Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Levendige democratie

Overzicht
Levendige democratie

De gemeente Tynaarlo is van alle inwoners. Een levendige democratie vraagt om actief burgerschap van alle inwoners van de gemeente Tynaarlo. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen gemeente moet mogelijk zijn voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat een diverse groep van onze inwoners bij de lokale democratie betrokken wordt, juist ook zij die niet als eerste hun stem of idee laten horen. Dat is niet makkelijk en het gaat niet altijd zonder spanning. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in goede participatie zich terugbetaalt in betere en meer gedragen besluiten. Democratische vernieuwing, transparantie en durven experimenteren moet nog meer in het DNA van gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie komen.

 

  • Meedenken, meedoen en meebeslissen voor iedereen
  • De ‘groene-golf-medewerker’ gaat inwonersinitiatieven begeleiden
  • Pilot met een kindergemeenteraad
  • Experiment met coöperatieve dorpsraad.
  • Raadsprogramma voor de komende periode
  • Verbetering openingstijden gemeentehuis en gemeentewerf
 

Tynaarlo maken we samen

 

De tijd dat de Tynaarloër democratie alleen maar bestond uit eens in de vier jaar stemmen is voorbij. De komende jaren zijn er grote uitdagingen voor onze gemeente, die niet alleen door ambtenaren, bestuurders en politici moeten worden besproken en opgelost. We hechten net zoveel waarde aan de meningen, ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties. Dat betekent met volle kracht vooruit in het vernieuwen van de democratie.

 

Geef initiatieven ruimte en vertrouwen

 

De inwoners van Tynaarlo weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter kan. Er is veel eigen initiatief in Tynaarlo. De gemeente moet ruimte en vertrouwen geven, en durven experimenten toe te laten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. Per initiatief moet gekeken wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen.

Veel initiatiefnemers lopen nog steeds tegen beperkingen en bezwaren aan binnen de gemeentelijke organisatie. Daarom introduceren wij een ‘groene-golf-medewerker’ van de gemeente die een initiatiefvoorstel van begin tot einde helpt. Zo voorkomen we dat initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

 

Participatie verbreden en verbeteren

 

De gemeente maakt plannen altijd in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. D66 is voorstander van dorpsgesprekken waarin bewoners met elkaar en het gemeentebestuur in gesprek gaan over belangrijke thema’s zoals energie, vluchtelingen, zorg of ouderenhuisvesting. Dit hoeft niet altijd fysiek, maar kan ook digitaal of juist een combinatie van beide zijn. Om een divers publiek aan de (dorps)gesprekken te laten deelnemen, zijn nieuwe vormen noodzakelijk.

 

Meer denkkracht van jongeren

 

In onze gemeente mogen jongeren jong zijn. Jongeren krijgen daar wat D66 betreft ‑ook fysiek‑ de ruimte voor, zolang dat geen overlast geeft. Het jongerenwerk moet dit bespreekbaar blijven maken tussen bewoners en jongeren en tussen jongeren onderling. Op initiatief van D66 heeft de gemeenteraad ingestemd voor onderzoek naar het oprichten van een jongerenraad. Op deze manier kunnen zij meepraten over wat er in hun omgeving speelt en welke oplossingen daarvoor gevonden kunnen worden.

D66 wil een pilot organiseren met een kindergemeenteraad. Ook willen wij kinderen en jongeren nog vaker uitnodigen bij meedenkbijeenkomsten in hun omgeving en op het gemeentehuis om hun eigen ideeën voor hun omgeving te laten horen.

 

Bewoners aan zet

 

De komende jaren moeten we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We moeten vaker het stuur uit handen durven geven. Bewoners moeten op dorps- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de reeds in voorbereiding zijn de procedure voor het tot stand komen van de Omgevingsvisie. Een blauwdruk voor alle dorpen en buurten is niet de oplossing, daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. De komende collegeperiode willen wij daarom experimenteren met substantiële dorpsbegrotingen of –budgetten waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding van een deel van het geld voor hun buurt. Verder willen we in één of enkele dorpen ervaring opdoen met de coöperatieve dorpsraad die bestaat uit ”ingelote” bewoners, een afvaardiging van de gemeente raad en een dorpspanel dat digitaal meedenkt. Deze dorpsraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor het dorp/buurt. Om hiervan een succes te maken is het belangrijk dat de gemeente dorpsgericht en als één geheel werkt, met zichtbare en benaderbare wijkwethouders.

 

Krachtige gemeenteraad

 

De vertegenwoordigende democratie en nieuwe vormen van directe democratie versterken elkaar. Een krachtige gemeenteraad is belangrijk om vrijheid, gelijkwaardigheid en het algemeen belang te bewaken. De werkwijze en communicatie van de Tynaarloër gemeenteraad kan beter aansluiten bij de 21e eeuw. Wij introduceren een raadsprogramma voor de komende periode. De afgelopen jaren kwamen ideeën, behalve een paar initiatiefvoorstellen die vooral uit de koker van D66 kwamen, enkel vanuit het college. Onze eerste prioriteit is een veel gebruiksvriendelijkere en transparantere manier waarmee onze inwoners bij de raad terecht kunnen om vragen te stellen, ideeën te delen of hun mening te geven. Via open raadsinformatie moet inzichtelijk zijn wat de stand van zaken in de besluitvorming over een onderwerp is, en wat het stemgedrag van raadsleden is. Een tweede prioriteit is de rol van de raad in participatieprojecten, waarin zij – zeker met oog op de Omgevingswet – veel meer uitnodigend moet zijn.

Het college moet de komende vier jaar wendbaar zijn. Daarom willen wij dat het Coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen wordt geschreven. De raad kan op deze manier de leiding nemen over haar eigen agenda.

 

Dienstverlening en klantenservice

 

De dienstverlening en klantenservice van de gemeente kan innovatiever en gebruiksvriendelijker. Voor een nieuw paspoort moet je nu twee keer langs bij de gemeente. Waarom kan dit niet digitaal met een mogelijkheid tot thuisbezorging? Je moet wat ons betreft met één druk op de knop online kunnen zien welke vergunningen er in je omgeving worden aangevraagd.

De balie van de gemeente en de gemeentewerf moeten (hoofdzakelijk) open wanneer je zelf niet naar school of naar je werk hoeft. Gecombineerde afspraken met twee personen of voor twee verschillende zaken, moeten mogelijk zijn. De website www.tynaarlo.nl moet als visitekaartje van de gemeente nog beter en aantrekkelijker worden. Hierbij horen een volledige webtoegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking, en een goed werkende chatfunctie. D66 wil dat ambtenaren voor bewoners en ondernemers beter vindbaar en bereikbaar zijn.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo