Steun ons en help Nederland vooruit

Inhoud

Onderwijs: kansen voor iedereen

Overzicht
Onderwijs: kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. De komende jaren moeten we dan wel alle zeilen bijzetten, want kansengelijkheid is nog lang geen realiteit. De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is onderwijs en een leven lang leren. Daarom maken we ons landelijk én lokaal hard voor het beste onderwijs voor iedereen, ongeacht achtergrond, niveau of leeftijd. Lokaal hebben we een unieke kans de wens van kansengelijkheid waar te maken, nu het financieel weer goed gaat met onze gemeente en er in de komende periode wordt geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen.

Daarnaast moet onze gemeente zich waar mogelijk inzetten voor diegenen die om wat voor reden dan ook op dit moment niet mee kunnen komen. Want dat het goed gaat met Tynaarlo is mooi, maar dan moet ieder mens daar wel van mee kunnen profiteren.

  • Kansen voor iedereen begint bij goed onderwijs en een leven lang leren
  • Voortdurende aandacht deskundigheid en vaardigheden leerkrachten
  • Goed onderwijs in goede, veilige, gezonde, duurzame leeromgeving
  • Leefklimaat scholen op hoger niveau, in overleg met schoolbesturen
  • Langs scholen geldt in principe een maximale snelheid van 30 km/u
  • Verscheidenheid aan functies in schoolgebouwen
  • Aansluiten bij het initiatief Rookvrije Generatie
  • Fonds voor het vernieuwen en verbeteren van talentontwikkeling
  • Basisschoolkinderen komen in aanraking met programmeren

 

 

Het beste onderwijs

 

Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Ieder kind heeft talenten en moet de kans krijgen die maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient elke leerling het beste onderwijs van goede docenten. Onderwijs waarin de leerling centraal staat, met voldoende tijd voor de leraar om les te geven in kleinere klassen. Na een periode van onrust in het openbaar onderwijs, is het nu al vier jaar rustig. Inmiddels kent Tynaarlo ook geen zwakke basisscholen meer, iets waar D66 heel blij mee is. Toch moet er voortdurend aandacht blijven voor de deskundigheid en vaardigheden van de leerkrachten. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de scholen en de leerkrachten ligt in eerste instantie bij de schoolbesturen. D66 wil dat de gemeente dit goed in de gaten blijft houden en de besturen zo nodig aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid. Transparantie over de kwaliteit die de scholen bieden is daarom belangrijk. Scholen moeten helder zijn over de visie die zij willen uitdragen.

Ook de communicatie tussen onderwijs en ouders is voor D66 van groot belang. Ouders moeten meer betrokken worden in het onderwijs. Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen is hierbij noodzakelijk, waarbij afstemming tussen het pedagogische klimaat op school en thuis een van de onderwerpen moet zijn. Het hebben van een MR en oudervereniging is hierbij wat ons betreft niet voldoende. Het vroegtijdig communiceren over veranderingen, personeelswisselingen en groepsgrootte draagt bij aan een prettig schoolklimaat en aan een goede samenwerking tussen de verschillende geledingen op school. D66 blijft hard werken aan het beste onderwijs voor ieder kind.

 

Klaar voor de start

 

Wij willen niet dat kinderen met een achterstand beginnen. Voor veel kinderen is groep 1 van het basisonderwijs te laat om (taal)vaardigheden nog op te pikken. Wij vinden het daarom belangrijk dat er voor alle kinderen voor- en vroegschoolse educatie (VVE) beschikbaar is. Zodat elk kind, met of zonder onderwijsachterstand, of hun ouders nu werken of niet, met een goede basis aan de schoolcarrière kan beginnen. Ook kinderopvang is belangrijk, voor de ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheden van ouders. Daarom wil D66 dat er over de hele gemeente verspreid voldoende goede kinderopvang moet zijn.

 

 

Gezond en veilig op school

 

Goed onderwijs vraagt een goede en veilige leeromgeving, die een gezonde en duurzame levensstijl van jongeren bevordert. Tynaarlo staat aan het begin van een grote (ver)nieuwbouwoperatie van schoolgebouwen in onze gemeente. Daarmee is er een kans voor onze gemeente om de leefomgeving voor de kinderen, die een groot deel van hun tijd daar zullen doorbrengen, positief te beïnvloeden. In de vorige collegeperiode is er, vanwege de toenmalige financiële situatie, besloten om de financiering van schoolgebouwen te beperken tot de wettelijke normbedragen. Tussentijds is er wel, op verzoek van onder meer D66, een eenmalig bedrag vrijgekomen voor het aanleggen van groene schoolpleinen en digitalisering in de schoolklas.

D66 staat nog steeds achter deze keuze, gezien de toenmalige situatie. Maar met een duidelijk positievere uitgangspositie, vindt D66 dat er nu ruimte is om het leefklimaat op een hoger niveau te tillen. De schoolbesturen zullen zelf het beste weten op welke manier dat het beste kan. Ons uitgangspunt is dat deze gebouwen bijna of zelfs helemaal energieneutraal moeten zijn.

Ook binnen en rondom de scholen, zoals op schoolpleinen, kan de gemeente duurzaamheid en gezond gedrag stimuleren. Wij willen een beter aanbod van spel, sport, beweging en natuur creëren. Dat is er al op veel plekken, maar nog lang niet overal. Samen met de scholen kan de gemeente vaststellen wat voor gezonde voorzieningen er op school en in de wijk geboden kunnen worden.

Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening van de school te verlagen. Door dergelijke duurzame maatregelen te introduceren, kunnen scholen hun leerlingen bovendien laten ervaren wat er komt kijken bij een energieneutrale gemeente. De gemeente moet elke school in Tynaarlo actief blijven aanmoedigen om verder te verduurzamen. In het garanderen van een veilige en goede leeromgeving is de conciërge van groot belang. D66 wil daarom dat er op elke school een conciërge komt. Dit kan geregeld worden via de door D66 gestarte proef met “Meedoenbanen” waar inmiddels al twee personen met succes zijn geplaatst assistent conciërge.

De verkeersveiligheid bij en rondom scholen verdient de permanente aandacht van D66. Daarbij dient niet alleen de schoolleiding betrokken te worden, maar ook de ouders die hun kinderen halen en brengen. Op wegen die direct langs scholen lopen, geldt in principe altijd een maximum snelheid van 30 km per uur.

Waar mogelijk ziet D66 graag dat in scholen verschillende functies worden ondergebracht, zoals voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren en aanpakken. Idealiter is dit ook de plaats voor voor- en vroegschoolse educatie.

 

Rookvrije Generatie

 

D66 wil graag rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Zonder het slechte voorbeeld van rokende mensen om zich heen. Zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten. D66 vindt daarom dat Tynaarlo zich moet aansluiten aan het initiatief van de Rookvrije Generatie. Als eerste stap moet Tynaarlo zich daarom inzetten voor het rookvrij maken van scholen, sportverenigingen met jeugdteams en speeltuinen.

 

Talentontwikkeling op alle niveaus

 

Elk kind heeft talenten. Wie met volle overtuiging zijn interesse volgt, legt het beste fundament voor de toekomst. Of het nu gaat om werken aan (taal)achterstand of het ontwikkelen van academische vaardigheden, van het leren programmeren tot het excelleren in danslessen: talentontwikkeling is maatwerk. Daarom is het belangrijk dat het onderwijs in Tynaarlo zich blijft vernieuwen en verbeteren.

Waar nodig kan co-financiering vanuit de gemeente net het duwtje in de goede richting geven. Met een fonds voor talentontwikkeling willen wij deze initiatieven stimuleren. Ook willen wij ruimte blijven bieden aan gastlessen vanuit het bedrijfsleven en hoger onderwijs. De gemeente kan hierin zelf ook goed deelnemen, door kinderen te leren over de publieke sector en maatschappelijke vraagstukken.

 

Prioriteit voor passend onderwijs

 

Ieder kind heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs en leerlingen moeten de aandacht krijgen die ze verdienen. Wij willen dat ieder gezin dezelfde keuzevrijheid heeft als het gaat om het uitkiezen van een school. We moeten voorkomen dat kinderen te snel doorstromen naar het speciaal onderwijs; kinderen die extra aandacht nodig hebben geven we zoveel mogelijk een plek binnen het reguliere onderwijs. Als scholen moeite hebben om voldoende plekken te bieden voor kinderen die extra aandacht verdienen, bijvoorbeeld kinderen met een beperking of hoogbegaafde kinderen, willen wij dat de gemeente helpt in het vinden van een passende school. Voor alle kinderen uit Tynaarlo moet het mogelijk zijn het beste onderwijs te volgen.

 

Onderwijs van de toekomst

 

Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten ‘21e-eeuwse vaardigheden’ als creatief denken, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale vaardigheden, moeten daarom een belangrijke rol krijgen in het onderwijs. Wij willen dat kinderen al in het basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis maken. Scholen moeten hierin ondersteuning kunnen krijgen in de vorm van expertise en de juiste voorzieningen.

Daarmee kunnen leraren zich ontwikkelen en lesgeven in deze nieuwe vaardigheden. Wat D66 betreft moet de gemeente het initiatief nemen om op elke basisschoolkinderen met programmeren in aanraking te laten komen. Door de samenwerking aan te gaan met bedrijven en hoger onderwijs, boren we een bron van expertise en kracht aan die zulke lessen mogelijk maakt.

 

Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen

 

D66 wil graag dat elk kind met een diploma van school gaat. Een diploma geeft de beste kans op een baan, daarom is elke vroegtijdig schoolverlater er één te veel. D66 wil intensief blijven samenwerken met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente moet hard optreden bij schoolverzuim en sturen op een startkwalificatie voor elk kind. Wij streven daarom naar een samenhangende aanpak voor jongeren die dreigen uit te vallen. Dat wil zeggen: zo snel mogelijk reageren en intensieve begeleiding. In samenwerking met het bedrijfsleven kan in de vorm van loopbaanoriëntatie veel bereikt worden om jongeren weer perspectief te geven op een kansrijke toekomst.

 

Iedereen doet mee

 

Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Mensen schamen zich ervoor en worden afhankelijk van anderen, waardoor het probleem vaak verborgen blijft. Als je niet goed kunt lezen en schrijven en moeite hebt met de computer, vind je minder makkelijk een baan. Het terugbrengen van het aantal laaggeletterden is geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke opgave: iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente. Met de juiste inzet kunnen we – samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de bibliotheek en vrijwilligers- laaggeletterdheid tegengaan.

De opkomst van nieuwe technologieën heeft ook tot gevolg dat er een nieuwe tweedeling ontstaat. Om deze digital tweedeling tegen te gaan is het belangrijk dat de gemeente breder toegankelijke, begrijpelijke dienstverlening en informatievoorziening aanbiedt. Ook moet de gemeente ondersteuning bieden aan mensen die tegen problemen aanlopen bij het aanvragen van informatie en voorzieningen. D66 ziet een actieve rol voor de gemeente in het voorkomen van de digitale tweedeling waar dat nog niet het geval is, door bijvoorbeeld het inzetten van de Sociale Wijkteams

 

 

De bibliotheek in het hart van het dorp

 

De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van alle Tynaarloërs. Het is niet langer alleen een plek om boeken te lenen; in de moderne bibliotheek kun je terecht om je te ontwikkelen, andere mensen te ontmoeten, te debatteren en te studeren. Daarmee dragen bibliotheken bij aan het tegengaan van laaggeletterdheid. De bibliotheek krijgt in de 21e eeuw meer en meer een sociale functie op lokaal niveau. D66 vindt het daarom belangrijk dat de bibliotheek letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staat. Een bibliotheek hoort gemakkelijk bereikbaar te zijn, heeft ruime openingstijden, ligt centraal en is ook interessant voor mensen die er nu niet komen, zoals jongvolwassenen. Ook functievermenging is daarvoor belangrijk. Samenwerking met andere (culturele) organisaties juichen we daarom toe. Hier moet de komende jaren aan gewerkt worden.

D66 neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken.

Verkiezingsprogramma D66 Tynaarlo