. Alle landen in de wereld spraken af dat de temperatuurstijging ruim beneden de 2 graden moet blijven en dat gestreefd wordt naar maximaal 1,5 graden opwarming. Het nakomen van de afspraken van dit akkoord is de enige kans om een klimaatcrisis te voorkomen. D66 wil dat de gemeente Teylingen ‘Paris proof’ wordt.

Ons doel is Teylingen Duurzaam in 2030 zoveel mogelijk te realiseren en Teylingen te maken tot een van de meest duurzame gemeenten van Nederland. Hiervoor willen wij dat de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda met urgentie wordt uitgevoerd en duurzaamheidsinitiatieven vanuit de Teylingse gemeenschap door de gemeente worden ondersteund en gestimuleerd. We staan met onze agenda nu op een 32e plaats in Nederland op de lijst van meest duurzame gemeenten; bij volledige uitvoering van de Duurzaamheidsagenda zullen we de top 10 binnendringen.

D66 wil duurzame initiatieven op het gebied van zonne-energie, energiecollectieven etc. stimuleren en zet in op lokale duurzame energie. De gemeente kan hierbij fungeren als regisseur/makelaar/adviseur voor het uitwerken van initiatieven vanuit de samenleving.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • Het voortzetten van een stevige duurzaamheidsagenda in de komende raadsperiode (2018 – 2022) met concrete doelstellingen en projecten die in samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden gerealiseerd. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie
 • Teylingen blijft Fairtrade gemeente en koopt circulair en zoveel mogelijk biologisch in
 • De gemeente actualiseert waar nodig de Duurzaamheidsagenda Teylingen om substantieel te blijven stijgen op Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI-index); we zullen dit blijven monitoren via de zogenoemde Telos-systhematiek (Telos is een universitair kenniscentrum dat duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar maakt. Telos brengt de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten uit)
 • De gemeente neemt maatregelen als verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark, zuinige (straat)verlichting en het inzetten van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed
 • Het stimuleren van de oprichting van een groene businessclub, zoals een lokale ‘Green Deal’, samenwerking van woningbouwcorporaties, gemeente, bedrijven, (vastgoed) ondernemers en maatschappelijke organisaties, ter bevordering van een duurzame economie. D66 streeft naar de opzet van een regionaal groenfonds en het geven van leningen voor initiatieven die bijdragen aan CO2-reductie en verduurzaming opleveren, een z.g. ‘Revolving Fund (fonds waarin de gelden op termijn door de lener worden terugbetaald)’
 • Scholen stimuleren aan milieueducatie te doen, om te beginnen in samenwerking met ons Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn
 • De gemeente participeert in operatie Steenbreek en promoot die actief met informatie naar de inwoners, met name in nieuwbouwwijken
 • De gemeente bankiert duurzaam en let er expliciet op dat gemeentegelden alleen worden gestald bij banken die expliciet aandacht geven aan milieu- en sociale gevolgen van investeringen en leningen.

(1) Een economie waar afval niet bestaat en waar verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren.

 

Circulaire economie

 

Een duurzame toekomst vereist een zogenaamde circulaire economie. Hiervoor kiezen heeft consequenties voor de manier van inkoop en bedrijfsvoering van de gemeente zelf, maar ook van andere organisaties en bedrijfsleven in Teylingen. Het inzetten op circulaire economie is geïntroduceerd in de Duurzaamheidsagenda Teylingen 2015-2018, waarin circulaire economie één van de vier pijlers is. Deze lijn willen we met kracht voortzetten.

Recent heeft ook de gemeente Teylingen het landelijke Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Via ons inkoopbeleid hebben wij de mogelijkheid om bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren of aan te jagen. Dit geldt zeker voor thema’s die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. De ambitie hierbij is niet langer slechts te voldoen aan minimale eisen van milieu-impact tegen een zo laag mogelijke (eenmalige) kostprijs, maar het aanmoedigen en/of uitnodigen van leveranciers om zo duurzaam en biologisch mogelijk producten, diensten of werken te leveren tegen een zo gunstig mogelijk financieel en maatschappelijk perspectief op de langere termijn. Dit betekent dat duurzaamheidaspecten prominent onderdeel moeten zijn van de manier waarop de inkoop binnen de gemeente is georganiseerd en vergt veelal een andere manier waarop de toelevermarkt wordt benaderd.

 

Duurzame, schone energie

 

We ondersteunen de groei van duurzame energie door ruimte te maken voor windmolens, biogasproductie en zonneweides – met waarborgen voor inspraak – en door het inperken van eventuele welstandseisen voor zonnepanelen. Door de impact van deze maatregelen op de woonomgeving, zullen we dit uitdrukkelijk samen met de inwoners vormgeven. We kijken daarbij niet alleen naar inpassing in de omgeving, maar ook naar andere vormen van betrokkenheid van inwoners bij deze initiatieven.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • Het bij de aanleg van windmolens en zonneparken waarborgen van een goede en ruimtelijke inpassing, bijvoorbeeld door waar mogelijk naast bestaande infrastructuur te bouwen
 • Het bezien van mogelijkheden voor omwonenden en inwoners van de gemeente om te participeren in de aanleg van windmolens en zonneparken niet alleen vanuit duurzaamheidsoverwegingen, maar ook om er financieel van te kunnen profiteren
 • Kleinschalige zonne-energieprojecten stimuleren en faciliteren.
 

Afval is grondstof!

 

D66 streeft naar een afvalloze, zero waste samenleving waarbij toepassing, terugwinning en hergebruik van eerder gebruikte grondstoffen de standaard is. De hoeveelheid afval per inwoner in Teylingen is nog te hoog. D66 wil in de komende periode de nadruk leggen op een reductie van het afvalaanbod en meer afvalscheiding. Natuurlijk moet er voor de inwoner voldoende gelegenheid zijn om op een duurzame manier van het afval af te komen. Daarom zijn wij voorstander van het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’, waarbij scheiden, hergebruik en lagere kosten voor inwoners die minder dan gemiddeld restafval inleveren het uitgangspunt is.

D66 pleit voor het ondergronds inzamelen van afval en stimuleert het circulair gebruik van grondstoffen (circulaire economie). Reststromen moeten verder verduurzaamd worden: ‘van reststof naar grondstof’. Toekomstige kostenverminderingen en eventuele (financiële) opbrengsten zijn voor de inwoners en maatschappelijke organisaties van Teylingen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalverwijdering van huishoudens. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van hun afval. Dit betekent dat er verschillende bedrijven zijn die zich bezighouden met de verwijdering van bedrijfsafval. In de praktijk leidt dit tot dagelijkse aanwezigheid van auto’s van inzamelaars. De gemeente kan de ondernemersverenigingen stimuleren om tot een gezamenlijke afvalverwijdering van bedrijven te komen, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat het aantal inzamelaars in de gemeente beperkt kan worden, waardoor er minder overlast en opstoppingen in de winkelstraten zullen plaatsvinden.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • De gemeente faciliteert ondernemers die een vergoeding voor het inleveren van herbruikbaar afval geven
 • Het aanpakken van zwerfafval, houden van educatieprojecten en campagnes. Afvalbakken op straat met heldere scheidingsmogelijkheden voor gft, papier en restafval plaatsen, met name in recreatiegebieden
 • Vrijwilligers die zwerfafval opruimen, belonen
 • Met het bedrijfsleven bespreken we hoe de vervoersbewegingen bij het ophalen van het afval van de ondernemers (en de overlast ervan) door nauwere samenwerking gereduceerd kan worden
 • Bij evenementen zoals sportparkpop, najaarsfeesten, Kaagweek en Koningsdag opnemen van duurzaamheidseisen in de evenementenvergunningen, zoals containers plaatsen om papier en plastic te scheiden
 • In overleg treden met de TOV om het efficiënter maken van de inzameling van bedrijfsafvalstoffen te realiseren.
 

Duurzaam bouwen 2.0

 

Duurzaam bouwen is een term die al lang bestaat. Maar inmiddels heeft deze term een nieuwe lading gekregen. Er wordt niet alleen meer gekeken naar bouwen met duurzame materialen, maar ook naar mogelijkheden om gasloos en met schone energie te bouwen. Vanaf 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. D66 ijvert ervoor dat onze gemeentelijke gebouwen al in 2025 energieneutraal zijn.

We moeten ons echter niet blindstaren op alleen de nieuw te bouwen woningen, voorzieningen en bedrijven. De grote milieuwinst is vooral te behalen in de bestaande woningvoorraad. Daar ligt dan ook een belangrijke duurzaamheidsopgave voor de komende tijd.

D66 wil graag meedenken met bewoners die zonnepanelen willen plaatsen maar zelf geen geld hebben. Dan gaat het ook om woningisolatie en andere maatregelen om woningen te verduurzamen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • De gemeente maakt o.a. samen met de woningbouwverenigingen via prestatieafspraken een plan, waarin ze aangeeft hoe ze iedere wijk energieneutraal gaat maken De gemeente maakt daartoe samen met de woningbouwverenigingen en met het netwerkbedrijf een planning voor het uitfaseren van aardgas
 • De gemeente gaat om tafel met marktpartijen, waaronder aannemers en installateurs, om hen te stimuleren actief isolatie en duurzame energie aan te bieden
 • Circulair bouwen wordt de nieuwe bouwnorm in onze gemeente, waarbij lokale duurzame energieopwekking een standaardonderdeel is
 • Er wordt meer aandacht besteed aan het langer comfortabel en veilig thuis wonen. Levensloopbestendig bouwen zal steeds meer worden toegepast
 • Het vanaf 2019 alleen nog maar realiseren van energieneutrale nieuwbouwwoningen in Teylingen
 • Het steunen van bewoners die energiebesparende maatregelen treffen
 • De gemeente beloont bewoners voor het energiezuinig maken van hun woning door het geven van een korting op en zo mogelijk kwijtschelding van de leges in gevallen waarin een omgevingsvergunning is vereist
 • De gemeente stelt een sloopkalender als eis om in beeld te brengen welke grondstoffen er vrijkomen en wat het potentieel is van die producten.
 

Onderwijs en onderwijshuisvesting

 

D66 ziet onderwijs als dé investering tot succes en persoonlijke groei. De eerste levensjaren zijn belangrijk om een fundament te leggen voor een leven lang leren en ontwikkelen. Brede scholen en Integrale Kind Centra zullen invulling moeten geven aan voor- en buitenschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, sport en cultuur. Het inspelen op individuele behoeften van kinderen, het ontwikkelen van talenten en het vroegtijdig signaleren van eventuele achterstanden heeft op gemeentelijk niveau prioriteit. Gelijke kansen voor iedereen, maar juist ook aandacht voor individuele verschillen, waarbij er een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden wordt aangeboden.

Leerlingenvervoer moet aansluiten bij de persoonlijke situatie van het kind en het gezin. Het gaat hier vaak om leerlingen, die niet zelfstandig van huis naar school kunnen. Juist deze groep verdient een adequaat, goed verzorgd en betrouwbaar vervoer.

D66 is voorstander van de inzet van meer zogenaamde combinatie leerkrachten. Meervoudige expertise voor de klas zou in het basisonderwijs kunnen betekenen dat ingezet wordt op vakleerkrachten (lichamelijke opvoeding, ICT, creatieve vakken), die rouleren binnen de verschillende scholen in de gemeente.

D66 staat voor een leven lang leren, waarbij uitzicht op de arbeidsmarkt beter gegarandeerd kan worden. Te denken valt aan meer inzetten op volwassenenonderwijs, laaggeletterdheid, continu leren programma’s in het kader van reïntegratie en inspelen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • Het realiseren van een effectieve koppeling tussen regulier onderwijs en passend onderwijs, maar ook met de andere onderwerpen in het sociale domein. Goede samenwerking en alert gedrag bij leraren, GGD en huisarts waarborgen dat
 • Het ondersteunen van passend onderwijs door een ontwikkelingsagenda met de scholen, stichtingsbesturen en relevante samenwerkingsverbanden op te stellen
 • Waar nodig bevorderen we renovatie of herbouw om een goed leer- en leefklimaat te handhaven
 • Om in schrijnende gevallen een goede oplossing te bieden, wordt bekeken of de Verordening Leerlingenvervoer kan worden uitgebreid
 • Het realiseren van een effectievere inzet van vakleerkrachten over meerdere scholen in de gemeente Teylingen
 • Het geven van meer aandacht voor volwassenenonderwijs en laaggeletterdheid
 • Het behouden van de Kindergemeenteraad en meer aandacht geven aan duurzaamheidsonderwijs en jeugdparticipatie in plannen van de gemeente
 • Het inzetten op preventie van schooluitval.
 

Bedrijventerreinen

 

Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen is pas dan aan de orde na herstructurering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en nadat de momenteel al bestemde bouwgrond is benut. Leegstand van bedrijfsgebouwen en kantoren dient zoveel mogelijk eerst te worden benut. En als dan verdere uitbreiding aan de orde is, dan wil D66 zoveel mogelijk groene/duurzame en/of innoverende bedrijven stimuleren zich binnen de gemeente Teylingen te huisvesten.

 

Monumenten en erfgoed

 

Wij behouden graag zoveel mogelijk erfgoed. Het vertelt ons delen van de geschiedenis van onze prachtige gemeente, en daar moeten we zuinig op zijn. We zijn trots op onze monumenten en ons erfgoed en willen het beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. Vele inwoners waarderen de aanwezigheid van monumenten in de gemeente. D66 ziet erfgoed dan ook als een belangrijk onderdeel van onze beleving van het huidige Teylingen. Het behoud van monumenten in onze gemeente is dan ook belangrijk en bescherming ervan moet gebaseerd zijn op eenduidig en weloverwogen beleid. Herbestemming van kerkgebouwen, boerderijen, industriële complexen en andere monumentale gebouwen levert een attractieve woon- en werkomgeving op alsmede culturele en toeristische hotspots.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • Het monumentenbeleid en ons beleid op oud en nieuw erfgoed waar nodig actualiseren
 • De huidige puntensystematiek inzake monumentenbeleid tegen het licht houden
 • Herbestemming van monumentale gebouwen om deze te behouden voor de samenleving.
 

Bestuurlijke toekomst

 

Een sterk lokaal bestuur kan worden gerealiseerd door verdergaande opschaling van gemeenten in de Bollenstreek. Daarmee wordt de kwaliteit van het werk verbeterd, de kwetsbaarheid van de diensten verminderd en kan het op termijn ook kosten besparen. De Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek heeft aangegeven voorstander te zijn van één Bollenstreekgemeente. Wij zijn het hierover met hen eens.

Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Hillegom, Lisse en Teylingen gefuseerd. Een volgende stap is wat ons betreft een bestuurlijke fusie van deze gemeenten, dit met extra aandacht voor de inwoners in de dorpen. Door een bestuurlijke fusie mogen het gemeentebestuur en de inwoners niet uit elkaar groeien. Er zijn voldoende mogelijkheden om dat tegen te gaan, bijvoorbeeld door het instellen van wijkregisseurs per kern en het benoemen van vaste contactpersonen voor verenigingen en stichtingen in onze gemeente.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • Streven naar gemeentelijke fusie van alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek
 • Instellen van wijkregisseurs voor kernen
 • Het benoemen van vaste contactpersonen voor verenigingen en stichtingen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Optimistisch, betrokken en duurzaam