Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Voorwoord

Een tijd geleden liep ik door De Onlanden. In de vijf jaar dat het nu bestaat, is het een prachtig natuurgebied geworden. Weids, met het meanderende Eelderdiep. Er wordt hardgelopen, gefietst. Er worden dieren gezien, zoals de blauwborst, hermelijn, of vaker nog alleen gehoord zoals de kwartel or roerdomp. Bij Natuurmonumenten kunnen kinderen alles leren over de natuur om de hoek. Een locatie die ook wordt gebruikt voor concerten, om te spelen en koeien te aaien. Een blote-voetenpad. Een bloemenweide. En straks een uitkijktoren, die prachtig zicht geeft op de omgeving.

Ik realiseerde me, daar rondlopend, dat de Onlanden voor mij staat voor alles dat Tynaarlo is en zou moeten zijn. Groen. Open. Dicht bij de stad, zonder zelf stads te zijn. Aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. Gezond. Met een grote verscheidenheid van activiteiten.

 

Pepijn Vemer
Lijsttrekker D66 Tynaarlo

Inleiding

Ons Verkiezingsprogramma "Een Groene Toekomst" is een vergaarbak van onderwerpen. Meer dan 10 hoofdstukken met onze ideeën over een hoe de gemeente Tynaarlo er wat ons betreft uit moet zien. Wij hebben het geschreven voor onze leden en onze sympathisanten, maar ook voor de andere partijen. Zo kunnen zij zien waar wij voor staan. Natuurlijk hebben we dit verkiezingsprogramma ook voor onszelf geschreven, om ons de komende jaren op koers te houden op weg naar een groene toekomst in Tynaarlo.

Lees verder
1

Duurzaamheid: Groene Toekomst

Een prettige, gezonde en groene leefomgeving, dat moet de gemeente Tynaarlo bieden aan haar bewoners. Voor ons en voor de generaties die na ons komen. Daarom is het belangrijk dat we het milieu, de natuur en het groen koesteren. Dit wordt steeds belangrijker. De tijd van wikken en wegen is voorbij. Er is te veel verspilling en vervuiling. Wij willen onze gemeente daarom radicaal verduurzamen. Schone energievoorziening, een andere kijk op afval en veel aandacht voor biodiversiteit.

meer lezen over duurzaamheid
2

Cultuur en sport als bindende factor

D66 vindt zowel cultuur als sport belangrijk voor Tynaarlo. Beiden zorgen voor levendigheid, ontmoeting en het ontwikkelen van talenten. Cultuur is een inspiratiebron voor iedereen en geen hobby of luxegoed voor een enkeling. Kunst en cultuur geven ons de ruimte om onszelf te ontplooien en vormen de zuurstof voor een open samenleving. Sport en bewegen is gezond, zeker als het in de buitenlucht gebeurt. Daarnaast is er een actief verenigingsleven in onze gemeente, dat D66 koestert.

Meer lezen over cultuur en sport
3

Werken aan duurzame groei

Een sterke lokale economie is van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Een sterke lokale economie betekent een rijk geschakeerd winkelaanbod maar ook een breed scala van dienstverlening. Die beide factoren zijn op hun beurt weer belangrijk voor aantrekkingskracht van mensen en ondernemingen om zich hier te vestigen.

Meer lezen over economie
4

Zorgen voor elkaar

Alle inwoners van onze gemeente moeten gezond en actief kunnen zijn. Wij willen daarom dat Tynaarlo uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft weleens hulp nodig. Wanneer dat het geval is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel.

Meer lezen over zorg
5

Werk en inkomen

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij vinden dat prestaties beloond moeten worden, maar tegelijkertijd dat de welvaart moet worden gedeeld. Wie niet (meer) kan werken of niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, verdient steun van de samenleving, en dus ook van de gemeente. D66 wil inwoners zonder baan niet gevangenhouden in een uitkering. Wij willen dat de gemeente deze mensen op weg helpt zelf actief een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt.

Meer lezen over werk
6

Slim en schoon vervoer

De huidige economische voorspoed heeft als nadeel dat de verkeersdrukte toeneemt. Dat vraagt om slimme en schone oplossingen op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit. Om hier goed mee om te gaan is een blijvende uitdaging voor de gemeente. Als partij dragen wij de fiets en het openbaar vervoer een warm hart toe.

Lees meer over verkeer en vervoer
7

Samenleven in vrijheid en veiligheid

In Tynaarlo ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Tynaarlo een gemeente is waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Daarvoor moeten we in gesprek blijven gaan.

Meer lezen over samenleven en veiligheid
8

Ruimte om te leven

In Tynaarlo moet iedereen prettig, betaalbaar een duurzaam kunnen worden. Onze gemeente heeft een groene omgeving, die rijk is aan cultuurhistorie. Dat is van groot belang voor het vestigingsklimaat van personen en bedrijven. Dat zorgt vervolgens weer voor het geluk van onze inwoners. Om dit zo te behouden zal de gemeente zich actief moeten opstellen om krimp, vergrijzing en verhuizing naar andere gemeenten tegen te gaan.

Meer lezen over wonen
9

Onderwijs: kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. De komende jaren moeten we dan wel alle zeilen bijzetten, want kansengelijkheid is nog lang geen realiteit. De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is onderwijs en een leven lang leren.

Leer lezen over onderwijs
10

Levendige democratie

De gemeente Tynaarlo is van alle inwoners. Een levendige democratie vraagt om actief burgerschap van alle inwoners van de gemeente Tynaarlo. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen gemeente moet mogelijk zijn voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat een diverse groep van onze inwoners bij de lokale democratie betrokken wordt, juist ook zij die niet als eerste hun stem of idee laten horen.

Meer lezen over gemeentelijke democratie
11

Een stevige financiële basis

Vanuit het gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren mede zorg gedragen voor het gezond houden van begroting, zonder de gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren. Daarvoor zijn grote bezuinigingen nodig geweest. Nu er waar een stevige financiële basis ligt, zijn er kansen om te investeren. Bewoners moeten ook kunnen zien waar hun belastinggeld heen gaat, en daar invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente moet dit duidelijk inzichtelijk maken en bewoners in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen in hun eigen omgeving.

Meer lezen over financiën

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo