Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Duurzaamheid: Groene Toekomst

Overzicht
Groene Toekomst: duurzaamheid is meer dan energie

Een prettige, gezonde en groene leefomgeving, dat moet de gemeente Tynaarlo bieden aan haar bewoners. Voor ons en voor de generaties die na ons komen. Daarom is het belangrijk dat we het milieu, de natuur en het groen koesteren. Dit wordt steeds belangrijker. De tijd van wikken en wegen is voorbij. Er is te veel verspilling en vervuiling. Wij willen onze gemeente daarom radicaal verduurzamen. Schone energievoorziening, een andere kijk op afval en veel aandacht voor biodiversiteit.

We willen een Duurzaamheidsplan met concrete afspraken. De ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, is niet een vage stip op de horizon maar een werkelijkheid waar we elke dag aan moeten blijven werken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambities haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt met bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen die met kracht en vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en schone toekomst.

Belangrijkste voorstellen uit dit hoofdstuk duurzaamheid:

 • Behoud van de groene, landelijke uitstraling van Tynaarlo
 • Radicale verduurzaming van onze gemeente
 • Concreet Duurzaamheidsplan: Tynaarlo energieneutraal in 2030
 • De gemeente als voorbeeld en initiator
 • Nieuwbouw en herbouw circulair en duurzaam
 • Alle huishoudens en bedrijven van het gas, te beginnen met nieuwbouw
 • Vergroenen en ontstenen van wijken
 • Afval bestaat niet meer
 • Actieve bevordering biodiversiteit
 • Biologische streekmarkt: Ode aan kromme komkommers en slordige sla
 • Betere samenwerking tussen toeristische en groene ondernemers

 

 

 

We willen een Duurzaamheidsplan met concrete afspraken. De ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, is niet een vage stip op de horizon maar een werkelijkheid waar we elke dag aan moeten blijven werken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambities haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt met bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen die met kracht en vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en schone toekomst.

 

Schone energie

 

Op het gebied van schone energie moeten we als gemeente nog een behoorlijke inhaalslag maken. Het aan te leggen zonnepark op Groningen Airport Eelde is een voorbeeld hoe onze energievoorziening er in de toekomst uit komt te zien. De schoonste energie is echter energie die we niet gebruiken. Verduurzamen van bestaande bebouwing is daarom van groot belang. Maar ook bij nieuwbouw zal er gekeken moeten worden hoe deze gebouwen zo energiezuinig mogelijk gebouwd kunnen worden. Bij het stimuleren van duurzame energie en het energiezuiniger maken van Tynaarlo moet de gemeente van D66 een actieve rol nemen.

D66 Tynaarlo is geen voorstander van grootschalige windparken op het land. Naast het bevorderen van zonne-energie pleit D66 Tynaarlo voor meer onderzoek naar vernieuwende vormen van energie en warmtewinning en opslag. Daarbij moet wel de veiligheid voor de omgeving scherp in de gaten gehouden worden.

 

 

Het goede voorbeeld

 

De gemeente moet de rol van “beste jongetje van de klas” op zich nemen. Als overheid moet je laten zien dat het menens is met de duurzaamheid. Het streven is om het gehele wagenpark van de gemeente op duurzame energie te laten rijden, en alle gemeentelijke gebouwen 100% energieneutraal te laten zijn. Bij bouwprojecten waar de gemeente financieel aan bijdraagt, zoals scholen, zet de gemeente zich in voor verduurzaming en eigen energieopwekking. Ook de rol van inspirator en initiator bij duurzaamheidsprojecten van inwoners en bedrijven hoort de gemeente op zich te nemen. De gemeente gaat zo veel mogelijk duurzaam inkopen en werkt met projectontwikkelaars en (onder)aannemers die circulair willen (her)ontwikkelen en bouwen.

Niet iedere woning, kantoorpand of bedrijfsruimte in Tynaarlo kan energieneutraal worden. Daarom is het belangrijk om ook een centrale duurzame energievoorziening te ontwikkelen, waarbij energieopwekking van grote (gemeentelijke) gebouwen niet alleen ten behoeve komt van het gebouw zelf, maar ook van de omwonenden.

 

Alle huishoudens en bedrijven van het gas

 

De inwoners van onze gemeente maken zelf mee wat de impact is van aardbevingen door de aardgaswinning. Wij hoeven dus niet de noodzaak uit te leggen om werk te maken van het verminderen van onze afhankelijkheid van aardgas. Zodra het wettelijk mogelijk is gemaakt, gaat de gemeente alle nieuwbouw zonder aardgasaansluiting bouwen. Maar zelfs daarvoor, moet dit al wel in de planvorming worden meegenomen. Tevens moet er een concreet, en ambitieus, tijdsplan gemaakt worden waarin wordt beschreven wanneer Tynaarlo volledig op andere verwarmingsbronnen is overgeschakeld.

 

Vergroenen en ontstenen van wijken

 

Groen vervult ook een belangrijke functie in het opvangen van de gevolgen van klimaat-verandering. Het zal steeds warmer worden en de regenbuien worden ook steeds heviger. Als er veel regen valt kan dit op veel plaatsen minder gemakkelijk weg door het verstenen van dorpskernen en nieuwbouwwijken. D66 pleit voor het vergroenen en ontstenen van parkeerplaatsen en woonwijken zodat grote hoeveelheden regenwater gemakkelijk weg kunnen lopen, en de gevolgen van de klimaatverandering lokaal beperkt blijven.

 

Afval bestaat niet

 

Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van Tynaarlo zich beter bewust worden van hun afvalstromen en zelf hun eigen verspilling tegengaan. Minder consumeren en vernietigen dus, en meer hergebruiken. Zo voltooien we de circulaire economie. De meeste winst kan geboekt worden door betere voorlichting richting bewoners en bedrijven. Vaak is verleiden en vertellen al genoeg om bewoners en bedrijven bewuster te maken van hun eigen consumptiepatronen en ze aan te moedigen hun gedrag aan te passen. Mensen moeten zich bewuster worden van de impact die producten hebben op het milieu.

Daarnaast wil D66 meer steun en aandacht voor initiatieven en bedrijven die zich richten op de circulaire economie, zoals de diverse repair café’s, hergebruikers van restmateriaal, en duurzame telers/kwekers.

 

Biodiversiteit

 

D66 wil meer biodiversiteit in de buitengebieden. Daarbij moet vooral aandacht gegeven worden aan dieren en plantensoorten die oorspronkelijk voorkomen in onze gemeente. De fractie van D66 heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de akker- en weidevogels, wat heeft geresulteerd in meer financiële armslag voor Landschapsbeheer Drenthe voor precies dit onderdeel. Deze steun kan voor de komende vier jaar worden voortgezet. Om goed te begrijpen wat er nodig is om ook andere biodiversiteit blijvend te stimuleren willen wij dat samenwerking tussen diverse organisaties op dit gebied bevorderd wordt.

Verder willen wij dat de verspreiding van invasieve exoten, planten en dieren, tegengegaan wordt. En dat de invasieve exoten die last veroorzaken zo goed mogelijk bestreden worden.

Wij maken ons zorgen over de afname van insecten, waaronder de vlinders en bijen. Deze dieren zijn een essentieel deel van ons ecosysteem. Wij willen o.a. dat de neonicotinoïden verboden worden in de landbouw.

 

 

Buitengebieden: natuur én landbouw

 

De buitengebieden (natuur- en cultuurgebieden) van onze gemeente vormen de Groene Long tussen Assen en Groningen. Het is één van de belangrijkste redenen waarom mensen zo graag in onze gemeente verblijven. D66 staat erop dat onze gemeente haar landelijke uitstraling behoudt.

Landbouw en natuur beslaan een groot deel van onze gemeente. Voor D66 sluiten zij elkaar niet uit, maar versterken elkaar. Wij willen deze versterking stimuleren. Dit kan o.a. door aandacht voor natuurinclusieve landbouw, waarbij als vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met natuurwaarden. Bij natuurinclusief werkende boerderijen wil D66 meer ruimte voor functievermenging, zoals kleinschalige horeca of detailhandel. Verder wil D66 dat er in de kernen biologische streekmarkten komen, waar natuurinclusief werkende en biologische bedrijven uit de gemeente hun waren kunnen verkopen. Hierbij ziet D66 een duidelijke link met het stimuleren van (groen) toerisme.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo