Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Werken aan duurzame groei

Overzicht
Werken aan duurzame groei

Een sterke lokale economie is van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Een sterke lokale economie betekent een rijk geschakeerd winkelaanbod maar ook een breed scala van dienstverlening. Die beide factoren zijn op hun beurt weer belangrijk voor aantrekkingskracht van mensen en ondernemingen om zich hier te vestigen. Nu de afgelopen twee jaar de economie sterk is aangetrokken is het voor de gemeente Tynaarlo belangrijk dat ondernemers investeren zowel fysiek als in kennis. D66 vindt dat de gemeente hier een faciliterende en aanjagende rol dient te vervullen.

Belangrijkste punten uit het hoofdstuk Economie:

  • Concentratie van winkelaanbod
  • Samenwerking gemeente, ondernemers en onderwijs
  • Verbetering toeristische infrastructuur
  • Een nieuwe kans voor een Fonds Stimulering Economie
  • Compensatie milieueffecten en overlast GAE

 

Koopcentra

 

Bij de (her-)inrichting van de kernen is het van belang dat de gemeente dit doet in nauw overleg met de plaatselijke ondernemersverenigingen zodat kernen nog aantrekkelijker en toekomstbestendiger worden. Dat zorgt tevens voor dat de concurrentiepositie van de gemeente Tynaarlo wordt verstrekt ten opzichte van steden en kernen rondom ons.

D66 is voorstander van compacte kernen. Daar waar winkels ver uit elkaar liggen moet serieus gekeken worden naar concentratie van het winkelaanbod. Gelet op de huidige situatie op de vastgoedmarkt is dit het moment hier serieus aandacht aan te schenken.

We staan nu aan de vooravond van belangrijke beslissingen in Zuidlaren met betrekking van de invulling van het Prins Bernhardhoeveterrein. Wat is de impact hiervan op het winkelaanbod? D66 wil niet dat, door daar te veel winkelactiviteiten toe te staan, het bestaande winkellint wordt leeg getrokken, zoals onder meer in Aa en Hunze gebeurt.

 

 

Kenniseconomie

 

Als ondernemerspartij wil D66 de kansen voor het bedrijfsleven zo optimaal mogelijk maken: stimuleren in plaats van beperken en kansen bieden in plaats van in plaats van drempels opwerpen. Met een universiteit en enige hogescholen op korte afstand kan Tynaarlo de kenniseconomie stimuleren zodat dat op haar beurt weer leidt tot meer (schone) werkgelegenheid. Het binnen onze gemeentegrenzen gevestigde Terracollege biedt extra mogelijkheden voor ondernemers en instellingen duurzaamheidsdoelstellingen te halen op basis van samenwerking wat ook positief kan werken voor de studenten van deze onderwijsinstelling.

 

Toerisme

 

Toerisme is naast zorg de belangrijkste pijler van de Tynaarloër economie. D66 is van mening dat de economische mogelijkheden van het toerisme onvoldoende benut worden. Wat D66 betreft mag er actiever reclame gemaakt worden voor onze gemeente om zo meer, en een gemêleerder publiek naar onze gemeente te krijgen. Toeristen komen echter niet voor de naam “Tynaarlo” naar onze gemeente. Ze komen voor evenementen zoals het Bloemencorso, bezienswaardigheden zoals De Buitenplaats, dorpskernen zoals Zuidlaren, de landelijke ligging in fietsprovincie Drenthe, of de nabijheid bij andere plaatsen zoals Groningen. Een goede informatiebron over de hele gemeente en wat er om ons heen gebeurt, met de focus vanuit hoe een toerist zoekt, is onontbeerlijk.

Gelet op de ligging van onze gemeente tussen twee provinciehoofdsteden en het fraaie landschap “de Groene Long” zouden er naar onze mening meer toeristen getrokken moeten kunnen worden. Ook de Onlanden in Eelderwolde en Tusschenwater in De Groeve bieden naar onze mening nog vele toeristische kansen. Ook het Zuidlaardermeer heeft een grote potentie voor recreatie die, door onze gemeente, nog onvoldoende benut wordt. De toeristische infrastructuur kan verbeterd worden door aanleg van meer fietspaden, vooral in de westelijke hoek van onze gemeente.

Naast natuur is cultuur een belangrijke trekpleister. Museum de Buitenplaats in Eelde, de grootste culturele trekpleister in onze gemeente, verdient de status van gemeentelijk cultureel erfgoed om zo de continuïteit van dit museum de komende jaren te waarborgen.

 

Fonds Stimulering Economie

 

D66 blijft voorstander van een gezamenlijk fonds tussen ondernemers, waaruit allerlei activiteiten gefinancierd kunnen worden. De gelden van het fonds komen uit een toeslag van de OZB-belasting. Een eerste poging in Zuidlaren is mislukt, maar door te leren van de fouten uit het verleden verdient een dergelijk fonds een nieuwe kans.

 

Landbouw

 

De komende tijd zal er een nog grotere concentratie van agrarische ondernemingen plaatsvinden doordat een fors aantal boeren zich genoodzaakt ziet hun bedrijf te beëindigen. D66 ziet dit als een grotere opmaat voor verder gaande professionalisering en meer focus op duurzaamheid, dierenwelzijn, innovatie en samenwerking. Agrariërs behoren met hun geïnvesteerd vermogen tot de grotere ondernemers in onze gemeente en daardoor verdienen zij onze aandacht. Natuurinclusieve landbouw willen wij ondersteunen en bevorderen.

 

Groningen Airport Eelde

 

Nu er tientallen miljoenen in de luchthaven worden geïnvesteerd is D66 van mening dat de economische spin-off van de luchthaven op de korte termijn zichtbaar moet zijn. D66 is er een voorstander van om de aandelen van de hand te doen. Tot die tijd heeft de gemeente Tynaarlo een belangrijke rol als toezichthouder. D66 wil dat de gemeente naast toezicht op de structurele exploitatiekosten, ook voortdurend aandacht blijft schenken aan compensatie van milieueffecten en overlast naar omwonenden in verband met openstelling en de verkeersintensiteit. Waar er nu teveel de focus wordt gelegd op passagiersaantallen, is D66 van mening dat er meer gekeken dient te worden naar aanverwante economische activiteiten zoals onderhoud, refurbishing en sloop.

 

Digitaal netwerk

 

D66 ziet de digitale snelweg als een goed middel om de economische groei te bevorderen, om het vestigingsklimaat in onze gemeente te bevorderen en het fysieke verkeersvervoer te beperken. Wij zullen ons sterk maken dat ook in de onrendabele gebieden de gemeente een faciliterende rol speelt zodat alle inwoners en bedrijven gebruik kunnen maken van snel internet.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo