Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Wonen, werken, ondernemen in bruisend Teylingen!

Overzicht
Wonen, werken, ondernemen in bruisend Teylingen!

Teylingen is een prachtige plek om te wonen. Midden in de Randstad en toch landelijk. Steden als Leiden, Den Haag en Amsterdam zijn prima en snel te bereiken, het strand ligt op fietsafstand. Recreatiemogelijkheden op het water zijn volop aanwezig. Daarnaast biedt Teylingen en omgeving volop kansen om te werken in een baan waar je je happy bij voelt. Binnen de Duin- en Bollenstreek in de dienstensector, het toerisme, het MKB of de bollen. Net daarbuiten in de wetenschap, de ziekenhuizen en het bedrijfsleven in de grotere steden. Zo is er een prima combinatie van wonen en werken te realiseren in onze gemeente, waarbij je ook in veel gevallen per fiets naar je werk kunt.

 

Wonen

 

Binnen Holland Rijnland is ervoor gekozen om een gezamenlijke, regionale woningmarktvisie op te stellen. Op zich een goede lijn, maar wel moeten we ervoor zorgen dat de wachttijden voor sociale woningen omlaag gaat. Met gemiddeld meer dan zes jaar zijn die nu veel te hoog. Daartoe moeten we ervoor zorgen dat de doorstroming in zogenoemde ‘wooncarrières’ wordt gestimuleerd, dat de te bouwen woningen in onze regio – en dus ook in Teylingen – worden afgestemd op de vraag en dat er evenwicht zit in de types te bouwen woningen (voor starters, alleenstaanden, gezins- en seniorenwoningen). Daarnaast verdient de problematiek van het scheefwonen een blijvende aandacht en aanpak.

Als besloten wordt extra woningen te bouwen, dient dat in de eerste plaats te geschieden via inbreiding: zo veel als mogelijk is de woningen realiseren in bestaand bebouwd gebied, om het buitengebied zoveel mogelijk te sparen. Wel moet natuurlijk bij dat inbreiden de nodige creativiteit worden gebruikt om ook binnen de woonwijken de leefbaarheid op hoog niveau te houden. Dat betekent onder andere zo min mogelijk hoogbouw en veel aandacht voor groen in de wijk.

Huidige hulpmiddelen als startersleningen zullen wat D66 betreft uitdrukkelijk worden ingezet. Ook zullen we (collectieve) particuliere initiatieven op het gebied van woningbouw blijven stimuleren; dit geeft een extra dimensie aan in onze woonomgeving.

En alles wat we doen aan woningbouw, doen we duurzaam. Legio mogelijkheden zijn er om duurzaam te wonen; dat varieert van een prima isolatie van het huis, via zonnepanelen, groene daken en gasloos tot en met nul-op-de-meter-woningen. Wat D66 betreft beperkt dat zich niet tot nieuwbouw. Duurzaamheidsresultaten vallen vooral te behalen bij bestaande bouw. Daarom willen we met eigenaren van woningen, bijvoorbeeld via Verenigingen van Eigenaren (VvE) en woningcorporaties, de mogelijkheden van verduurzaming onder de aandacht brengen.

Ten slotte streeft D66 een woonomgeving na, waar ouderen zo lang mogelijk veilig en comfortabel in hun eigen, vertrouwde woning kunnen blijven wonen. Dat betekent iets voor de samenstelling van wijken, waar wat ons betreft dus ook een mix van doelgroepen (komen te) wonen: jongeren, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, mensen met een beperking, mensen die hier zijn geboren of komend van elders. Daarnaast willen we zoveel mogelijk gebruik gaan maken van domotica (nieuwe technologieën en diensten in en aan huis voor een betere kwaliteit van leven, veiligheid en wonen). Vooral voor onze senioren en mensen die lijden aan dementie. E-health (toepassing van digitale middelen in de zorg, zoals videobellen of oefenplannen) is met name inzetbaar voor een ieder die daar gebruik van wil én kan maken.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • Zoveel mogelijk inzetten op inbreiding, zo weinig mogelijk in buitengebied bouwen
 • Levensloopbestendig ontwerpen en bouwen
 • Coachen van zelfbouwers en hen helpen bij het doorlopen van procedures
 • Het behouden van startersleningen als onderdeel van het huisvestingsbeleid
 • Het realiseren van nieuwe woningen voor alle doelgroepen die klimaatneutraal zijn met nul- op- de meter voorzieningen en zonder gasaansluiting
 • In samenspraak met netwerkbedrijf (en regio) in gang zetten van de uitfasering van het aardgasnet in bestaande woningen. Doelstelling is Teylingen gasvrij in 2050 of zoveel eerder als mogelijk
 • Afspraken maken met woningbouwcorporaties en VvE’s over mogelijkheden tot snellere verduurzaming van het bestaande woningenbestand.
 

Werk en ondernemerschap

 

Werken, al dan niet via een eigen onderneming, is voor veel mensen de belangrijkste manier om te voorzien in de eigen levensbehoeften. Maar ook om armoede en eenzaamheid te voorkomen. Om een sociaal netwerk op te bouwen. Om te blijven leren. En om een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. D66 vindt werken dan ook één van de belangrijkste items om aandacht aan te besteden. Veel is overigens landelijk bepaald en/of via afspraken tussen werkgevers en werknemers, maar ook de gemeente kan hier veel aan bijdragen. Dat zal D66 dan ook graag doen.

Kijkend naar de kansen die er liggen in Teylingen, de Bollenstreek, maar ook in Leiden, wil D66 in ieder geval verder inspelen op de economische mogelijkheden die recreatie, toerisme, bollen (denk aan hoogwaardige teelt, niches, R&D), strand, kennis & wetenschap (versterken van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven), Bioscience en Space ons bieden. Ook zullen we goed de extra mogelijkheden in de gaten houden die de Brexit kan gaan bieden. Het aantrekken van nieuwe bedrijven en daarmee van banen behoort zeer wel tot de mogelijkheden. Dit kan tevens een extra aanleiding zijn om onze bedrijventerreinen optimaal te blijven gebruiken dan wel te herontwikkelen, zodat er geen extra bedrijventerreinen behoeven te worden aangelegd.

Verder willen we binnen Teylingen extra aandacht besteden aan het op peil houden van de detailhandel in de kernen. Die aandacht hoeft wat D66 betreft niet geheel te worden gekoppeld aan de huidige winkelcentra; kleine voorzieningen zoals buurtsupertjes in de woonwijken moeten tot de mogelijkheden behoren. De detailhandelsvisie wordt geëvalueerd en in samenwerking met de lokale en regionale ondernemersverenigingen geactualiseerd.

Ook wil D66 gelegenheid bieden aan start-ups om hun nieuwe, creatieve activiteiten te gaan ontwikkelen. We gaan bezien op welke wijze we hen kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door het aanbieden van werkruimten op kleine schaal, van waaruit zij hun activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Leegstaande ruimte komen wat ons betreft hiervoor als eerste in aanmerking.

Als we het hebben over het vinden en uitvoeren van werk, verdienen de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onze speciale aandacht. D66 wil hen extra helpen een baan te vinden en te begeleiden. Het gaat dan voornamelijk om mensen die niet volledig zelfstandig kunnen werken, mensen die al twee jaar of langer geen baan hebben kunnen vinden en inmiddels bijstand van de gemeente ontvangen, jeugdigen die zonder of met beperkte kwalificaties de arbeidsmarkt opkomen en statushouders. Het ServicePunt Werk (SPW) biedt hen de ondersteuning die ze nodig hebben; we staan dan ook voor een krachtige doorontwikkeling van deze belangrijke organisatie.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • Regionale Brede Economische Agenda verder uitwerken en uitvoeren
 • MKB-bedrijven en regionale aanbieders meer kansen geven bij gemeentelijke aanbestedingen
 • De detailhandelsvisie actualiseren
 • De citymanager zijn werk laten voortzetten
 • Faciliteren en ondersteunen bij opzetten van een digitaal winkelcentrum
 • Het mogelijk maken van starterssubsidies voor (duurzame) initiatieven (repair-café’s, kringloopwinkels etc.)
 • In overleg met ondernemers creatieve oplossingen zoeken om leegstand tegen te gaan.
 

Ruimtelijke ordening

 

Iedereen heeft dagelijks te maken met de openbare ruimte, of het nu is direct om het huis, bij het winkelen, onderweg naar school of werk of rondom de stations. De ontwikkeling van openbare ruimte vraagt dan ook om een duidelijke visie en effectief beleid, waarin een juiste balans tussen bouwen, ondernemen, wonen, recreëren, open ruimte en natuur de leidraad is. In onze op te stellen omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet (en wat D66 betreft: vooruitlopend daarop) zullen we die balans heel helder beschrijven, met de elementen die in dit verkiezingsprogramma worden benoemd. In ieder geval zullen het behoud van open ruimten en groen, duurzaamheid en aandacht voor de kwaliteit van de sociale leefomgeving daar belangrijke elementen van uitmaken. Wij blijven tegen bebouwing in de Elsgeesterpolder en de Roodemolenpolder. Kleinschalige recreatie in de Roodemolenpolder is wat ons betreft bespreekbaar, maar niet meer dan dat.

Daar waar er nog sprake is van verrommeling van het landschap zal dit ook met kracht blijven worden aangepakt, o.a. door de voortzetting van het Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)-programma, waarin verouderde loodsen, stallen, etc. mogen worden vervangen door een nieuw te bouwen woning. Op braakliggende, niet gebruikte terreinen willen we, al dan niet tijdelijk, mogelijkheden bieden om bijen- en vlinderkasten neer te zetten.

Ook bij ruimtelijke ordening geldt: deze houdt niet op bij de gemeentegrens. Wij willen ons beleid via de omgevingsvisie dan ook uitdrukkelijk afstemmen met de ons omringende gemeenten en we verwachten dat ook van onze buren. Dit geldt met name voor – indien aan de orde – de aanleg van bedrijven- en/of kantorenterreinen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • Het verzorgen van een juiste balans tussen bouwen, ondernemen, wonen, open ruimte en natuur
 • Samenwerken in de regio, de behoefte aan nieuwe woningen en bedrijfsterreinen regionaal bekijken
 • Het behouden van open ruimtes en groen
 • Openhouden van de Elsgeesterpolder en in de Roodemolenpolder hooguit lichte recreatie
 • Het realiseren van een goede implementatie van de Omgevingswet
 • Eerst benutten van leegstand en braakliggende terreinen alvorens over te gaan tot nieuwbouw van woningen en bedrijven.
 

Mobiliteit en bereikbaarheid

 

Verplaatsen is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Dat winkels e.d.  bereikbaar zijn voor iedereen is een tweede element daarbij. Het komt nog te vaak voor dat óf de mogelijkheden om je te verplaatsen te kort schieten, of dat de plaatsen die je wilt bereiken, voor sommige doelgroepen gewoon niet toegankelijk zijn. Denk daarbij aan ouders met kinderwagens, senioren en mindervaliden. D66 wil dat iedereen overal moet kunnen komen. Dat betekent dat mobiliteit voor iedereen moet zijn weggelegd en dat in ieder geval openbare plaatsen voor een ieder toegankelijk moeten zijn en dat we bedrijven en organisaties willen stimuleren om datzelfde te regelen.

Mobiliteit kan niet los gezien worden van milieuproblemen. D66 wil extra inspanningen om fijnstof en luchtverontreiniging door verkeer en Schiphol te verminderen. Ook is het zaak snel duurzame alternatieven te stimuleren, zoals elektrisch rijden en deelauto’s.

Als we ons dan goed kunnen verplaatsen, is D66 duidelijk in de wijze waarop: zeker op de kortere afstanden met de fiets, op de wat langere afstanden zo veel mogelijk met het openbaar vervoer.

Fietsen is één van de snelste vormen van vervoer binnen onze gemeente en naar de ons omringende gemeenten, maar bovendien de meest duurzame manier van verplaatsing. Wij blijven onverkort inzetten op een uitbreiding van ons fietspadennetwerk. Snelfietsroutes waar mogelijk. Het investeren in nieuwe wegen koppelen wij aan die situaties, waarin dit direct bijdraagt tot de leefbaarheid en/of verbeteren van economische levensvatbaarheid van bijvoorbeeld een bedrijfsterrein. Het onderhoud van ons bestaande lokale wegennet staat voorop, waarbij een duurzame en verkeersveilige inrichting ervan centraal staan.

Daarnaast is natuurlijk de auto niet meer weg te denken uit onze samenleving. Maar de auto wordt door ons alleen actief gestimuleerd als het gaat om elektrische of waterstofauto’s. Laadpalen voor elektrische auto’s worden waar wenselijk en mogelijk neergezet. Daarnaast is het autodelen een heel duurzame vorm van autogebruik. Autodelers rijden 15-20% minder dan autobezitters. Een standplaats gebonden elektrische deelauto vervangt negen tot dertien auto’s. Deze vorm van autodelen heeft de grootste effecten op autogebruik- en bezit.

Zwaar vrachtverkeer, te hard rijden, onveilig rijden in de auto of op de scooter, het zijn allemaal zaken die we zoveel mogelijk willen vermijden in de kernen. Verkeersmaatregelen op de Herenweg en Oosteinde in Warmond, op de Herenstraat in Voorhout en op de Hoofdstraat in Sassenheim zijn daarvan voorbeelden. Verkeersveiligheid is in het belang van iedereen, dus ook buiten de bebouwde kom wordt hier de nodige aandacht aan besteed.

Ook verdient het steeds groter wordende aandeel dat pakketbezorgers op de weg hebben de aandacht. Wij denken dat de vele ritten in onze kernen door veel busjes efficiënter georganiseerd kan worden en willen daar graag over spreken met deze bedrijven.

Maar er is nog een andere manier van verplaatsing mogelijk, juist in en om onze gemeente: over het water. We willen de mogelijkheden onderzoeken om bijvoorbeeld de watertaxi te introduceren als vorm van vervoer tussen de kernen, maar ook naar de ons omringende buurgemeenten.

De bereikbaarheid van Teylingen vormt zo hier en daar nog een probleem, vooral in de spitsuren. Een aantal maatregelen wordt daarvoor al getroffen, zoals de aanpassingen op de Oosthoutlaan in Voorhout, Rijksstraatweg en Herenstraat in Sassenheim. Een aantal maatregelen buiten Teylingen kunnen daar ook aan bijdragen, zoals een betere ontsluiting aan de noordzijde van de Bollenstreek .

De automobilist in de Randstad loopt hoe langer hoe meer vast. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de Duin- en Bollenstreek. Inwoners van Teylingen reizen vaak vanuit onze gemeente naar Amsterdam, Schiphol, Utrecht, Leiden, Den Haag en Delft. Andersom moet onze streek goed bereikbaar blijven voor recreanten, toeristen en forenzen die hier komen werken. Het huidige openbaar vervoer schiet helaas nog steeds te kort om mensen te overtuigen hun auto te laten staan. Wat ons betreft gaat het openbaar vervoer de concurrentie met de auto aan!

Als het gaat om de bereikbaarheid tussen de kernen van Teylingen, dan is, zoals gezegd, de fiets de beste wijze om van A naar B te gaan. Bovendien is het prachtig fietsen tussen de kernen. Maar als het openbaar vervoer toch echt de eerste optie is, dan willen we de bereikbaarheid tussen de drie kernen verbeteren, bijvoorbeeld door het introduceren van een elektrische buurtbus.

Wat gaat D66 daarvoor doen?

 • Het realiseren van voldoende en veilige fietsenstallingen, o.a. bij de stations, het toegankelijker maken van het OV door de bushaltes te voorzien van instapvoorzieningen op bushoogteniveau
 • Het bevorderen van de verkeersveiligheid door het aanpakken van minder veilige wegen binnen de bebouwde kom, de voorrangssituatie bij station Sassenheim te bezien, en de snelheid op de A44 tussen de Kaagbrug en de afrit bij AkzoNobel terug te brengen naar 100 km/uur
 • Stimuleren van de samenwerking met pakketbezorgers om het verkeer te verminderen, onderzoeken van de mogelijkheden van afhaallocaties en mogelijkheden om milieubewuster te rijden
 • D66 stimuleert het fietsgebruik in de gemeente en zet in op veilige, en ook bredere (snel)fietspaden en overdekte fietsenstallingen voor de vele bakfietsen, scootmobielen, racefietsen en e-bikes. In herinrichtingsplannen in de kernen moet ruimte komen voor fiets-parkeerplekken en elektrische oplaadpunten. Het combineren van de fiets (en elektrische OV-fiets) met openbaar vervoer moet worden gepromoot en versterkt door samenwerking met de NS en goede, veilige P+R faciliteiten; We inventariseren bij welke fietspaden de verlichting zodanig is, dat dit leidt tot fysieke of sociale onveiligheid en pakken de probleempunten daarna aan
 • D66 wil laten onderzoeken of de reistijden in het openbaar vervoer verkort kunnen worden
 • Het stimuleren van het delen van auto’s door informatie te geven en door één duidelijk loket voor aanvraag van een deelauto parkeerplaats
 • Het uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s binnen de gemeente. De gemeente heeft hierbij een voorlichtende, ondersteunende en stimulerende rol
 • Het samen met de regiogemeenten initiëren van een convenant ‘duurzame mobiliteit’ voor verkeer met minder CO2-uitstoot
 • Extra inspanningen om fijnstof, geluidsoverlast en luchtverontreiniging door Schiphol te verminderen
 • De gemeente maakt prestatieafspraken over duurzaamheid met vervoersbedrijven in het kader van doelgroepenvervoer die de gemeente inhuurt
 • .De gemeente stimuleert de drinkwater- en energiebedrijven om het mogelijk te maken voor inwoners om water- en energiestanden digitaal door te geven en/of om water- en energiestanden in één bezoek op te nemen.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Optimistisch, betrokken en duurzaam